img

Testy na ojcostwo prawo — baza wiedzy o testach na ojcostwo

testy na ojcostwo prawo

Testy na ojcostwo prawo

Zapraszam do zapoz­na­nia się z prawny­mi aspek­ta­mi ustal­e­nia ojcost­wa. Artykuły zostały przy­go­towane przez spec­jal­istów — biegłych sądowych oraz prawników. Wiele z nich zostało zapoży­c­zonych ze strony www.pewnytato.pl.

test na ojcostwo

REKLAMA

Kto i w jakich terminach może żądać ustalenia ojcostwa?

ustalenie_ojcostwaKodeks rodzin­ny i opiekuńczy mówi, że jeśli dziecko urodz­iło się w cza­sie trwa­nia małżeńst­wa lub do 300 dni po jego usta­niu czy unieważnie­niu to dom­niemy­wa się, że pochodzi ono od męża mat­ki. Co jed­nak, gdy dom­nie­manie to nie ma zas­tosowa­nia? Wtedy konieczne jest wys­tąpi­e­nie do sądu z powództwem o ustal­e­nie ojcost­wa.

 Czy­taj więcej…


Ustalenie a uznanie ojcostwa – czym to się różni?

uznanie_ojcostwaWielu czytel­ników naszego blo­ga uży­wa zami­en­nie ter­minów uznanie ojcost­wa oraz ustal­e­nie ojcost­wa. Tym­cza­sem ist­nieje między nimi pew­na istot­na różni­ca. Aby ją dokład­nie wyjaśnić konieczne jest przy­tocze­nie kilku przepisów prawa pol­skiego.

Artykuł 62. § 1 k. r. i o. mówi, że jeśli dziecko urodz­iło się w cza­sie trwa­nia małżeńst­wa lub też przed upły­wem trzys­tu dni od jego usta­nia czy unieważnienia, to dom­niemy­wa się, iż pochodzi ono od męża mat­ki. Dom­nie­manie to nie ma zas­tosowa­nia tylko w jed­nym przy­pad­ku – jeśli dziecko urodz­iło się po pły­wie trzys­tu dni od orzeczenia sep­a­racji.

Czy­taj więcej…


Test na ojcostwo do celów sądowych – jak wygląda przebieg badania?

ustalenie_ojcostwa_sadSądowe badanie ojcost­wa wyma­ga – w prze­ci­wieńst­wie do tes­tu pry­wat­nego – zas­tosowa­nia pewnych określonych pro­ce­dur, zgod­nych ze stan­dar­d­a­mi narzu­cony­mi przez kra­jowe sądown­ict­wo.

Aby wynik bada­nia wykony­wanego w celu potwierdzenia lub wyk­luczenia ojcost­wa danego mężczyzny mógł zostać uznany przez sąd za wiary­god­ny oraz pełnowartoś­ciowy dowód w spraw­ie muszą zostać spełnione pewne warun­ki.

Czy­taj więcej…

 


Zaprzeczenie ojcostwa — co zrobić gdy termin minie?

Odpowia­da Adwokat Jacek Buss z Kance­larii Prawniczej w Gdańsku

zaprzeczenie_terminyWięk­szość roszczeń ogranic­zone jest przez pra­wo ter­minem do ich zgłoszenia. Nie inaczej jest z powództwem o zaprzecze­nie ojcost­wa. Otóż, zgod­nie z brzmie­niem At. 63 kro mąż mat­ki może wytoczyć powództ­wo o zaprzecze­nie ojcost­wa w ciągu 6 miesię­cy od dnia w którym dowiedzi­ał się o urodze­niu dziec­ka przez żonę.

Czy­taj więcej…


Jakie dowody można wykorzystać w procesie sądowym?

