img

Czym są profile genetyczne na wyniku badania ojcostwa

Przy wyborze placów­ki do bada­nia ojcost­wa warto np. sprawdz­ić czy wys­taw­iane w niej wyni­ki zaw­ier­a­ją pro­file gene­ty­czne uczest­ników bada­nia. Dlaczego? Zaraz się o tym przekon­amy.

Czym jest profil genetyczny?

Pro­fil gene­ty­czny trak­tu­je się jako pewnego rodza­ju „gene­ty­czny odcisk pal­ca”. Będzie on charak­terysty­czny dla każdego człowieka. Oznacza to, że nie ma dwóch osób o takim samym pro­filu gene­ty­cznym – wyjątek stanow­ią oczy­wiś­cie bliź­ni­a­cy jed­no­ja­jowi. Pro­fil ten dostar­cza infor­ma­cji o miejs­cach na DNA, które pod­dane zostały anal­izie oraz o przyp­isanych im wartoś­ci­ach liczbowych. Każde z tych miejsc – określanych również mark­era­mi, układa­mi STR lub loci – posi­a­da swo­ją indy­wid­u­al­ną nazwę. Do niedaw­na więk­szość lab­o­ra­toriów anal­i­zowało 16 mark­erów gene­ty­cznych. Ostat­nio kil­ka renomowanych placówek zwięk­szyło tę pulę do 24.

Profil genetyczny na wyniku badania ojcostwa

W trak­cie poszuki­wań najko­rzyst­niejszej dla siebie ofer­ty zauważyłem, że nie wszys­tkie lab­o­ra­to­ria wzbo­ga­ca­ją swo­je wyni­ki o pro­file gene­ty­czne. Czy w związku z tym są one rzeczy­wiś­cie aż tak ważne, czy może jest to tylko dobry pretekst do pod­niesienia ceny za badanie?

Każde badanie DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa pole­ga na porów­na­niu omówionych wyżej pro­fili gene­ty­cznych. W opar­ciu o ich anal­izę ojcost­wo zosta­je potwierd­zone na 99,99% lub wyk­luc­zone ze 100% pewnoś­cią. Wynik pozbaw­iony pro­fili gene­ty­cznych stanie się na pewno mniej wiary­god­ny. Klient, który go otrzy­ma nie będzie wiedzi­ał na jakiej pod­staw­ie ojcost­wo zostało ustalone. W razie jakichkol­wiek wąt­pli­woś­ci nie będzie miał też szan­sy na jego wery­fikację (np. w innym lab­o­ra­to­ri­um). Doku­ment posi­ada­ją­cy pro­file gene­ty­czne poz­woli nato­mi­ast na pod­ję­cie dal­szych kroków, np. włącze­nie do bada­nia dodatkowej oso­by.

Jak widać argu­men­tów prze­maw­ia­ją­cych za koniecznoś­cią pro­fili gene­ty­cznych na wyniku tes­tu ojcost­wa jest bard­zo wiele. Pewność otrzy­manego rezul­tatu, a nie cena bada­nia, będzie w tym przy­pad­ku sprawą pier­ws­zorzęd­ną. Bada­nia ojcost­wa warto więc zle­cić tylko zau­fane­mu lab­o­ra­to­ri­um.


Zobacz też:

 

Czym są pro­file gene­ty­czne na wyniku bada­nia ojcost­wa
5 (100%) 4 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dzieci są genetycznie bardziej podobne do ojców
 Badania DNA na ojcostwo — kiedy i dla kogo?

Badanie DNA na ojcostwo może wykonać każdy. Osoba decydująca się na jego realizację nie robi tego oczywiście bez powodu. Mężczyźni...

Zamknij