img

Czy inna grupa krwi zawsze wyklucza ojcostwo?

Czy inna grupa krwi zawsze wyklucza ojcostwo

Porów­nanie grup krwi nigdy nie potwierdzi ojcost­wa, a wyk­luczy je wstęp­nie – i to tylko niek­tórych przy­pad­kach. Nie zawsze inna gru­pa krwi oznacza bowiem brak pokrewieńst­wa. Aby sprawdz­ić ojcost­wo, warto wykon­ać badanie DNA, które gwaran­tu­je zawsze pewny i jed­noz­naczny wynik.

Czy inna grupa krwi zawsze wyklucza ojcostwo?

Anal­iza krwi nie pozwala ustal­ić ojcost­wa. Moż­na je tylko w niek­tórych przy­pad­kach wstęp­nie wyk­luczyć.

Każdy człowiek ma bowiem jed­ną z 4 grup krwi: A, B, AB albo 0, która dziedz­ic­zona jest po rodz­i­cach. Posi­adanie iden­ty­cznej grupy krwi jak inny człowiek nie może więc być potwierdze­niem pokrewieńst­wa, ponieważ na świecie ist­nieją mil­iony osób o iden­ty­cznych gru­pach krwi. Niek­tóre przy­pad­ki dziedz­iczenia pozwala­ją wstęp­nie wyk­luczyć ojcost­wo (np. dziecko mat­ki z grupą 0 i ojca z grupą B nie może mieć grupy A), jed­nak nie wszys­tkie. W sytu­acji, w której jed­no z rodz­iców ma grupę A, a drugie B – dziecko może mieć jed­ną ze wszys­t­kich czterech grup. Wtedy nawet wstęp­ne wyk­lucze­nie ojcost­wa nie jest możli­we. Co więcej, błędy w oznaczeni­ach grup krwi zdarza­ją się sto­sunkowo częs­to. Warto również wiedzieć, że gru­pa krwi dziec­ka ostate­cznie ustalona jest dopiero po ukończe­niu przez nie 2. roku życia.

Test DNA na ojcostwo – dlaczego zawsze jest pewny?

W bada­niu DNA na ojcost­wo usta­lane są tzw. pro­file gene­ty­czne. Nazy­wa się je „gene­ty­czny­mi odciska­mi pal­ca”, ponieważ są dla każdego całkowicie unika­towe. Co więcej, pro­fil DNA dziedz­ic­zony jest po rodz­i­cach – w połowie po ojcu i w połowie po matce. Pro­fil gene­ty­czny jest więc wyróżnikiem dla każdej oso­by i oznac­zony na jego pod­staw­ie wynik zawsze będzie pewny i jed­noz­naczny, czego nie moż­na powiedzieć o gru­pach krwi. Testy DNA real­i­zowane na pod­staw­ie 24 mark­erów DNA (miejsc na DNA) pozwala­ją wyk­luczyć ojcost­wo ze 100% pewnoś­cią lub potwierdz­ić je z praw­dopodobieńst­wem powyżej 99,9999%. Rezul­tat jest jed­noz­naczny nawet wtedy, gdy bada się tylko dziecko i mężczyznę.

 

Test DNA na ojcostwo – na czym polega?

Real­izu­jąc test DNA, najpierw pobiera się prób­ki mate­ri­ału gene­ty­cznego. W zależnoś­ci od rodza­ju tes­tu
mogą to być: wymazy z policz­ka, krew, mikrośla­dy (np. uży­wana szc­zotecz­ka do zębów) czy frag­men­ty
kos­mów­ki lub płynu owod­niowego. Później w lab­o­ra­to­ri­um usta­la się pro­file gene­ty­czne badanych oraz porównu­je je ze sobą, co umożli­wia wiary­godne wyk­lucze­nie bądź potwierdze­nie ojcost­wa.

Pamiętaj, że test ojcostwa wykonujesz raz na całe życie więc warto wybrać dobre laboratorium!


Czat

Zobacz też: 

Czy inna gru­pa krwi zawsze wyk­lucza ojcost­wo?
5 (100%) 4 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Mój syn nie jest do mnie podobny
Mój syn nie jest do mnie podobny. Czy na pewno jestem jego ojcem?

Brak podobieństwa wcale nie musi oznaczać braku pokrewieństwa, ponieważ dziedziczenie jest procesem bardzo złożonym. Wielu ojców ma w takim przypadku...

Zamknij