img

Czy wynik prywatnego testu na ojcostwo można wykorzystać w sądzie?

Czy wynik prywatnego testu na ojcostwo można wykorzystać w sądzie

Częs­to dosta­ję od Was pyta­nia, czy wynik pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo moż­na wyko­rzys­tać w sądzie. Chodzi szczegól­nie o badanie, w którym biorą udzi­ał tylko mężczyz­na i dziecko. Panu­je przeko­nanie, że nie, że konieczny jest test z pełną pro­ce­durą sądową. A co jeśli powiem, że… wynik bada­nia pry­wat­nego też może być dowo­dem dla sądu!

Prywatny test na ojcostwo i sądowy test na ojcostwo – różnice

Tak naprawdę różni­ca tkwi tylko w pro­ce­durze pobiera­nia próbek, ponieważ pewność wyniku jest iden­ty­cz­na.

W bada­niu pry­wat­nym prób­ki mogą być dowolne (np. wymazy z policz­ka, uży­wana maszyn­ka do gole­nia, włosy z cebulka­mi), moż­na pobrać je też samodziel­nie w domu. W teś­cie pry­wat­nym wystar­czy udzi­ał mężczyzny i dziec­ka.

Peł­na pro­ce­du­ra sądowa obe­j­mu­je nato­mi­ast pobranie wymazów z policz­ka w placów­ce i w obec­noś­ci świad­ków. Wcześniej sprawdza się też tożsamość wszys­t­kich badanych, aby sąd miał pewność, że prób­ki pobra­no od właś­ci­wych osób. W sądowym bada­niu ojcost­wa konieczny jest też udzi­ał mat­ki, ponieważ dodatkowo sprawdza się macierzyńst­wo (aby np. wyk­luczyć pod­mi­anę dzieci w szpi­talu). Do wyniku dołączana jest eksper­tyza eksper­ta ds. ojcost­wa i pokrewieńst­wa (pełniącego funkcję biegłego sądowego).

Zobacz też: Z tych próbek moż­na wykon­ać badanie DNA

Wynik prywatnego testu na ojcostwo a sąd

Zaprzecze­nie albo ustal­e­nie ojcost­wa, spadek, ali­men­ty… Wynik pry­wat­nego bada­nia ojcost­wa może być wyko­rzys­tany w sądzie właśnie w tego typu sprawach. Może zostać przede wszys­tkim uznany za dowód wstęp­ny, aby postępowanie w ogóle mogło się rozpocząć.

A jeśli żad­na ze stron nie wnosi sprze­ci­wu i nie chce wykony­wać bada­nia sądowego – sąd może pod­jąć decyzję właśnie na pod­staw­ie wyniku pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo!

To może Cię zain­tere­sować: Testy na ojcost­wo pra­wo – baza wiedzy o tes­tach na ojcost­wo


OTWÓRZ PORADNIK [PDF]


Wynik badania na ojcostwo zawsze jest pewny

Test na ojcost­wo to najpewniejszy sposób, aby potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo. W bada­niu anal­i­zowane są frag­men­ty DNA, które nigdy się nie zmieni­a­ją i są iden­ty­czne w każdej komórce ciała (dlat­ego każ­da prób­ka jest pew­na).

Lab­o­ra­to­ri­um nie rozdziela pon­ad­to badań na pry­watne i sądowe: zawsze wykonu­je je taką samą metodą, na tych samych odczyn­nikach i przez doświad­c­zonych lab­o­ran­tów. Jeśli chcesz wyko­rzys­tać wynik tes­tu na ojcost­wo w sądzie, szczegól­nie zwróć więc uwagę na wybór lab­o­ra­to­ri­um.

Co jest najważniejsze? Przede wszys­tkim akredy­tac­ja PCA na zgod­ność z nor­mą ISO 17025, anal­iza 24 mark­erów DNA i współpra­ca z sąda­mi (udoku­men­towana opini­a­mi i ref­er­enc­ja­mi).

Więcej infor­ma­cji na tem­at wyboru lab­o­ra­to­ri­um zna­jdziesz w porad­niku:

POBIERZ NA CO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY WYBORZE LABORATORIUM BADAŃ DNA? [PDF]
Czy wynik pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo moż­na wyko­rzys­tać w sądzie?
5 (100%) 4 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
500 plus na pierwsze dziecko
500 plus na pierwsze dziecko – kryteria dochodowe

Dziś omawiam temat, o który w wiadomości poprosił mnie jeden z Was. To chyba zagadnienie, które budzi najwięcej emocji: kiedy...

Zamknij