img

Szokująca podmiana w szpitalu – matka wychowuje nieswoją córkę!

podmiana noworodków w szpitalu

Evelin Grün­wald od 27 lat wychowu­je nieswo­ją córkę – przez pomyłkę szpi­ta­la kobi­eta wró­ciła do domu z innym dzieck­iem niż to, które urodz­iła! Do takiej sytu­acji doszło w 1990 roku w Aus­trii, kiedy na świat przyszła Doris Grün­wald. Ta szoku­ją­ca sprawa wyszła na jaw dopiero niedawno – dzię­ki badan­iom DNA.

Badania DNA – dzięki nim sprawa została ujawniona

Wynik tes­tu gene­ty­cznego wskazał, że para, która wychowała Doris to nie jej bio­log­iczni rodz­ice! Zarówno mat­ka i cór­ka zapew­ni­a­ją, że sytu­ac­ja nie zmieniła łączącej ich więzi, jed­nak na ich rzecz zostało zasąd­zone odszkodowanie – 30 tysię­cy euro, które musi zapłacić szpi­tal.

Ter­az placówka pro­ponu­je również bada­nia gene­ty­czne około 200 różnym kobi­etom, które w tym cza­sie urodz­iły dzieci w tym miejs­cu. W ten sposób ma zostać znaleziona bio­log­icz­na mat­ka kobi­ety oraz dziew­czyn­ka, która została zamieniona z Doris.

A to nie jedyna taka sytuacja…

Podob­na miała miejsce w innym szpi­talu, gdzie 22 lata temu urodz­iły się Cal­lie i Rebec­ca. Cal­lie nie była podob­na do rodz­iców, więc zde­cy­dowali się na test DNA. Wynik jed­noz­nacznie wykazał, że to nie ich cór­ka – w szpi­talu doszło do pod­mi­any po urodze­niu.

Zdarza­ły się również pod­mi­any mate­ri­ału w cza­sie pro­ce­dury in vit­ro – nawet w Polsce! W jed­nym ze szpi­tali pac­jen­t­ka urodz­iła nieswo­je dziecko, ponieważ plem­nik jej męża omyłkowo połąc­zono z inną komórką jajową. Co więcej, w niek­tórych klinikach niepłod­noś­ci lekarze i inni pra­cown­i­cy pod­mieniali nasie­nie pac­jen­tów na swo­je – i to celowo!

Zobacz też: Test na ojcost­wo po in vit­ro — dlaczego warto wykon­ać?

Macierzyństwo i ojcostwo – test DNA to jedyny sposób na pewność

Mając pode­jrzenia co do tego, czy z Twoim dzieck­iem łączy Cię pokrewieńst­wo (np. wtedy, gdy zostało poczęte dzię­ki pro­ce­durze in vit­ro), możesz wykon­ać prosty test DNA. To jedyny sposób, by zyskać całkow­itą pewność na całe życie i być spoko­jnie wychowywać dziecko – bez żad­nych wąt­pli­woś­ci.

Test na ojcost­wo moż­na wykon­ać jeszcze w ciąży albo gdy dziecko się urodzi. Jed­noz­nacznie określa łączącą Was więź, potwierdza­jąc lub wyk­lucza­jąc ojcost­wo i/lub macierzyńst­wo.


Czat

Szoku­ją­ca pod­mi­ana w szpi­talu – mat­ka wychowu­je nieswo­ją córkę!
5 (100%) 4 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak żyć po zdradzie
Jak żyć po zdradzie?

Podejrzewasz, że Twoja partnerka Cię zdradza? Aby się upewnić, szczera rozmowa może nie wystarczyć. Warto wykonać specjalny genetyczny test zdrady,...

Zamknij