img

Pomyłka przy in vitro – kobieta urodziła nie swoje dziecko?!

pomyłka przy in vitro

Hania przyszła na świat w 2014 roku z liczny­mi wada­mi wrod­zony­mi. Nieste­ty szy­bko okaza­ło się też, że nastąpiła pomył­ka przy in vit­ro – zapłod­niono niewłaś­ci­wą komórkę jajową, co wykaza­ły bada­nia DNA. Rodz­i­com Hani nie udało się dojść do porozu­mienia ze szpi­talem i ubez­pieczy­cielem. Ter­az doma­ga­ją się odszkodowa­nia 3 mil­ionów zło­tych na drodze sądowej.

Pomyłka przy in vitro – test DNA wykazał brak pokrewieństwa…

Hania urodz­iła się z bard­zo rzad­kim zespołem wad gene­ty­cznych Schinzela-Giediona – wyma­ga stałej i spec­jal­isty­cznej opie­ki, drogich zabiegów i leków. Pod­czas badań na jaw wyszło też, że dziew­czyn­ka… nie jest bio­log­iczną córką kobi­ety, która ją urodz­iła! Bada­nia gene­ty­czne wykaza­ły brak pokrewieńst­wa.

W klin­ice in vit­ro doszło do szoku­jącego błę­du – pomy­lono komór­ki jajowe i nasie­nie zapłod­niono niewłaś­ci­wą.

Ciekawy artykuł: Test na ojcost­wo po in vit­ro?

Rodzice małej Hani walczą o odszkodowanie

Od momen­tu, kiedy okaza­ło się, że w szpi­talu popełniono błąd przy in vit­ro, rodz­ice dziew­czyn­ki wal­czą o spraw­iedli­wość. Nieste­ty lekarz przeprowadza­ją­cy zabieg został uniewin­niony, a śledzt­wo w spraw­ie błę­du zostało umor­zone.

Nie udało się też dojść do porozu­mienia w kwestii zadośćuczynienia. Dlat­ego właśnie ruszył kole­jny pro­ces – o 3 mil­iony zło­tych odszkodowa­nia. Klini­ka, w której przeprowad­zono zabieg in vit­ro, utrzy­mu­je, że wszys­tkie pro­ce­dury były zachowane.

To może Cię zain­tere­sować: Szoku­ją­ca pod­mi­ana w szpi­talu – mat­ka wychowu­je nie swo­ją córkę!

Testy DNA po in vitro?

Znacz­na więk­szość klinik in vit­ro wyko­rzys­tu­je ściśle określone pro­ce­dury, które uniemożli­wia­ją taką pomyłkę. Jak widać – błędy jed­nak się zdarza­ją. Znane są również przy­pad­ki celowej pod­mi­any komórek rozrod­czych, np. na nasie­nie pra­cown­i­ka.

Jedynym wyjś­ciem, by mieć pewność co do bio­log­icznego pokrewieńst­wa po in vit­ro, wyda­je się więc wyko­nanie bada­nia DNA. Testy na ojcost­wo i macierzyńst­wo pozwala­ją jed­noz­nacznie określić, czy dziecko pochodzi od badanych osób.

Zobacz też: Te przed­mio­ty pomogą Ci sprawdz­ić, kto jest ojcem

Zdję­cie: ©sasint/pixabay.com

Źródła infor­ma­cji:

https://www.se.pl/wiadomosci/polska/lekarze-pomylili-sie-podczas-in-vitro-ruszyl-proces-o-3-miliony-odszkodowania-aa-GxEQ-qjNx-vPeX.html

https://invitroonline.pl/hania-urodzila-sie-chora-przez-pomylke-w-klinice-in-vitro-winnych-nadal-brak/

Pomył­ka przy in vit­ro – kobi­eta urodz­iła nie swo­je dziecko?!
5 (100%) 4 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
500 plus dokumenty
500 plus dokumenty – jakie są potrzebne, by otrzymać świadczenie?

W tym roku przez internet wnioski o 500 plus można składać już od 1 lipca. Jeśli chcesz otrzymać świadczenie na...

Zamknij