Odpowia­da Adwokat Marzan­na Soban­iec

dowody_sadPrzepisy pol­skiej pro­ce­dury cywilnej nie ustanaw­ia­ją for­mal­nej hier­ar­chii środ­ków dowodowych. Poszczególne środ­ki dowodowe dopuszczalne w toku postępowań o ustal­e­nie ojcost­wa lub zaprzecze­nie ojcost­wa nie konku­ru­ją ze sobą, a wza­jem­nie się wspier­a­ją.

Niewąt­pli­we krąg dowodów, które mogą być wyko­rzys­tane w sprawach o ustal­e­nie ojcost­wa lub zaprzecze­nie ojcost­wa, posz­erzał się w miarę roz­wo­ju nauk przy­rod­niczych.

Czy­taj więcej…


Prawa ojca w kontekście przepisów dotyczących pochodzenia dziecka

Odpowia­da Michał Kry­gows­ki -  Dzi­uban, Kry­gows­ki Kance­lar­ia Rad­ców Prawnych

pochodzenie_dzieckaPol­skie pra­wo, w tym przede wszys­tkim kodeks rodzin­ny i opiekuńczy, nie posługu­je się poję­ciem „pra­wo ojca”, czy to w rozu­mie­niu jakiegoś konkret­nego prawa, czy też jako wiąz­ki uprawnień. Poję­cie to pow­stało jak się wyda­je w wyniku nasi­la­ją­cych się, zdaniem wielu komen­ta­torów życia społecznego, przy­pad­ków narusza­nia praw mężczyzny do bycia ojcem. Naruszanie tych praw miało­by pole­gać zarówno na stanowie­niu prawa dyskrymin­u­jącego ojców jak i na dyskrymin­u­ją­cym stosowa­niu tego prawa.

Czy­taj więcej…


Proces postępowania przy ustaleniu ojcostwa

Odpowia­da Marcin Surowiec — Kance­lar­ia Praw­na

postepowanie_procesUznanie jest dobrowol­ną czyn­noś­cią prawną, która może nastąpić tylko osobiście.Możliwe jest uznanie dziec­ka nien­ar­o­d­zonego (o ile zostało poczęte). Uznanie dziec­ka wyma­ga zgody mat­ki, zaś jeśli dziecko jest już pełno­let­nie, także zgody dziec­ka.

Czy­taj więcej…


Ustalenie ojcostwa w świetle nowych przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

Odpowia­da Marcin Surowiec — Kance­lar­ia Praw­na

ustalenie_ojcostwaKwest­ie ojcost­wa w sen­sie prawnym (które może być różne od ojcost­wa w sen­sie bio­log­icznym) reg­u­lu­ją przepisy ustawy kodek­su rodzin­nego i opiekuńczego (dalej krio). Ustawa ta wprowadza pewne dom­nie­ma­nia (założe­nia) co do ojcost­wa określonych osób (art. 62 krio).

Czy­taj więcej…


Zaprzeczenie ojcostwa w świetle prawa

Odpowia­da Marcin Surowiec — Kance­lar­ia Praw­na

zaprzeczenie_ojcostwaKwes­t­ia zaprzeczenia ojcost­wa jest reg­u­lowana przepisa­mi kodek­su rodzin­nego i opiekuńczego. Zaprzecze­nie ojcost­wa pole­ga na wykaza­niu, że oso­ba prawnie uznawana za ojca dziec­ka – w rzeczy­wis­toś­ci nim nie jest. Jak wspom­ni­ano wcześniej, w pewnych sytu­ac­jach pra­wo „wskazu­je” oso­by (poprzez dom­nie­ma­nia), które są uznawane za prawnych rodz­iców.

