img

Czy test na ojcostwo można zrobić za darmo?

test na ojcostwo za darmo

Testy na ojcost­wo nie są bada­ni­a­mi medy­czny­mi, w związku z czym nie może­my liczyć na ich refun­dację w ramach Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia. Warto jed­nak pamię­tać, że ceny testów na ojcost­wo spada­ją, przez co są dziś dostęp­ne prak­ty­cznie dla każdego. Wybór jest ogrom­ny. Pon­ad­to są sytu­acje, kiedy klient może być zwol­niony z opłat za badanie.

Test na ojcostwo — prywatny zawsze w z własnej kieszeni 

Nieste­ty wydat­ki związane z wyko­naniem tes­tu na ojcost­wo klien­ci w więk­szoś­ci muszą pokry­wać z włas­nej kieszeni,szczególnie jeśli jest to test pry­wat­ny, wykony­wany tylko dla zaspoko­je­nia włas­nej wiedzy. NFZ nie refun­du­je badań, które nie mają medy­cznego charak­teru, a testy na ojcost­wo nie są bada­ni­a­mi medy­czny­mi (nie wykry­wa­ją chorób i nie służą popraw­ie zdrowia pac­jen­ta). Z kolei sądy rzad­ko przenoszą kosz­ty wynika­jące z przeprowadzenia tego typu badań na Skarb Państ­wa. Rzad­ko nie oznacza jed­nak, że nigdy.

Test na ojcostwo za darmo — tak, ale tylko w uzasadnionych przypadkach

I tylko jeśli badanie jest wyko­nane na potrze­by rozprawy sądowej, w której wynik tes­tu na ojcost­wo ma posłużyć jako dowód. Na dar­mowe badanie mogą liczyć ci rodz­ice, którym trud­na sytu­ac­ja mate­ri­al­na nie pozwala pokryć kosztów bada­nia DNA.

W takiej sytu­acji sąd może zade­cy­dować, że opla­ta za badanie zostanie pokry­ta ze środ­ków Skar­bu Państ­wa. Sąd może pod­jąć również taką decyzję, jeśli mało­let­nie dziecko, którego sprawa doty­czy zostało umieszc­zone w ośrod­ku opiekuńczym. .

Za test na ojcostwo nie trzeba płacić od razu 

Więk­szość lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych ofer­u­je również sys­te­my ratalne. Bard­zo pop­u­larne są tutaj tzw. Medi­Raty. Ich zaletą jest to, że jako poży­cz­ka celowa jest znacznie tańsza niż kredyt kon­sump­cyjny. Firmy mogą więc zaofer­ować korzystne opro­cen­towanie.

Zobacz też:
Czy test na ojcost­wo moż­na zro­bić za dar­mo?
5 (100%) 7 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Testy na ojcostwo — co oznaczają profile genetyczne na wyniku?

Wykonanie badania związanego z genetycznymi ustaleniami to szeroko pojęta analiza, która nie ogranicza się tylko i wyłącznie do podstawowego stwierdzenia...

Zamknij