img

Ustalenie ojcostwa z grup krwi

Ustalenie ojcostwa z grup krwi

Ustal­e­nie ojcost­wa z grup krwi nigdy nie zag­waran­tu­je pewnego wyniku. Z tego powodu porów­nanie grup krwi mężczyzny i dziec­ka nie będzie dla sądu dowo­dem wystar­cza­ją­cym, np. w spraw­ie o ustal­e­nie ojcost­wa. Wyk­lucze­nie lub potwierdze­nie ojcost­wa w sposób jed­noz­naczny jest możli­we jedynie na pod­staw­ie tes­tu DNA.

Dziedziczenie grup krwi a ojcostwo

W układzie ABO ist­nieją tylko 4 grupy krwi: A, B, AB oraz 0. Każdy człowiek może mieć więc tylko jed­ną z nich, odziedz­ic­zoną po rodz­i­cach. Zna­jąc grupy krwi rodz­iców, moż­na przewidzieć, które z wari­antów są możli­we w przy­pad­ku ich dziec­ka.

Przykład­owo, gdy ojciec ma grupę krwi A, a mat­ka AB, ich potomst­wo może urodz­ić się z jed­ną z trzech grup: A, B lub AB. Nie ma możli­woś­ci, by dziecko takiej pary posi­adało grupę 0.

Ustalenie ojcostwa z grup krwi nie daje pewności

Ustal­e­nie ojcost­wa z grup krwi nie jest metodą pewną – w niek­tórych przy­pad­kach może jedynie wstęp­nie wyk­luczyć ojcost­wo, ale nigdy nie posłuży do jego potwierdzenia.

Przede wszys­tkim – iden­ty­czną grupę krwi mają mil­iony osób z całego świa­ta. Cecha ta nie jest więc cechą wyróż­ni­a­jącą. Co więcej, w przy­pad­ku niek­tórych połączeń grup krwi ojca i mat­ki (gdy jeden rodz­ic ma grupę A, a dru­gi B) ich dziecko może mieć jed­ną ze wszys­t­kich czterech grup.

Okazu­je się również, że ostate­czne ustal­e­nie grupy krwi dziec­ka jest możli­we dopiero wtedy, gdy skończy ono 2 lata. Sto­sunkowo częs­to zdarza­ją się też niepraw­idłowe oznaczenia grup krwi.

Testy DNA pewnie ustalają ojcostwo i są dowodem w sądzie

Aby sąd mógł ustal­ić ojcost­wo, konieczne jest przed­staw­ie­nie dowodów pewnych. Najpewniejszym dowo­dem jest wynik tes­tu DNA na ojcost­wo, który jed­noz­nacznie potwierdza albo wyk­lucza ojcost­wo danego mężczyzny w sto­sunku do danego dziec­ka.

To możli­we, ponieważ do real­iza­cji badań gene­ty­cznych wyko­rzys­tu­je się tzw. pro­file DNA. Nazy­wane „gene­ty­czny­mi odciska­mi pal­ca” są unikalne dla każdego człowieka, dziedz­ic­zone po rodz­i­cach i niezmi­enne przez całe życie. Pro­fil gene­ty­czny, w prze­ci­wieńst­wie do grupy krwi, jest więc wyróżnikiem danej oso­by.


Zobacz też: 


Czat

Ustal­e­nie ojcost­wa z grup krwi
5 (100%) 1 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

1 komentarz

  1. U mnie sie okaza­lo, ze zle oznaczyli grupe krwi, najadlem sie troche (duzo!!!) stre­su i zro­bilem test dna — oczy­wi­scie okaza­lo sie, ze to moje dziecko.

    Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Badania na ojcostwo w ciąży
Badania na ojcostwo w ciąży

Badania na ojcostwo w ciąży gwarantują całkowicie pewne wykluczenie lub potwierdzenie ojcostwa. To możliwe, bo analizowane w teście fragmenty DNA...

Zamknij