img

Mój syn nie jest do mnie podobny. Czy na pewno jestem jego ojcem?

Mój syn nie jest do mnie podobny

Brak podobieńst­wa wcale nie musi oznaczać braku pokrewieńst­wa, ponieważ dziedz­icze­nie jest pro­ce­sem bard­zo złożonym. Wielu ojców ma w takim przy­pad­ku jed­nak wąt­pli­woś­ci co do ojcost­wa. Aby je rozwiać, najlepiej wykon­ać test DNA, który potwierdzi lub wyk­luczy ojcost­wo w sposób pewny i jed­noz­naczny.

Mój syn nie jest do mnie podobny. Na czym polega dziedziczenie?

Niek­tóre cechy u dziec­ka dziedz­ic­zone są po rodz­i­cach w postaci układu dwóch genów. Rodz­ic może przekazać dziecku gen domin­u­ją­cy albo gen recesy­wny. Przykład­owo: za oczy ciemne odpowia­da gen domin­u­ją­cy, za oczy jasne – recesy­wny. Wystar­czy, aby jed­no z rodz­iców przekaza­ło dziecku gen domin­u­ją­cy – wtedy jego oczy będą ciemne. By oczy były jasne, oba geny u dziec­ka muszą być recesy­wne. Na czym jed­nak pole­ga to w prak­tyce?

Ciemne oczy u dziec­ka to skrzyżowanie obo­j­ga rodz­iców o ciem­nych oczach lub jed­nego o oczach ciem­nych i jed­nego o jas­nych. Jasne oczy może mieć nato­mi­ast dziecko, którego obo­je rodz­iców ma oczy jasne, gdy jed­no z rodz­iców ma oczy jasne albo nawet wtedy, gdy zarówno mat­ka, jak i ojciec mają oczy ciemne.

Ma to związek z tym, że przy oczach ciem­nych jeden z genów może być recesy­wny. Jeśli mat­ka ma więc ciemne oczy (w tym jeden gen recesy­wny, dru­gi domin­u­ją­cy), ojciec ma oczy ciemne (jeden gen recesy­wny, dru­gi domin­u­ją­cy), mogą oni przekazać dziecku 2 geny recesy­wne. Jak widać, w tym przy­pad­ku kolor oczu nie świad­czy o pokrewieńst­wie lub jego braku.

Test na ojcostwo – jedyny sposób, by zyskać pewność

Przy pojaw­ie­niu się wąt­pli­woś­ci co do ojcost­wa, warto wykon­ać test DNA na ojcost­wo. Jego wynik jest całkowicie pewny i jed­noz­naczny, pozwala więc uzyskać spokój na całe życie. Jest to możli­we, ponieważ badanie pole­ga na pobra­niu próbek mate­ri­ału gene­ty­cznego od dziec­ka, mężczyzny i ewen­tu­al­nie mat­ki, ustal­e­niu pro­fili gene­ty­cznych oraz ich porów­na­niu.

Pro­file DNA to tzw. „gene­ty­czne odcis­ki pal­ca”, ponieważ są dla każdego całkowicie unikalne i dziedz­ic­zone po rodz­i­cach. Takie badanie moż­na wykon­ać pry­wat­nie lub do celów sądowych, a próbka­mi mogą być wymazy z policz­ka, krew albo mikrośla­dy (uży­wana szc­zotecz­ka do zębów etc.).

Pamiętaj, że test ojcostwa wykonujesz raz na całe życie więc warto wybrać dobre laboratorium!Zobacz też: 

Mój syn nie jest do mnie podob­ny. Czy na pewno jestem jego ojcem?
5 (100%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
testy dna na ojcostwo
Masz wątpliwości, czy Twój partner jest ojcem? Testy DNA na ojcostwo pomogą Ci je rozwiać

Potrafią one bowiem w 100% wykluczyć ojcostwo badanego mężczyzny lub potwierdzić je z prawdopodobieństwem wyższym niż 99,9999%. Takie badanie możesz...

Zamknij