img

Ile kosztuje badanie na ojcostwo?

Ile kosztuje badanie na ojcostwo?

To, ile kosz­tu­je badanie na ojcost­wo jest zależne przede wszys­tkim od rodza­ju tes­tu – może być sądowy, pry­wat­ny lub w ciąży. Wpływ mają też m.in. licz­ba badanych, rodzaj próbek czy czas oczeki­wa­nia na wynik. Cena tes­tu na ojcost­wo po nar­o­dz­i­nach wynosi ok. 600‑2500 zło­tych, a w ciąży – ok. 2000–6000 zło­tych.

Bez wzglę­du na koszt wynik bada­nia zawsze pewnie wyk­lucza lub potwierdza ojcost­wo.

Ile kosztuje badanie DNA na ojcostwo do celów prywatnych?

Pry­watne badanie gene­ty­czne po nar­o­dz­i­nach dziec­ka to koszt między 600 a 2500 zło­tych. Cena zależy od tego, ilu uczest­ników zosta­je zbadanych, gdzie pobiera się prób­ki (w domu, w przy­chod­ni), jakie prób­ki są wyko­rzysty­wane (mikrośla­dy – np. uży­wana szc­zotecz­ka do zębów, wymaz z policz­ka), ile mark­erów DNA jest anal­i­zowanych oraz czy na wyniku zna­j­du­ją się pro­file gene­ty­czne badanych.

Różni­ca w cenie częs­to wyni­ka również z cza­su oczeki­wa­nia na wynik, który może wynosić od kilku-kilku­nas­tu dni do 24–48 godzin. Niek­tóre ofer­ty zaw­ier­a­ją również inne opc­je, np. gwarancję stałej ceny, gwarancję na prób­ki czy możli­wość wyboru dyskret­nej przesył­ki.

W cza­sie porówny­wa­nia tego, ile kosz­tu­je badanie na ojcost­wo warto także sprawdz­ić, ile mark­erów DNA anal­izu­je lab­o­ra­to­ri­um. Tylko anal­iza 24 mark­erów gene­ty­cznych zapew­nia bowiem pewny wynik nawet wtedy, gdy bada się wyłącznie mężczyznę i dziecko.

Ile kosztuje badanie na ojcostwo do celów sądowych?

Tego typu test kosz­tu­je ok. 1400–1800 zło­tych, więc ceny nie waha­ją się zbyt moc­no. Nie ma jed­nak możli­woś­ci real­iza­cji bada­nia na ojcost­wo do celów sądowych za kilka­set zło­tych. Dlaczego? Jest to związane z koniecznoś­cią zachowa­nia określonej pro­ce­dury w cza­sie pobra­nia próbek do tes­tu sądowego.

Tylko wtedy będzie on dla sądu pełnowartoś­ciowym dowo­dem, np. w spraw­ie o ustal­e­nie ojcost­wa. Pro­ce­du­ra obe­j­mu­je m.in. pobranie próbek w placów­ce i dodanie do wyniku eksper­tyzy. Ceny mogą niez­nacznie różnić się z powodu np. cza­su oczeki­wa­nia na wynik.

Ile kosztuje badanie DNA na ojcostwo w ciąży?

Koszt bada­nia na ojcost­wo w ciąży zależy od tego, w jaki sposób spec­jal­ista pobiera prób­ki DNA dziec­ka. Jeśli robi to w cza­sie badań pre­na­tal­nych (próbką jest płyn owod­niowy) cena wynosi ok. 2000–2500 zło­tych. Zaw­iera ona nie tylko anal­izę pod kątem ojcost­wa, ale również ewen­tu­al­nego wys­tępowa­nia u dziec­ka chorób gene­ty­cznych, np. zespołu Dow­na.

Dru­gi sposób pobiera­nia próbek to pobranie krwi mat­ki i izo­lac­ja z niej DNA dziec­ka. Tego typu test moż­na wykon­ać już od 8 tygod­nia ciąży, a jego cena to ok. 6000 zło­tych.


Czat

Zobacz też: 

Ile kosz­tu­je badanie na ojcost­wo?
4.6 (91.67%) 12 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

1 komentarz

  1. Moze sie wydawac dro­go ale spokoj na cale zycie jest bez­cen­ny

    Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
test ojcostwa
Test ojcostwa — na czym polega, jakie są rodzaje i o czym mówi wynik?

Test ojcostwa to badanie genetyczne, które ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie ojcostwa. Można wykonać je jeszcze w ciąży (prywatnie)...

Zamknij
,,,