img

Koszt testu na ojcostwo

koszt testu na ojcostwo

Koszt bada­nia na ojcost­wo to najczęś­ciej od ok. 600 do ok. 2500 zło­tych, gdy badanie wykonu­je się po urodze­niu dziec­ka oraz od ok. 2000 do ok. 6000 zło­tych, gdy jest ono real­i­zowane w ciąży. Różnice w cenie wynika­ją z jego rodza­ju (pry­wat­ny, w ciąży czy sądowy), pobier­anego DNA, licz­by uczest­ników czy cza­su real­iza­cji.

Na koszt wpły­wa też licz­ba mark­erów DNA anal­i­zowanych w bada­niu oraz przed­staw­ie­nie pro­fili gene­ty­cznych na rezulta­cie oraz cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um.

Koszt testu na ojcostwo do celów prywatnych

Test na ojcost­wo do celów pry­wat­nych to koszt ok. 600‑2500 zło­tych. Na różnicę mają wpływ sposób i miejsce pobiera­nia mate­ri­ału gene­ty­cznego (wymaz z policz­ka albo mikrośla­dy, np. uży­wana maszyn­ka do gole­nia) i licz­ba uczest­ników tes­tu. Co więcej, na koszt wpły­wa też czas real­iza­cji zlece­nia, który może w niek­tórych lab­o­ra­to­ri­ach wynosić tylko 24–48 godzin. Ważne, by sprawdz­ić również, ile mark­erów anal­izu­je dane lab­o­ra­to­ri­um.

Anal­iza 24 mark­erów DNA pozwala uzyskać pewny wynik także w momen­cie bada­nia tylko mężczyzny i dziec­ka. Koszt tes­tu jest też uza­leżniony od odczyn­ników i sprzętów stosowanych w lab­o­ra­to­ri­um czy od uzyskanych cer­ty­fikatów.

premiumLEX

REKLAMA

Koszt testu na ojcostwo do celów sądowych

Koszt tes­tu na ojcost­wo do celów sądowych to ok. 1400–1800 zło­tych, więc różnice nie są duże. Nie ma jed­nak możli­woś­ci przeprowadzenia takiego bada­nia za kilka­set zło­tych. Jest to związane z tym, że test sądowy musi być real­i­zowany z wyko­rzys­taniem spec­jal­nej pro­ce­dury (np. w cza­sie pobiera­nia próbek), a do wyniku dołącza się eksper­tyzę eksper­ta ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa, który jest w tym przy­pad­ku biegłym sądowym. Cena tes­tu sądowego może różnić się w zależnoś­ci od cza­su real­iza­cji.

Koszt testu na ojcostwo w ciąży

Real­iza­c­ja tes­tu w ciąży to koszt ok. 2000–2500 zło­tych lub ok. 6000 zło­tych. Skąd ta roz­bieżność? Pier­wszy koszt doty­czy pobiera­nia próbek dziec­ka w cza­sie badań pre­na­tal­nych – z kos­mów­ki albo płynu owod­niowego. Jed­nocześnie DNA dziec­ka może być sprawd­zone pod kątem wad gene­ty­cznych, np. zespołu Dow­na. Dru­gi sposób pobiera­nia próbek to pobranie krwi od mat­ki i izo­lac­ja z niej DNA dziec­ka, co może być zre­al­i­zowane już po 10. tygod­niu ciąży.

Pamiętaj, że test na ojcostwo zlecasz raz na całe życie,

wybierz zatem najlepsze laboratorium!REKLAMA

Zobacz też: 

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Koszt ustalenia ojcostwa, koszt testu na ojcostwo, test na ustalenie ojcostwa cena, ustalenie ojcostwa cena
Koszt ustalenia ojcostwa – czy 500 złotych wystarczy, by zyskać pewność?

Koszt ustalenia ojcostwa to jeden z ważniejszych czynników, na które zwracasz w tej chwili uwagę. Na rynku widzisz przecież testy...

Zamknij