img

Test na ojcostwo… prostszy niż myślisz!

Ustal­e­nie ojcost­wa jest naprawdę bard­zo proste. Bada­nia pozwala­jące potwierdz­ić lub wyk­luczyć pokrewieńst­wo moż­na wykon­ać pry­wat­nie w coraz więk­szej iloś­ci placówek. Ich przeprowadze­nie jest możli­we jeszcze w cza­sie trwa­nia ciąży lub już po urodze­niu dziec­ka. W tym drugim przy­pad­ku wystar­czy udzi­ał tylko dwóch osób – dziec­ka i potenc­jal­nego ojca.

Wynik bada­nia może pomóc scal­ić rodz­inę i odzyskać zau­fanie. Dzię­ki niemu wszelkie wąt­pli­woś­ci zosta­ją rozwiane. Rodz­ice otrzy­mu­ją pewną odpowiedź, której mogą potrze­bować do pod­ję­cia ważnych życiowych decyzji (np. o związku). Jak jed­nak wyglą­da­ją bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa, na czym dokład­nie pole­ga­ją, jak je zle­cić i na co zwró­cić szczegól­ną uwagę? To pyta­nia, które zada­je sobie wielu rodz­iców.

Testy na ojcostwo – wystarczy wymaz z policzka

Aby jed­noz­nacznie ustal­ić ojcost­wo, wystar­czy dostar­czyć do lab­o­ra­to­ri­um odpowied­ni mate­ri­ał – próbkę zaw­ier­a­jącą DNA dziec­ka i ojca. Najczęś­ciej jest to po pros­tu wymaz z wewnętrznej strony policz­ka, ale testy moż­na też wykon­ać na tzw. próbkach nie­s­tandar­d­owych. Może nią być np. szc­zotecz­ka do zębów albo zuży­ta chus­tecz­ka.

Pole­camy: Testy na ojcost­wo – zdzi­wisz się z jak niety­powych próbek możesz je wykon­ać!

Badania genetyczne już od skończonego 10 tygodnia ciąży

Testy na ojcost­wo moż­na wykon­ać już od 10 tygod­nia ciąży. W celu jego wyko­na­nia pobiera się próbkę krwi mat­ki, w której zna­j­du­je się DNA dziec­ka. Następ­nie DNA to porównu­je się z DNA ojca, które pochodzi z wymazu z wewnętrznej strony policz­ka). Od 13–15 tygod­nia moż­na nato­mi­ast wykon­ać testy na pod­staw­ie frag­men­tu kos­mów­ki, czyli zewnętrznej błony płodowej, która otacza dziecko lub płynu owod­niowego. Mate­ri­ał ten pobiera lekarz pod­czas bada­nia USG. Od rodz­iców wów­czas może­my pobrać dowol­ną próbkę, nie tylko wymaz policzkowy, ale i niedopałek papierosa, chus­teczkę z katarem, maszynkę do gole­nia i wiele innych.

Dowiedz się więcej: Jak krok po kroku ustal­ić ojcost­wo w cza­sie ciąży? 

Pewny test na ojcostwo – na co zwrócić uwagę?

Wyni­ki badań gene­ty­cznych zawsze są równie wiary­godne – bez wzglę­du na to, z jakiej prób­ki są wykony­wane i czy odby­wa­ją się przed lub po nar­o­dze­niu dziec­ka. Warto jed­nak zwró­cić uwagę, czy lab­o­ra­to­ri­um pro­ponu­je przeprowadze­nie testów na pod­staw­ie 24 mark­erów. Takie badanie jest bardziej dokładne niż testy z 16 mark­erów i zmniejsza ryzyko koniecznoś­ci dodatkowego porówny­wa­nia wyników z DNA mat­ki. Ma to znaczenia szczegól­nie w przy­pad­kach, gdy badane są tylko dwie oso­by.

Przeczy­taj również: Bada­nia DNA – jak wybrać wiary­godne lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­czne?

05

Badania dostępne dla każdego

Do przeprowadzenia badań gene­ty­cznych nie jest potrzeb­ne żadne spec­jalne skierowanie. Coraz częś­ciej wykonu­je się je pry­wat­nie dla włas­nej wiedzy. Także ceny badań sta­ją się coraz bardziej przys­tęp­ne – moż­na je wykon­ać już w grani­cach 1000 zł. Wyni­ki są nato­mi­ast w pełni wiary­godne i mogą (nawet uzyskane pry­wat­nie) stać się dowo­dem np. w postępowa­niu sądowym o ustal­e­nie ojcost­wa.

Warto przeczy­tać: Tańsze bada­nia ojcost­wa kon­tra droższe 


Zobacz też:

Test na ojcost­wo… prost­szy niż myślisz!
5 (100%) 1 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Tanie testy na ojcostwo
Podlaskie Centrum Genetyki LabGen – pewne testy na ojcostwo w Twoim mieście!

Wszystkich Białostocczan, którzy chcieliby wykonać pewny test na ojcostwo w certyfikowanym laboratorium, zapraszamy do przychodni przy ulicy 1000 – lecia...

Zamknij