img

Jak nie popełnić błędu przy ustalaniu ojcostwa?

Jak nie popełnić błędu przy ustalaniu ojcostwa

Aktu­al­iza­c­ja 23 lutego 2018 r.

Wybór odpowied­niego tes­tu na ojcost­wo oraz dobrego lab­o­ra­to­ri­um jest kluc­zowy. Gwaran­tu­je nie tylko całkowicie pewny wynik, ale również wygodę, bez­pieczeńst­wo i stałą cenę. Jeśli chcesz więc ustal­ić ojcost­wo, najpierw sprawdź, jakich błędów nie popełnić i na co zwró­cić uwagę!

Jak nie popełnić błędu przy ustalaniu ojcostwa?

1. Nie kieruj się tylko ceną testu

Niska cena wyda­je się kuszą­ca, jed­nak w przy­pad­ku tes­tu na ojcost­wo nie warto oszczędzać. Najważniejsza jest bowiem pewność, którą gwaran­tu­je tylko anal­iza 24 mark­erów DNA. Wiele lab­o­ra­toriów ofer­u­je tańsze tes­tu na pod­staw­ie jedynie 16 mark­erów.

Tym­cza­sem to 24 mark­ery DNA gwaran­tu­ją wynik, który wyk­lucza ojcost­wo ze 100% pewnoś­cią lub potwierdza je z praw­dopodobieńst­wem wynoszą­cym pon­ad 99,9999% — nawet wtedy, gdy w bada­niu biorą udzi­ał tylko mężczyz­na i dziecko. Taki wynik jest pewny zgod­nie z zalece­ni­a­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii.

2. Poproś o przykładowy wynik

Przed zlece­niem bada­nia warto poprosić o pokazanie przykład­owego wyniku tes­tu ojcost­wa. Dlaczego to takie ważne? Okazu­je się, że niek­tóre lab­o­ra­to­ria nie dołącza­ją do wyniku ele­men­tów świad­czą­cych o jego pewnoś­ci.

Na wyniku powin­ny znaleźć się: pro­file gene­ty­czne badanych osób, odpowied­nie pod­pisy i piecząt­ki, a także anal­iza statysty­cz­na. Te ele­men­ty świad­czą o rzetel­nie przeprowad­zonej anal­izie, a pro­file gene­ty­czne są wręcz dowo­dem na to, że została przeprowad­zona.

3. Dopytaj o ostateczną cenę badania

Dowiedz się też, jakie opc­je zawarte są w cenie bada­nia. Co w sytu­acji, w której konieczne będzie powtórne wyko­nanie tes­tu? Sprawdź czy Two­je prób­ki będą ubez­piec­zone i czy będziesz mógł przekazać nowe, jeśli z jakichś powodów okażą się nieod­powied­nie.

Warto upewnić się również, czy przesył­ka (np. zestawu do pobiera­nia próbek, wyniku) nie będzie dodatkowo płat­na. Niek­tóre lab­o­ra­to­ria poda­ją jedynie pod­sta­wową cenę bada­nia – później okazu­je się, że klient musi dopłacić. Warto wybrać takie lab­o­ra­to­ri­um, w którym nie ma żad­nych dodatkowych i ukry­tych kosztów.

REKLAMA

4. Sprawdź, jakie próbki możesz oddać do badania

W zależnoś­ci od rodza­ju tes­tu, do bada­nia pobrać moż­na różne prób­ki. Są to najczęś­ciej wymazy z policz­ka, krew lub mikrośla­dy. Jeśli chcesz zle­cić test pry­wat­ny, sprawdź, czy lab­o­ra­to­ri­um umożli­wia wyko­nanie tes­tu właśnie z dowol­nych próbek.

Są to ele­men­ty, na których zna­j­du­je się mate­ri­ał gene­ty­czny osób badanych, np. uży­wany smoczek, zuży­ta guma do żucia czy włosy z cebulka­mi. Jest to for­ma bard­zo wygod­na, szczegól­nie w momen­cie bada­nia bard­zo małych dzieci. W niek­tórych lab­o­ra­to­ri­ach bada­nia z mikrośladów jest dodatkowo płatne. Wybierz lab­o­ra­to­ri­um, które ofer­u­je najwygod­niejszą for­mę pobiera­nia próbek DNA i ma doświad­cze­nie w bada­niu różnych próbek.

5. Sprawdź akredytacje i certyfikaty laboratorium

Tylko lab­o­ra­to­ri­um z doświad­cze­niem oraz wdrożony­mi konkret­ny­mi pro­ce­du­ra­mi może zag­waran­tować pewny wynik każdego tes­tu. Sprawdź więc, czy lab­o­ra­to­ri­um posi­a­da cer­ty­fikaty i akredy­tację ISO 17025, które świad­czą o najwyższej jakoś­ci przeprowadzanych anal­iz. Ist­nieją również między­nar­o­dowe bada­nia biegłoś­ci (np. CTS), które sprawdza­ją jakość wykony­wanych badań. Warto więc dowiedzieć się, czy lab­o­ra­to­ri­um zde­cy­dowało się na udzi­ał w tego typu pro­gramie.

Jeśli lab­o­ra­to­ri­um zostało sprawd­zone wielokrot­nie i pod­da­je się reg­u­larnym kon­trolom jakoś­ci, wdrożyło odpowied­nie pro­ce­dury (np. powtórne wyko­nanie tes­tu w przy­pad­ku wyniku wyk­lucza­jącego ojcost­wo), a także współpracu­je np. z sąda­mi – warto mu zau­fać.

Pamiętaj, że test ojcostwa wykonujesz raz na całe życie więc warto wybrać dobre laboratorium!Zobacz też: 

Jak nie popełnić błę­du przy usta­la­niu ojcost­wa?
5 (100%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
test ojcostwa
Nie jesteś ojcem dziecka? Test ojcostwa pomoże Ci to udowodnić!

Zostałeś uznany przez prawo za ojca dziecka, choć wiesz, że nim nie jesteś? Test ojcostwa pomoże Ci to udowodnić. Wystarczy,...

Zamknij