img

Prawa ojca – co przysługuje Ci po narodzinach dziecka?

prawa ojca

Coraz częś­ciej dosta­ję pyta­nia od (najczęś­ciej samot­nych) ojców, na tem­at praw, jakie przysługu­ją im po nar­o­dz­i­nach dziec­ka. Ustal­e­nie ojcost­wa, 500+, urlop ojcows­ki… Moż­na się w tym wszys­tkim pogu­bić, praw­da? Poz­naj najważniejsze prawa ojca.

Ustalenie ojcostwa – czy jest w Twoim przypadku konieczne?

Gdy dziecko przy­chodzi na świat w związku małżeńskim, zas­tosowanie ma zasa­da dom­nie­ma­nia ojcost­wa. Ojcem prawnym – wpisanym do aktu urodzenia i otrzy­mu­ją­cym władzę rodzi­ciel­ską – zosta­je automaty­cznie mąż mat­ki. Jeśli ojcem w rzeczy­wis­toś­ci jest inny mężczyz­na, konieczne jest zaprzecze­nie ojcost­wa w sądzie.

W przy­pad­ku dziec­ka poza­małżeńskiego mężczyz­na może dobrowol­nie uznać dziecko lub zostać ojcem prawnym na drodze sądowego ustal­e­nia ojcost­wa. Dobrowolne uznanie pole­ga na poświad­cze­niu w Urzędzie Stanu Cywilnego (bądź w kon­sulac­ie albo sądzie opiekuńczym), że mężczyz­na jest ojcem dziec­ka, co w ciągu 3 miesię­cy powin­na potwierdz­ić mat­ka. Dziecko moż­na uznać jeszcze w ciąży lub po jego nar­o­dz­i­nach.

To może Cię zain­tere­sować: Urodze­nie dziec­ka po roz­wodzie – kto jest ojcem?

Jeśli nie ma możli­woś­ci dobrowol­nego uzna­nia dziec­ka (np. gdy mężczyz­na nie chce złożyć oświad­czenia lub mat­ka nie chce go potwierdz­ić), moż­na wys­tąpić o sądowe ustal­e­nie ojcost­wa. Wniosek mogą złożyć mężczyz­na, mat­ka, pełno­let­nie dziecko lub proku­ra­tor. Wów­czas wykonu­je się gene­ty­czne bada­nia ojcost­wa z pro­ce­durą sądową (moż­na zle­cić je pry­wat­nie lub przez sąd).

Jesteś ojcem… I co dalej? Władza rodzicielska

Jeśli zostałeś wpisany do aktu urodzenia dziec­ka jako jego ojciec prawny (dzię­ki dom­nie­ma­niu, uzna­niu lub ustal­e­niu ojcost­wa), zysku­jesz władzę rodzi­ciel­ską trwa­jącą do ukończenia przez dziecko pełno­let­nioś­ci albo do ograniczenia lub jej pozbaw­ienia przez sąd. To wszys­tkie prawa i obow­iąz­ki, które masz wzglę­dem dziec­ka. Musisz zatem m.in. dbać o wychowanie dziec­ka, troszczyć się o jego rozwój, zapew­ni­ać zaspoko­je­nie jego potrzeb.

Prawa ojca: urlop ojcowski i tacierzyński

Jeśli pracu­jesz, po nar­o­dz­i­nach dziec­ka masz pra­wo do sko­rzys­ta­nia z urlopu ojcowskiego, płat­nego 100%, w wymi­arze 14 dni – do wyko­rzys­ta­nia przez pier­wsze 24 miesiące życia dziec­ka. A co z urlopem tacierzyńskim?

Po nar­o­dz­i­nach dziec­ka kobiecie przysługu­je 20 tygod­ni urlopu macierzyńskiego. Może wyko­rzys­tać 14 tygod­ni, pozostałe 6 „odd­a­jąc” Tobie. Jeśli kobi­eta nie może opiekować się dzieck­iem (np. z powodu prze­by­wa­nia w szpi­talu lub po jej śmier­ci) – możesz wyko­rzys­tać pozostałą część jej urlopu.

