img

Dlaczego warto wybrać badania DNA z akredytacją

Badania DNA z akredytacją

W Polsce dzi­ała kilka­naś­cie pry­wat­nych lab­o­ra­toriów wykonu­ją­cych testy na ojcost­wo. Tylko nieliczne z nich mają jed­nak akredy­tację Pol­skiego Cen­trum Akredy­tacji (PCA). Dziś powiemy dlaczego warto wybier­ać bada­nia z akredy­tacją i kiedy wynik może nie zostać uznany przez Sąd.

Zgod­nie z Decyzją Ramową Rady Unii Europe­jskiej, która weszła w życie 30 listopa­da 2013 roku warunk­iem koniecznym wyko­rzys­ta­nia wyników badań lab­o­ra­to­ryjnych przez organ ści­ga­nia i wymi­aru spraw­iedli­woś­ci jest uzyskanie akredy­tacji na zgod­ność z nor­mą PN-EN ISO/IEC 17025. Wyni­ki badań akredy­towanych są uznawane nie tylko w Polsce ale także przez pra­wo między­nar­o­dowe .

Dlat­ego jeśli planu­jesz wyko­rzys­tanie wyniku bada­nia DNA w sądzie (nie ważne czy w Polsce czy za granicą) koniecznie sprawdź czy lab­o­ra­to­ri­um posi­a­da akredy­tację PCA w zakre­sie wykony­wa­nia badań, które zle­casz. Akredy­tac­ja daje Ci również więk­szą pewność wyniku. Lab­o­ra­to­ri­um, które ją posi­a­da zostało „prześwi­et­lone” przez komisję od „A do Z”. Sprawd­zono m.in. każdy sprzęt, całą doku­men­tację, metodę, opro­gramowanie, pra­cown­ików. Słowem wszys­tko co może mieć wpływ na jakość badań. Co ważne taką kon­trolę akredy­towane lab­o­ra­to­ria prze­chodzą raz w roku.

Co daje akredytacja?

Przede wszys­tkim więk­szą pewność. Lab­o­ra­to­ri­um, które uzyskało akredy­tację ma ofic­jalne potwierdze­nie kom­pe­tencji do przeprowadza­nia badań. Akredy­tac­ja stanowi uznanie wiary­god­noś­ci, bezstron­noś­ci i nieza­leżnoś­ci w dzi­ała­niu. Daje również gwarancję, że czyn­noś­ci lab­o­ra­to­ryjne są prowad­zone zgod­nie z właś­ci­wy­mi nor­ma­mi między­nar­o­dowy­mi.

Akredytacja a certyfikacja

Wiele osób zas­tanaw­ia się czym równią się lab­o­ra­to­ria cer­ty­fikowane od akredy­towanych. To proste. Cer­ty­fikat otrzy­mu­je lab­o­ra­to­ri­um, które wzięło udzi­ał w jakimś pro­gramie biegłoś­ci. W trak­cie takiej cer­ty­fikacji lab­o­ra­to­ri­um wykonu­je „zadanie”, które zle­ca organ cer­ty­fiku­ją­cy i przekazu­je jego wynik. Jeśli wynik jest zgod­ny z tym, jaki miał zostać uzyskany lab­o­ra­to­ri­um uzysku­je cer­ty­fikat.

Akredy­tac­ja jest znacznie trud­niejsza do uzyska­nia. Wiążą się z nią również dużo wyższe kosz­ty. Kosz­ty te związane są nie tylko z samym audytem ale też dos­tosowa­nia sprzę­tu czy pomieszczeń do wymogów akredy­tacji. W przy­pad­ku cer­ty­fikacji nikt nie prześwi­et­la całej pra­cy lab­o­ra­to­ri­um i nie sprawdza, jak badanie zostało wyko­nane. Liczy się tylko uzyskany rezul­tat. W przy­pad­ku akredy­tacji oce­nie podle­ga całok­sz­tałt pra­cy lab­o­ra­to­ri­um.

Pod­sumowu­jąc jeśli masz możli­wość wybra­nia akredy­towanego bada­nia to jest ono najbardziej pewne. Najproś­ciej mówiąc spec­jal­nie powołany organ (PCA) sprawdz­ił, czy wynik który uzyskasz będzie rzetel­ny i pewny.Zobacz też: 

 

Dlaczego warto wybrać bada­nia DNA z akredy­tacją
5 (100%) 3 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
badania pokrewieństwa
Noworodki podmienione w szpitalu. Prawda wyszła na jaw po 40 latach dzięki badaniom DNA

Leon Svanson i David Tait Jr, dwaj sąsiedzi i zarazem najlepsi przyjaciele, po 41 latach dowiedzieli się, że zostali podmienieni...

Zamknij