img

Jak długo próbka DNA nadaje się do analizy?

próbka DNA

Aktu­al­iza­c­ja: 7 październi­ka, 2016 r. 

Wiele osób wykonu­ją­cych pry­watne testy na ojcost­wo decy­du­je się pobrać prób­ki samodziel­nie. Ich przy­go­towanie nie jest niczym skom­p­likowanym, wystar­czy postępować zgod­nie z załąc­zoną do zestawu instrukcją obsłu­gi. Zlece­nio­daw­cy bard­zo częs­to zas­tanaw­ia­ją się jed­nak nad trwałoś­cią pobranych mate­ri­ałów.

Jak dłu­go prób­ka DNA nada­ją się do bada­nia? Czy mija­ją­cy czas może jakoś wpłynąć na jej jakość?

Próbki DNA nie mają terminu ważności

Nie da się jed­noz­nacznie określić po jakim cza­sie mate­ri­ały z DNA będą nadawały się do anal­izy.

DNA ule­ga oczy­wiś­cie pro­ce­som degen­er­a­cyjnym, związanym np. z promieniowa­nia UV. Dlat­ego tak ważne jest odpowied­nie prze­chowywanie próbek. Więk­szość lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych zale­ca też, aby prób­ki wysłać jak najszy­b­ciej, tj. najpóźniej 2–3 dni po pobra­niu.

Cza­sem zdarza się jed­nak, że klient z różnych powodów nie może wysłać próbek do lab­o­ra­to­ri­um od razu po pobra­niu. Na szczęś­cie nie ma takiej koniecznoś­ci, ponieważ DNA, które zna­j­du­je się na wymazówkach, szc­zoteczce do zębów czy w cebulkach włosowych jest wyjątkowo trwałe. Bywa i tak że prób­ki badane są nawet po lat­ach. Doświad­c­zone lab­o­ra­to­ria, pomi­mo upły­wu cza­su,  potrafią z nich otrzy­mać pro­fil gene­ty­czny konkret­nej oso­by, a następ­nie wydać pewny wynik.

test na ojcostwo

REKLAMA

Wymaz z policzka, włosy, szczoteczka do zębów – każda próbka jest tak samo dobra

Wymazy z wewnętrznej strony policz­ka pobiera się przy pomo­cy steryl­nych wymazówek. Zas­tanaw­iasz się pewnie, co to takiego? Wyobraź sobie zwykły paty­czek do czyszczenia uszu, tyle że dłuższy i owinię­ty bawełną tylko po jed­nej stron­ie. Tak właśnie wyglą­da wymazówka.

Po pobra­niu wymazów, co jest w rzeczy­wis­toś­ci banal­nie łatwe,  klient umieszcza je z powrotem w opakowa­niu i odkła­da w suche, zaciem­nione miejsce. W podob­ny sposób postępu­je się z pozostały­mi próbka­mi, np. szc­zoteczką do zębów, maszynką do gole­nia  czy chus­teczką z katarem. Po ich zebra­niu moż­na umieś­cić je w czys­tej, papierowej kop­er­cie lub steryl­nym pojem­niku na mocz, a potem trzy­mać aż do wysył­ki z dala od nad­mi­aru światła i wilgo­ci. Jeśli prób­ka jest mokra trze­ba ją wcześniej dokład­nie osuszyć.

Jedyną rzeczą, o której oso­ba pobier­a­ją­ca prób­ki musi jeszcze tylko pamię­tać jest to, aby nie miały one kon­tak­tu z inną niż badana osobą lub z jakąś niesteryl­ną naw­ierzch­nią. A co jeśli przez drob­ną nieuwagę wyśle się do bada­nia DNA na ojcost­wo zabrud­zoną próbkę?

Zanieczyściłeś próbkę DNA? Nic straconego!

Są bowiem lab­o­ra­to­ria, w których prób­ki objęte są gwarancją. Klien­towi przysługu­je wtedy pra­wo do bezpłat­nej anal­izy kole­jnej prób­ki, gdy­by lab­o­ra­to­ri­um uznało, że pier­wsza jest zbyt słabej jakoś­ci i nie nada­je się do bada­nia. 

Rea­sumu­jąc, lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne wykonu­ją testy na ojcost­wo na pod­staw­ie wielu różnych próbek, które nie mają tak naprawdę ter­minu ważnoś­ci. Wszys­tkie są tak samo dobrym i trwałym nośnikiem DNA, potrze­bu­ją jedynie odpowied­niego prze­chowywa­nia. Na pewno warto korzys­tać też z usług takich lab­o­ra­toriów, w których prób­ki objęte są gwarancją. Zobacz też:

 

Jak dłu­go prób­ka DNA nada­je się do anal­izy?
5 (100%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Jaki materiał genetyczny potrzebny jest do testu na ojcostwo?

Test na ojcostwo wymaga analizy materiału genetycznego należącego do osoby, która ma w nim uczestniczyć. Z uwagi na fakt, że...

Zamknij