img

Czy da się oszukać test na ojcostwo?

czy da się oszukać test na ojcostwo

Chęć uciecz­ki od obow­iązku płace­nia ali­men­tów albo ukrycia zdrady przed part­nerem… Powodów, dla których, niek­tórym osobom zależy na sfałs­zowa­niu wyniku tes­tu na ojcost­wo, może być wiele – to fakt! Bada­nia DNA są jed­nak na tyle dokładne, że wszelkie pró­by oszust­wa prędzej czy później i tak wychodzą na jaw. Dlaczego? Czy da się oszukać test na ojcost­wo?

Spis treś­ci:

Jak próbuje się wpłynąć na wynik testu na ojcostwo?

Lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne zale­ca­ją, aby na ok. 1 godz­inę przed pobraniem wymazów do tes­tu na ojcost­wo nie spoży­wać już żad­nych posiłków, nie pić słod­zonych napo­jów, a także wstrzy­mać się od żucia gumy i pale­nia papierosów.

Niek­tórzy mają więc nadzieję, że jeśli nie zas­to­su­ją się do tych zale­ceń, uda im się oszukać testy na ojcost­wo. Tym­cza­sem pozostałoś­ci jedzenia zale­ga­jące w buzi oso­by badanej mogą co najwyżej utrud­nić anal­izę i ostate­cznie ewen­tu­al­nie trochę ją wydłużyć w cza­sie.

Jeśli pobrane od pac­jen­ta prób­ki okażą się zanieczyszc­zone, np. resz­ta­mi pokar­mu, wtedy lab­o­ra­to­ri­um prosi o dostar­cze­nie kole­jnych – po pros­tu. Tym sposobem nie da się więc ani uniemożli­wić bada­nia, ani tym bardziej sfałs­zować wyniku.

Czy rodzaj próbki ma wpływ na wynik testu na ojcostwo?

Nawet jeśli w teś­cie na ojcost­wo wyko­rzys­tano dyskretne prób­ki – szc­zoteczkę do zębów, maszynkę do gole­nia, niedopałek papierosa, butelkę po napo­ju, paty­czek do czyszczenia uszu, zaschniętą na mate­ri­ale plamę krwi, zużytą prez­er­waty­wę czy szk­lankę – to doświad­czeni lab­o­ran­ci i na ich pod­staw­ie są w stanie wydać pewny i jed­noz­naczny wynik.

To może Cię zain­tere­sować: Z tych próbek moż­na wykon­ać badanie DNA

Czy da się oszukać test na ojcostwo używkami albo chorobą?

Wyniku nie sfałszu­je­my papierosa­mi, alko­holem, leka­mi czy mar­i­huaną. To, że pac­jent przyjdzie na pobranie wymazów chory, również nie wpłynie na koń­cowy wynik tes­tu na ojcost­wo. Stan zdrowia pac­jen­ta nie ma tutaj najm­niejszego znaczenia.

Mate­ri­ał gene­ty­czny (DNA), który jest anal­i­zowany przy usta­la­niu ojcost­wa, jest niezmi­en­ny. Otrzy­mu­je­my go już na etapie życia płodowego i pozosta­je on z nami do koń­ca życia – w niezmienionej formie.

Czy całowanie ma wpływ na wynik testu na ojcostwo?

A może buzi­ak? Prze­cież testy na ojcost­wo wykonu­je się m.in. na pod­staw­ie wymazów z policz­ka. Czy jeśli przed samym pobraniem próbek pac­jent obdaru­je kogoś długim pocałunkiem, to śli­na z DNA tej oso­by zna­jdzie się w wymazie i tym samym uda mi się sfałs­zować wynik?

Nic podob­ne­go! Tym sposobem również jedynie zanieczyścimy próbkę i do bada­nia trze­ba będzie pobrać następ­ną. Jeśli na danej próbce zna­jdzie się mate­ri­ał pochodzą­cy od dwóch osób, lab­o­rant zauważy bowiem, że obec­ne są dwa różne pro­file gene­ty­czne i że prób­ka nie nada­je się do bada­nia.

W tym miejs­cu warto wyjaśnić jeszcze jed­ną rzecz. To w rzeczy­wis­toś­ci nie ze śliny, lecz z wyś­ciela­ją­cych jamę ust­ną komórek nabłon­ka pozysku­je się DNA i wykonu­je testy na ojcost­wo.

Poczy­taj także: Test na ojcost­wo a przez­ię­bi­e­nie – czy choro­ba może zmienić wynik?

Czy testy na ojcostwo mogą się mylić?

Testów na ojcost­wo w zasadzie nie da się oszukać. Jeśli użyte w bada­niu prób­ki zostały pobrane od właś­ci­wych osób, wów­czas nie ma mowy o jakiejkol­wiek pró­bie fałsz­erst­wa. Może­my być więc pewni, że jego wynik dostar­czy nam prawdzi­wej i rzetel­nej infor­ma­cji.

Testy na ojcost­wo to obec­nie jedyne narzędzie, które pozwala wyk­luczyć ojcost­wo na 100% i z niemal równie wysokim praw­dopodobieńst­wem je potwierdz­ić. Jeśli mężczyz­na uczest­niczą­cy w bada­niu jest bio­log­icznym ojcem dziec­ka, to przeprowad­zona anal­iza na pewno to wykaże, a jeśli nie –jed­noz­nacznie wyk­luczy jego ojcost­wo.

Z badań DNA powszech­nie korzys­ta dziś również wymi­ar spraw­iedli­woś­ci – w sprawach karnych, spad­kowych czy ali­men­ta­cyjnych. Właśnie z uwa­gi na pewność, jaką dają te bada­nia.

Sądowe testy na ojcost­wo, w odróżnie­niu od pry­wat­nych, zawsze oby­wa­ją się w wyz­nac­zonej placów­ce, w obec­noś­ci osób trze­ci­ch (świad­ków pobra­nia) i po wcześniejszym okaza­niu przez badanych aktu­al­nych doku­men­tów tożsamoś­ci. Dzię­ki temu sąd ma gwarancję, że w teś­cie uczest­niczyły te oso­by, które uczest­niczyć powin­ny.

Ciekawy artykuł: Test na ojcost­wo a leki – czy stosowane leki mogą zmienić wynik?


zdję­cie: Bob_Dmyt/pixabay.com

Czy da się oszukać test na ojcost­wo?
5 (100%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
alimenty, jak nie płacić alimentów, jak nie płacić alimentów bezpodstawnie
Jak nie płacić alimentów bezpodstawnie?

Alimenty płaci się nawet do momentu, gdy dziecko skończy naukę i się usamodzielni – do 24-26 roku życia. Jeśli policzymy...

Zamknij