img

BEZUŻYTECZNY wynik testu na ojcostwo?! Nieakredytowane laboratorium DNA

nieakredytowane laboratorium dna

Decyz­ja o wyko­na­niu tes­tu na ojcost­wo częs­to zapa­da w emoc­jach. Niepewny ojcost­wa mężczyz­na myśli tylko o tym, aby szy­bko rozwiać swo­je wąt­pli­woś­ci i uzyskać spokój. Nie zas­tanaw­ia się wów­czas, co zro­bi z wynikiem, kiedy ten będzie wyk­luczał ojcost­wo. Tym­cza­sem warto wiedzieć, że jeśli zro­bisz badanie DNA w lab­o­ra­to­ri­um nieakredy­towanym, Twój wynik może się okazać w tej sytu­acji bezużyteczny…

Akredytacja = wiarygodność

Częs­to mężczyz­na zle­ca­jąc test na ojcost­wo nie zas­tanaw­ia się, co zro­bi z jego wynikiem (szczegól­nie jeśli ten będzie wyk­luczał jego ojcost­wo). Tym­cza­sem jeśli zamierza on udać się z nim do proku­ratu­ry czy wyko­rzys­tać jako dowód w sądzie po to, aby nie płacić ali­men­tów na nieswo­je dziecko ważne, aby wynik był wiary­god­ny dla tych organów.

Nato­mi­ast zgod­nie z Decyzją Ramową Rady Unii Europe­jskiej tylko wynik wydany przez akredy­towane lab­o­ra­to­ri­um może zostać uznany za pełnowartoś­ciowy dowód w postępowa­niu sądowym.

Prob­lem pole­ga na tym, że taką akredy­tację nie jest wcale łat­wo uzyskać i jest dość kosz­tow­na dla lab­o­ra­to­ri­um ponieważ wyma­ga spełnienia wielu rygo­rysty­cznych norm.

Lab­o­ra­to­ria, które jej nie posi­ada­ją, próbu­ją zwabić klien­tów niską ceną bada­nia DNA — ofer­u­ją je nawet za 600–700 zł. Może się jed­nak okazać, że wynik takiego bada­nia trze­ba będzie powtórzyć, a to oznacza pod­wójne kosz­ty.

Warto sobie zawsze zadać pytanie, czy jeśli wynik będzie wyk­lucza­ją­cy ojcost­wo, będę chci­ał pod­jąć jakieś dal­sze kro­ki?


Dowiedz się więcej na tem­at tego, w jaki sposób akredy­tac­ja zabez­piecza Two­je interesy przy zle­ca­niu bada­nia DNA


Do czego jeszcze możesz wykorzystać wynik badania DNA?

Pamię­taj, że wynik bada­nia DNA na ojcost­wo jest ważny przez całe życie. To oznacza, że możesz go wyko­rzys­tać w wielu różnych sytu­ac­jach życiowych i może być pomo­cy także dla Two­jego dziec­ka w przyszłoś­ci. Przy­da­je się m.in. w:

  • uniknię­ciu płace­nia niesłusznie ali­men­tów
  • w spornych sprawach spad­kowych
  • w spraw­ie roz­wodowej jako dowód zdrady
  • jeśli kiedykol­wiek będzie potrze­ba iden­ty­fikacji Two­jej oso­by

… oraz w wielu innych sytu­ac­jach, których możesz ter­az nie przewidzieć. Warto więc zad­bać, aby był on wiary­god­ny i aby w razie koniecznoś­ci nie trze­ba było bada­nia DNA pow­tarzać.

Błędny wynik badania DNA może Ci zrujnować życie…

Wyobraź sobie taką sytu­ację — otrzy­mu­jesz wynik wyk­lucza­ją­cy ojcost­wo. Rozs­ta­jesz się z matką dziec­ka, uda­jesz się do proku­ratu­ry, aby nie płacić niesłusznie ali­men­tów, a sąd zle­ca ponowne wyko­nanie bada­nia DNA… które tym razem jed­nak potwierdza Two­je ojcost­wo.

Błęd­ny wynik tes­tu na ojcost­wo może zniszczyć życie całej Two­jej rodziny. Dlat­ego to bard­zo ważne, aby wybrać wiary­godne lab­o­ra­to­ri­um. Takim potwierdze­niem wiary­god­noś­ci jest właśnie akredy­tac­ja PCA.

To może Cię zain­tere­sować: Błęd­ny wynik bada­nia DNA – prawdzi­we his­to­rie ku prze­strodze…


zdję­cie: Standard-Bild/pl.123rf.com

BEZUŻYTECZNY wynik tes­tu na ojcost­wo?! Nieakredy­towane lab­o­ra­to­ri­um DNA
5 (100%) 1 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
czy da się oszukać test na ojcostwo
Czy da się oszukać test na ojcostwo?

Chęć ucieczki od obowiązku płacenia alimentów albo ukrycia zdrady przed partnerem... Powodów, dla których, niektórym osobom zależy na sfałszowaniu wyniku...

Zamknij