img

Ile kosztuje badanie na ojcostwo?

Ile kosztuje badanie na ojcostwo?

To, ile kosz­tu­je badanie na ojcost­wo, jest zależne przede wszys­tkim od rodza­ju tes­tu – może być sądowy, pry­wat­ny lub w ciąży. Wpływ mają też m.in. licz­ba badanych osób, rodzaj próbek czy czas oczeki­wa­nia na wynik. Cena tes­tu na ojcost­wo po nar­o­dz­i­nach wynosi ok. 600‑2500 zło­tych, a w ciąży – ok. 2000–7000 zło­tych. Bez wzglę­du na koszt wynik bada­nia zawsze pewnie wyk­lucza lub potwierdza ojcost­wo. Bada­nia DNA na ojcost­wo koszt — co warto wiedzieć i na co zwró­cić uwagę?

Spis treś­ci:

Badania DNA na ojcostwo koszt — niska cena może być zwodnicza…

Nic dzi­wnego, że zwracasz uwagę na cenę. To, ile kosz­tu­je badanie na ojcost­wo, to jed­na z ważniejszych rzeczy w Two­jej sytu­acji. Upewnij się jed­nak, że podana przez lab­o­ra­to­ri­um cena nie jest ceną początkową. Cza­sa­mi okazu­je się, że konieczne będzie dopłace­nie np. by przekazać kole­jną próbkę (jeśli poprzed­nia nie będzie nadawała się do anal­izy) czy nawet otrzy­mać wynik w języku pol­skim!

Bada­nia DNA na ojcost­wo koszt — pamię­taj też, że fachowość i pro­fesjon­al­izm kosz­tu­ją. Udzi­ał w pro­gra­mach biegłoś­ci i szkole­ni­ach, uzyskane cer­ty­fikaty i akredy­tac­ja mogą zatem wpły­wać na cenę bada­nia, jed­nak gwaran­tu­ją pewność wyniku. A na tym chy­ba najbardziej Ci zależy, praw­da?


Czat

Badania DNA na ojcostwo koszt — jak wybrać laboratorium badań DNA?

Wybór odpowied­niego lab­o­ra­to­ri­um jest niezwyk­le ważny. Na co zwró­cić uwagę przed zlece­niem tes­tu? Waż­na jest nie tylko cena, dlat­ego zachę­cam do poczy­ta­nia bezpłat­nego porad­ni­ka:

jak wybrać laboratorium genetyczne darmowy poradnik

Ile kosztuje badanie DNA na ojcostwo do celów prywatnych?

Pry­watne badanie gene­ty­czne po nar­o­dz­i­nach dziec­ka to koszt między 600 a 2500 zło­tych. Cena zależy od tego, ilu uczest­ników zosta­je zbadanych, gdzie pobiera się prób­ki (w domu, w przy­chod­ni), jakie prób­ki są wyko­rzysty­wane (mikrośla­dy – np. uży­wana szc­zotecz­ka do zębów, wymaz z policz­ka), ile mark­erów DNA jest anal­i­zowanych oraz czy na wyniku zna­j­du­ją się pro­file gene­ty­czne badanych.

Różni­ca w cenie częs­to wyni­ka również z cza­su oczeki­wa­nia na wynik, który może wynosić od kilku-kilku­nas­tu dni do 24–48 godzin. Niek­tóre ofer­ty zaw­ier­a­ją również inne opc­je, np. gwarancję stałej ceny, gwarancję na prób­ki czy możli­wość wyboru dyskret­nej przesył­ki.

W cza­sie porówny­wa­nia tego, ile kosz­tu­je badanie DNA na ojcost­wo warto także sprawdz­ić, ile mark­erów DNA anal­izu­je lab­o­ra­to­ri­um. Tylko anal­iza 24 mark­erów gene­ty­cznych zapew­nia bowiem pewny wynik nawet wtedy, gdy bada się wyłącznie mężczyznę i dziecko.

