img

Te przedmioty pomogą Ci sprawdzić, kto jest ojcem

kto jest ojcem

Pewne badanie na ojcost­wo moż­na zre­al­i­zować na pod­staw­ie dowol­nych próbek, na których zna­j­du­je się DNA badanych – są to tzw. mikrośla­dy. Mogą to być więc np. uży­wana szc­zotecz­ka do zębów czy zuży­ta chus­tecz­ka higien­icz­na.

Nieza­leżnie od rodza­ju prób­ki, rezul­tat tes­tu jed­noz­nacznie potwierdzi albo wyk­luczy ojcost­wo.

Do tes­tu na ojcost­wo przekazać moż­na wszelkie przed­mio­ty z mate­ri­ałem gene­ty­cznym uczest­ników bada­nia, czyli tzw. mikrośla­dy. DNA zna­j­du­je się w wydzieli­nach: ślin­ie, krwi czy nasie­niu, włosach z cebulka­mi bądź frag­men­tach naskór­ka.

Do tes­tu wyko­rzys­tu­je się m.in. uży­waną maszynkę do gole­nia, uży­wany smoczek, chus­teczkę higien­iczną ze ślada­mi krwi, śliny czy nasienia, uży­wane sztućce, niedopałek papierosa, paznok­cie ze skórka­mi, grze­bień, na którym zna­j­du­ją się włosy z cebulka­mi, zużytą gumę do żucia czy zużytą prez­er­waty­wę. Pobranie takich próbek jest szy­bkie i kom­for­towe.

Jaka jest pewność wyniku testu ojcostwa?

Rezul­tat bada­nia na ojcost­wo zawsze jest pewny – bez wzglę­du na rodzaj wyko­rzys­tanych w nim próbek. Dlaczego? Jest to związane z tym, że w teś­cie anal­i­zowane są frag­men­ty ludzkiego DNA, które nigdy się nie zmieni­a­ją i wszędzie są takie same. Nie ma więc znaczenia, co będzie próbką – ważne, by na przed­mio­cie obec­ny był mate­ri­ał gene­ty­czny badanej oso­by. Test DNA z wyko­rzys­taniem mikrośladów jed­noz­nacznie pozwala określić pokrewieńst­wo, wyk­lucza­jąc albo potwierdza­jąc ojcost­wo danego mężczyzny wzglę­dem danego dziec­ka.

Jak zrobić test na ojcostwo z dowolnych próbek DNA?

Aby zre­al­i­zować test na ojcost­wo, wystar­czy pobrać prób­ki (moż­na zro­bić to samodziel­nie w domu albo w placów­ce), odesłać je do lab­o­ra­to­ri­um wraz z for­mu­la­rzem zlece­nia i czekać na wynik. W lab­o­ra­to­ri­um DNA uczest­ników zostanie wyi­zolowane z przekazanych próbek. Następ­nie ustalone zostaną pro­file gene­ty­czne badanych, czyli tzw. „gene­ty­czne odcis­ki pal­ca”.

Są one wyjątkowe i całkowicie unikalne dla każdego oraz dziedz­ic­zone po rodz­i­cach, dlat­ego ich porów­nanie to gwaranc­ja ustal­e­nia pokrewieńst­wa – w tym ojcost­wa. Rezul­tat bada­nia zosta­je przekazany w wybrany sposób (np. pocztą, e-mailem).

Przed pod­ję­ciem ostate­cznej decyzji warto poprosić lab­o­ra­to­ri­um o przykład­owy wynik. Nikt z nas nie chce kupować kota w worku więc warto upewnić się, że doku­ment jaki otrzy­mamy spełni nasze oczeki­wa­nia.

Pamiętaj, że badanie na ojcostwo, wykonujesz raz na całe życie więc warto wybrać dobre laboratorium!

REKLAMA


Zobacz też: 

Te przed­mio­ty pomogą Ci sprawdz­ić, kto jest ojcem
4.5 (90%) 4 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Naciąganie na alimenty
Naciąganie na alimenty. Jak tego uniknąć?

Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości do ojcostwa i podejrzenia, że alimenty płacone są na nieswoje dziecko – najlepiej wykonać test DNA....

Zamknij