Prawa ojca: urlop rodzicielski i wychowawczy

Kole­jnym urlopem dla pracu­jącego taty jest płat­ny urlop rodzi­ciel­s­ki, którego wymi­ar przy nar­o­dz­i­nach jed­nego dziec­ka to 32 tygod­nie. Taki urlop może zostać w całoś­ci wyko­rzys­tany przez jed­nego rodz­i­ca lub Was obo­je (może zostać podzielony na maksy­mal­nie 4 częś­ci). Może­cie prze­by­wać na nim także obo­je jed­nocześnie przez 16 tygod­ni.

Ist­nieje również urlop wychowaw­czy, który jest bezpłat­ny i wynosi maksy­mal­nie 3 lata. Moż­na wyko­rzys­tać go maksy­mal­nie do koń­ca roku, w którym dziecko kończy 6 lat. Taki urlop moż­na podzielić na 5 częś­ci.

Prawa ojca: urlop okolicznościowy i zwolnienie na dziecko

Po nar­o­dz­i­nach dziec­ka jako pracu­ją­cy ojciec możesz wyko­rzys­tać 2 dni urlopu okolicznoś­ciowego. Rodz­i­com w wieku do 14 lat przysługu­ją też po 2 dni wol­nego rocznie na opiekę nad dzieck­iem (nie moż­na wyko­rzys­tać ich w tym samym cza­sie).

Jeśli dziecko zacho­ru­je, możli­we jest też uzyskanie zwol­nienia – 60 dni rocznie w przy­pad­ku choro­by dziec­ka do 14. roku życia i 14 dni, gdy dziecko ma powyżej 14 lat i pozosta­je w tym samym gospo­darst­wie domowym.

Zobacz też: Bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa – kluczem do rodzin­nego szczęś­cia?

Prawa ojca: świadczenia pieniężne – Rodzina 500+

Jeśli jesteś samot­nym ojcem, możesz sko­rzys­tać z pro­gra­mu Rodz­i­na 500+, otrzy­mu­jąc 500 zło­tych na drugie i każde kole­jne dziecko (lub również 500 plus na pier­wsze dziecko, gdy spełnione jest kry­teri­um dochodowe). Musisz jed­nak pamię­tać, że do otrzy­ma­nia świad­czenia niezbędne jest zasądze­nie ali­men­tów od mat­ki (chy­ba że z obiek­ty­wnych przy­czyn – np. jej śmier­ci – jest to niemożli­we). Możesz także ubie­gać się o zasiłek rodzin­ny i inne dodat­ki.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz info@testynaojcostwo.pl
Prawa ojca – co przysługu­je Ci po nar­o­dz­i­nach dziec­ka?
4.9 (97.78%) 9 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

2 komentarze

 1. O co jeśli ojciec dziec­ka jest pełno­let­ni a mat­ka ma np 17 lat?

  Odpowiedz
  • Testynaojcostwo.pl10 sierpnia 2018 at 5:58 am

   Jeśli dziecko urodzi się w małżeńst­wie, mąż mat­ki zostanie ojcem prawnym dziec­ka i nabędzie pełną władzę rodzi­ciel­ską, a więc i wszys­tkie prawa. Za zgodą sądu opiekuńczego ślub może wziąć kobi­eta, która ukończyła 16 lat (wów­czas z dniem ślubu uzysku­je pełno­let­niość). Jeśli dziecko nie urodzi się w małżeńst­wie, mężczyz­na może uznać ojcost­wo, a mat­ka potwierdz­ić jego oświad­cze­nie — wtedy mężczyz­na stanie się ojcem prawnym. W przy­pad­ku 17-let­niej mat­ki musi to nastąpić przed sądem opiekuńczym. Jeśli nie zachodzi zasa­da dom­nie­ma­nia ojcost­wa lub jeśli mężczyz­na nie uzna ojcost­wa (albo gdy mat­ka tego nie potwierdzi), ist­nieje również możli­wość ustal­e­nia ojcost­wa w sądzie.

   Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
15 lat testDNA
15 lat testDNA – 8 faktów o marce

Marka testDNA – która specjalizuje się w testach na ojcostwo i genetycznych badaniach medycznych – obchodzi w tym roku już...

Zamknij