Czy­taj więcej…


Obowiązek alimentacyjny

Odpowia­da Michał Kry­gows­ki -  Dzi­uban, Kry­gows­ki Kance­lar­ia Rad­ców Prawnych

alimentyUnor­mowa­nia doty­czące obow­iązku ali­men­ta­cyjnego rodz­iców wzglę­dem dzieci ure­g­u­lowane są w Dziale III Kodek­su rodzin­nego i opiekuńczego. Ojciec, tak jak i mat­ka, obow­iązany jest do świad­czeń ali­men­ta­cyjnych wzglę­dem dziec­ka, które nie jest jeszcze w stanie utrzy­mać się samodziel­nie, chy­ba że dochody z majątku dziec­ka wystar­cza­ją na pokrycie kosztów jego utrzy­ma­nia i wychowa­nia (art. 133 § 1 k.r.o.).

Czy­taj więcej…


Ustalenie ojcostwa — krok po kroku

Odpowia­da Mar­ta Zielińs­ka-Kmuk - Biuro Porad Prawnych

ustalenie_ojcostwarCo roku coraz więcej trafia do sądu spraw o ustal­e­nie, bądź zaprzecze­nie ojcost­wa. Jak w prak­tyce wyglą­da ustal­e­nie ojcost­wa, jakie kro­ki prawne należy pod­jąć żeby ustal­ić ojcost­wo? Czy wystar­czy tylko oświad­cze­nie mat­ki o tym kto jest ojcem dziec­ka czy może jest to bardziej skom­p­likowany pro­ces? Przesłanką ustal­e­nia ojcost­wa jest przede wszys­tkim ustal­e­nie macierzyńst­wa, zaprzecze­nie macierzyńst­wa jest równoz­naczne z zaprzecze­niem ojcost­wa.

Czy­taj więcej…


Czy wykonanie prywatnego testu na ojcostwo pomaga w procesie sądowym?

Odpowia­da Prawnik Rafał Kor­nat z Kance­larii Prawniczej Kor­nat

test_prywatnyTak jak w każdym pro­ce­sie o stwierdze­nie lub ustal­e­nie, czy to stanu fak­ty­cznego, czy też zdarzenia pro­ce­sowego, niezbęd­nym jest przed­staw­ie­nie dowodów na popar­cie wniosku. W tym wypad­ku w spraw­ie o ustal­e­nia ojcost­wa test DNA, jest jak­by oblig­a­to­ryjnym dowo­dem w spraw­ie. Żaden inny środek dowodowy nie daje takiej gwarancji zasad­noś­ci wniosku jak test DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa.

Czy­taj więcej…


Ustalenie ojcostwa a unieważnienie małżeństwa

Odpowia­da Łukasz Ołtuszews­ki - Kance­lar­ia „TAUCETTI

rozwodBada­nia lab­o­ra­to­ryjne na ustal­e­nie ojcost­wa mają swo­je sze­rok­ie zas­tosowanie nie tylko w przy­pad­ku pro­cesów przed sąda­mi cywilny­mi – najczęś­ciej przy okazji planowanego roz­wodu. Okazu­ją się być również przy­datne w sprawach o stwierdze­nie nieważnoś­ci małżeńst­wa, jakie toczą się w sądach duchownych w całej Polsce.

Czy­taj więcej…


Czy wykonanie badań DNA pomaga w sądzie?

Odpowia­da Adwokat Marcin Mastalerz

przydatnosc_badanZe wzglę­du na specy­fikację badań DNA oraz związane z przeprowadze­niem badań kosz­ty oso­by styka­jące się z powyższym prob­le­mem zada­ją pytanie czy wynik powyższego jest przy­dat­ny w Sądzie.

Czy­taj więcej…


Czy sądy uznają badania DNA, które zostały samodzielnie wykonane przed złożeniem wniosku?

Odpowia­da Adwokat Marcin Mastalerz

zlozenie_wnioskuNieste­ty w pol­skiej pro­ce­durze cywilnej dowód z pry­wat­nie przeprowad­zonego bada­nia  DNA na ojcost­wo nie jest równo­prawny z opinią biegłego sądowego, przeprowad­zonej na zlece­nie Sądu w trak­cie postępowa­nia. Nie oznacza to w prak­tyce jego nieprzy­dat­noś­ci.

Czy­taj więcej…

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu