img

Tani test ojcostwa?

tani test ojcostwa

Aktu­al­iza­c­ja 5.03.18 r.

Obec­nie testy ojcost­wa moż­na już wykon­ać za 600–700 zło­tych. Najczęś­ciej są to testy wysyłkowe, które pole­ga­ją na zamówie­niu zestawu do pobiera­nia próbek, samodziel­nym pobra­niu ich w domu, a następ­nie odesła­niu do lab­o­ra­to­ri­um i oczeki­wa­niu na wynik.

Tani test ojcostwa – jak zamówić zestaw do pobierania próbek?

Aby zamówić zestaw do pobiera­nia próbek, wystar­czy skon­tak­tować się z lab­o­ra­to­ri­um, najczęś­ciej tele­fon­icznie, mailowo lub poprzez czat dostęp­ny na stron­ie inter­ne­towej. Zestaw taki dostęp­ny jest również w wielu aptekach i przy­chod­ni­ach w całej Polsce. Po zde­cy­dowa­niu się na dostar­cze­nie zestawu do domu lub pod inny dowol­ny adres, lab­o­ra­to­ri­um przesyła go kuri­erem lub pocztą (przesył­ka jest zwyk­le dodatkowo płat­na). Moż­na wybrać przesyłkę dyskret­ną, bez oznakowań lab­o­ra­to­ri­um.


 

REKLAMA

Tani test ojcostwa – jak pobrać próbki?

Prób­ki do taniego tes­tu ojcost­wa pobiera się samodziel­nie w domu, co jest kom­for­towe szczegól­nie dla małych dzieci. Mogą to być wymazy z policz­ka lub tzw. mikrośla­dy. Do mikrośladów należą takie ele­men­ty, które zaw­ier­a­ją mate­ri­ał gene­ty­czny danej oso­by, np. włosy z cebulka­mi, smoczek, zuży­ta guma do żucia, niedopałek papierosa, zuży­ta chus­tecz­ka higien­icz­na czy zuży­ta szc­zotecz­ka do zębów. Przy tanich tes­tach na ojcost­wo badanie z próbek innych niż wymazy z policz­ka jest zwyk­le dodatkowo płatne.

Przy tan­im teś­cie ojcost­wa, który jest testem pry­wat­nym, nie ma koniecznoś­ci pobiera­nia próbek od mat­ki (np. wtedy, gdy kobi­eta nie żyje). Do w pełni wiary­god­nego wyniku wystar­czy mate­ri­ał gene­ty­czny dziec­ka oraz mężczyzny.

Po pobra­niu próbek przesyła się je do lab­o­ra­to­ri­um (wraz z for­mu­la­rzem zlece­nia bada­nia). W opakowa­niu z zestawem zna­j­du­je się opła­cona kop­er­ta, moż­na również sko­rzys­tać z kuri­era. Pod­czas trans­portu prób­ki są bez­pieczne.

Tani test ojcostwa – na czym polega badanie DNA?

Po ode­bra­niu próbek spec­jal­ista w lab­o­ra­to­ri­um usta­la pro­file gene­ty­czne osób badanych. Są to tzw. „gene­ty­czne odcis­ki pal­ca” – unikalne dla każdego człowieka i dziedz­ic­zone w połowie po matce i w połowie po ojcu. Z tego wzglę­du porów­nanie tych pro­fili pozwala w sposób jed­noz­naczny wyk­luczyć lub potwierdz­ić ojcost­wo.

Tani test ojcostwa – jak odebrać wynik?

Tani test na ojcost­wo to zwyk­le 7–14 dni oczeki­wa­nia na wynik, który zostanie przekazany w taki sposób, w jaki zaży­czy sobie klient. Moż­na wybrać przesyłkę pocz­tową na dowol­ny adres, paczko­mat, poste restante czy wysyłkę do punk­tu. Lab­o­ra­to­ria ofer­u­ją również przekazanie wyniku drogą tele­fon­iczną lub mailową. For­mę wysył­ki wyniku moż­na wybrać dowol­nie, tak, by była ona jak najbardziej kom­for­towa. Na życze­nie klien­ta wynik przekazy­wany jest w sposób dyskret­ny, dlat­ego nikt nie domyśli się zawartoś­ci przesył­ki – kop­er­ta jest nieoz­nakowana, bez pieczątek lab­o­ra­to­ri­um.

 


Zobacz też:

 

Tani test ojcost­wa?
5 (100%) 1 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wysyłkowy test na ojcostwo
Wysyłkowy test na ojcostwo

Istnieje możliwość zamówienia wysyłkowego testu na ojcostwo, do którego próbki pobiera się samodzielnie w domu. Na dowolny adres laboratorium przesyła...

Zamknij