img

Wykonaj test ojcostwa w ciąży — nowa generacja badań!

Niewielu z Państ­wa wie, że aby wykon­ać test na ojcost­wo nie trze­ba czekać do nar­o­dzin dziec­ka. Badanie takie moż­na wykon­ać już w cza­sie ciąży. Pewność bada­nia jest iden­ty­cz­na z tą uzyski­waną przy  tes­tach po nar­o­dze­niu dziec­ka. Pomi­mo, że koszt przeprowadzenia tes­tu na ojcost­wo w ciąży jest znacznie wyższy od stan­dar­d­owych badań to dla wielu osób infor­ma­c­ja uzyskana właśnie na tym etapie jest bezcenna.Testy na ojcost­wo w cza­sie ciąży moż­na podzielić na dwie typy badań:

Testy  połączone z badaniami prenatalnymi

U kobi­ety ciężarnej, u której przeprowadza się badanie pre­na­talne (np.: amniop­unkcję czy biop­sję kos­mów­ki), pobiera się niewielkie iloś­ci płynu owod­niowego  bądź kos­mów­ki, które są źródłem mate­ri­ału gene­ty­cznego dziec­ka. Dlaczego? Ponieważ w płynie owod­niowym zna­j­du­ją się komór­ki pło­du, podob­nie jak  w frag­men­cie kos­mów­ki, stąd też na ich pod­staw­ie moż­na ustal­ić pro­fil DNA dziec­ka.

Do bada­nia trze­ba koniecznie włączyć mate­ri­ał od mat­ki i ojca. Najczęś­ciej do testów pobiera się wymaz z wewnętrznej strony policz­ka, ale moż­na też wyko­rzys­tać prób­ki nie­s­tandar­d­owe takie jak: włosy z cebulka­mi, chus­teczkę do nosa, szc­zoteczkę do zębów itp.

Amniop­unkc­ja i biop­s­ja kos­mów­ki częs­to określane są zab­ie­ga­mi inwazyjny­mi, które wiążą się z ryzykiem m.in. poronienia. Ryzyko to jest zwyk­le bard­zo niskie i prak­ty­cznie bliskie zeru jeśli zabieg przeprowadzany jest przez doświad­c­zonego lekarza.
Bada­nia takie moż­na wykon­ać od ok. 15 tygod­nia ciąży.

Testy na podstawie krwi —  w 100% bezpieczne!

Amerykańs­ki kon­cern gene­ty­czny opra­cow­ał nowa­torską metodę pozwala­ją­ca ustal­ić ojcost­wa w cza­sie ciąży w sposób bard­zo bez­pieczny, bo na pod­staw­ie krwi z żyły odłok­ciowej pobranej od ciężarnej kobi­ety i od dom­nie­manego ojca. Dzię­ki temu ryzyko, które wiąza­ło się z poprzed­nią metodą zostało wye­lim­i­nowane.

Na czym dokładnie polega test?

Meto­da ta opiera się na anal­izie DNA pło­du, które krąży we krwi mat­ki a prze­dosta­je się do niej przez łożysko. Bada­nia te przeprowadza się za pomocą metody mikro­macierzy z wyko­rzys­taniem bioin­for­maty­cznego algo­ryt­mu Parental Sup­port TM opra­cow­anego przez amerykańs­ki kon­cern. Meto­da została opaten­towana a jej skuteczność potwierd­zona przez ośrod­ki cer­ty­fiku­jące. Stąd też pewność ojcost­wa jest taka sama jak w przy­pad­ku badań wyko­nanych po urodze­niu dziec­ka.

Pomi­mo, że cena bada­nia nie jest niska to meto­da ta posi­a­da dwie niepod­ważalne zale­ty:

  • Test moż­na wykon­ać już po 10 tygod­niu ciąży - jest to bard­zo wczes­ny etap ciąży, w cza­sie którego moż­na uzyskać już pewną infor­ma­cję
  • Jest to meto­da całkowicie bez­piecz­na- pobranie krwi od ciężarnej nie wiąże się z żad­nym ryzykiem dla zdrowia pło­du.

Ze wzglę­du na powyższe zale­ty wiele osób decy­du­je się na jego przeprowadze­nie. Cała pro­ce­du­ra zlece­nia bada­nia połąc­zona jest z szy­bkim, bard­zo korzyst­nym i prak­ty­cznie automaty­cznym sys­te­mem ratal­nym, który nie obciąża budże­tu domowego.

Jeżeli mają Państ­wo dodatkowe pyta­nia prosimy o kon­takt pod numerem: (32) 790 41 04 lub adresem e-mail: info@testdna.pl . Zaprasza­my też na naszą stronę inter­ne­tową: http://ojcostwoprenatalne.pl/

Zaprasza­my!

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Anonimowe badania ojcostwa – za i przeciw

Wielu mężczyzn myśląc o wykonaniu testu na ojcostwo chce zachować pełną dyskrecję i anonimowość. Jest to jak najbardziej zrozumiałe. Nic...

Zamknij