Ile kosztuje badanie na ojcostwo do celów sądowych?

Tego typu test kosz­tu­je ok. 1400–1800 zło­tych, więc ceny nie waha­ją się zbyt moc­no. Nie ma jed­nak możli­woś­ci real­iza­cji bada­nia na ojcost­wo do celów sądowych za kilka­set zło­tych.

Dlaczego? Jest to związane z koniecznoś­cią zachowa­nia określonej pro­ce­dury w cza­sie pobra­nia próbek do tes­tu sądowego.

Pro­ce­du­ra obe­j­mu­je m.in. pobranie próbek w placów­ce i dodanie do wyniku eksper­tyzy. Na to, ile kosz­tu­je test na ojcost­wo do celów sądowych, niez­naczny wpływ może mieć np. cza­su oczeki­wa­nia na wynik.

Ile kosztuje badanie DNA na ojcostwo w ciąży od 8. tygodnia? Ile kosztuje badanie na ojcostwo po 15. tygodniu?

Koszt bada­nia na ojcost­wo w ciąży zależy od tego, w jaki sposób spec­jal­ista pobiera prób­ki DNA dziec­ka. Ile kosz­tu­je badanie DNA na ojcost­wo w tej sytu­acji? Jeśli robi to w cza­sie badań pre­na­tal­nych (próbką jest płyn owod­niowy) po 15. tygod­niu ciąży, cena wynosi ok. 2000–2500 zło­tych. Zaw­iera ona nie tylko anal­izę pod kątem ojcost­wa, ale również ewen­tu­al­nego wys­tępowa­nia u dziec­ka chorób gene­ty­cznych, np. zespołu Dow­na.

Dru­gi sposób pobiera­nia próbek to pobranie krwi mat­ki i izo­lac­ja z niej DNA dziec­ka. Tego typu test moż­na wykon­ać już od 8 tygod­nia ciąży, a jego cena to ok. 7000 zło­tych.

Czy wynik badania na ojcostwo jest pewny? Odpowiada ekspert – mgr Barbara Prokurat

Gene­ty­czne badanie ojcost­wa jest najpewniejszym sposobem na sprawdze­nie, czy badany mężczyz­na to bio­log­iczny ojciec badanego dziec­ka. Taki test pole­ga na ustal­e­niu pro­fili DNA badanych osób – nazy­wanych „gene­ty­czny­mi odciska­mi pal­ca”, gdyż dla każdego z nas, oprócz bliźniąt jed­no­ja­jowych, są one unika­towe – które następ­nie się ze sobą porównu­je. Badanie real­i­zowane w doświad­c­zonym i akredy­towanym lab­o­ra­to­ri­um zawsze zapew­nia rezul­tat, który wyk­lucza albo potwierdza ojcost­wo z praw­dopodobieńst­wem graniczą­cym z pewnoś­cią.

mgr Bar­bara Proku­rat, ekspert ds. usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.


Zobacz też: 

Ile kosz­tu­je badanie na ojcost­wo?
4.8 (96.67%) 30 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

2 komentarze

  1. Moze sie wydawac dro­go ale spokoj na cale zycie jest bez­cen­ny

    Odpowiedz
  2. Chy­ba nie moż­na przełożyć ceny na spokój 🙂 Badanie robi się tylko raz w życiu. Dłu­go się zas­tanaw­iałem czy w ogóle te bada­nia zro­bić ale w końcu je zro­biłem tu https://www.testdna.pl/ojcostwo/. Jest bard­zo miła obsłu­ga i fir­ma wyglą­da na rzetel­ną. Nie zaw­iodłem się i ter­az przy­na­jm­niej mogę być spoko­jny.

    Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
test ojcostwa
Test ojcostwa — na czym polega, jakie są rodzaje i o czym mówi wynik?

Test ojcostwa to badanie genetyczne, które ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie ojcostwa. Można wykonać je jeszcze w ciąży (prywatnie)...

Zamknij