img

Test na ojcostwo w aptece – jak zrobić badanie DNA i zyskać pewność?

Test na ojcostwo w aptece

Test na ojcost­wo w aptece? To możli­we – pewne i jed­noz­naczne bada­nia na ojcost­wo możesz wykon­ać za pomocą zestawu kupi­onego w pob­liskiej aptece lub… zamówionego do dowol­nego miejs­ca na świecie! Później wystar­czy pobrać prób­ki (mogą to być nawet szc­zotecz­ka do zębów czy smoczek) i odesłać je do lab­o­ra­to­ri­um.

Nie musisz umaw­iać się na test ojcost­wa w przy­chod­ni czy pobier­ać krwi, by potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo! Co ważne, wynik takiego bada­nia moż­na również wyko­rzys­tać w sądzie, np. w spraw­ie o ustal­e­nie czy zaprzecze­nie ojcost­wa. Test na ojcost­wo apte­ka – jak zro­bić badanie i zyskać pewność?

Z artykułu dowiesz się:

Test na ojcostwo w aptece – gdzie kupić zestaw?

Prze­jrza­łem ofer­tę jed­nego z najwięk­szych lab­o­ra­toriów w Polsce. Gdzie zatem kupisz test na ojcost­wo w aptece?

Zestaw do pobiera­nia próbek możesz kupić w jed­nej ze 150 aptek! Zna­j­du­ją się w wielu miejs­cowoś­ci­ach w kra­ju, więc na pewno zna­jdziesz jakąś blisko siebie. Peł­na lista dostęp­na jest TUTAJ »

A to jeszcze nie wszys­tko… Zestawy dostęp­ne są też stacjonarnie w 200 placówkach na tere­nie całego kra­ju. SPRAWDŹ »


Czat

Test na ojcostwo apteka na czym polega test na ojcostwo w aptece?

Kupu­jesz zestaw i co dalej? Niek­tórzy myślą, że test na ojcost­wo w aptece dzi­ała podob­nie jak test ciążowy. Warto jed­nak wiedzieć, że pole­ga na zupełnie czymś innym…

Taki test ojcost­wa wyma­ga później tylko pobra­nia próbek, wypełnienia doku­men­tów i odesła­nia do lab­o­ra­to­ri­um. Tam spec­jal­iś­ci izolu­ją DNA z przesłanego mate­ri­ału, usta­la­ją pro­file gene­ty­czne badanych osób i ze sobą porównu­ją. To umożli­wia jed­noz­naczne wyk­lucze­nie albo potwierdze­nie ojcost­wa. Później otrzy­mu­jesz wynik w taki sposób, jaki wybrałeś (np. mailem, pocztą, przez tele­fon).

To rozwiązanie sprawdza się szczegól­nie w sytu­acji, gdy nie chcesz odbier­ać żad­nej przesył­ki, a po pros­tu kupić zestaw przy okazji codzi­en­nych zakupów – szy­bko i dyskret­nie.

Test na ojcostwo apteka? Nie tylko! Test ojcostwa wykonasz w dowolnym miejscu na świecie

test na ojcostwo, testy na ojcostwoNiek­tóre lab­o­ra­to­ria udostęp­ni­a­ją też możli­wość bezpłat­nego zamówienia zestawu (przez tele­fon czy inter­net) do dowol­nego miejs­ca na świecie, także do paczko­matu czy poste restante. To bard­zo wygodne rozwiązanie, z którego korzys­ta wiele osób robią­cych badanie na ojcost­wo.

Jeśli chcesz, badanie możesz też oczy­wiś­cie wykon­ać w przy­chod­ni, gdzie nie musisz załatwiać niczego samodziel­nie i gdzie we wszys­tkim pomoże Ci per­son­el medy­czny. Wystar­czy umówić się na dogod­ny ter­min i na dogod­ną godz­inę.

Z jakiej próbki zrobić test ojcostwa? Smoczek, szczoteczka do zębów i wiele innych

test na ojcostwo, testy na ojcostwo, test na ojcostwo w aptece, test na ojcostwo apteka, test ojcostwaMasz do wyboru pobranie wymazów z policz­ka (małe paty­cz­ki zakońc­zone baweł­ni­aną główką, który­mi wystar­czy kil­ka razy potrzeć wewnętrzną stronę policz­ka) albo zebranie dowol­nych próbek z DNA.

Mam na myśli naprawdę dowolne prób­ki – włosy z cebulka­mi, uży­waną maszynkę do gole­nia, gumę do żucia, chus­teczkę z katarem, tam­pon, smoczek dziec­ka, sztućce, puszkę po napo­ju, niedopałek papierosa…

To może Cię zain­tere­sować: DNA z włosa i innych niety­powych próbek

Co najważniejsze – każ­da z tych próbek jest tak samo pew­na i w każdej jest to samo DNA. Przy­pom­nij sobie filmy krymi­nalne. Polic­ja pracu­je właśnie na mikrośladach, praw­da?

Czy wynik testu na ojcostwo jest pewny? Odpowiada ekspert mgr Barbara Prokurat

Gene­ty­czny test na ojcost­wo to najpewniejszy sposób na sprawdze­nie, czy dany mężczyz­na jest bio­log­icznym ojcem danego dziec­ka. Takie badanie pole­ga na ustal­e­niu pro­fili gene­ty­cznych osób badanych – nazy­wanych „gene­ty­czny­mi odciska­mi pal­ca”, ponieważ dla każdej oso­by, oprócz bliźniąt jed­no­ja­jowych, są one unikalne – które później porównu­je się ze sobą. Badanie wykony­wane w doświad­c­zonym i akredy­towanym lab­o­ra­to­ri­um zawsze zapew­nia wynik, który wyk­lucza bądź potwierdza ojcost­wo z praw­dopodobieńst­wem graniczą­cym z pewnoś­cią.

mgr Bar­bara Proku­rat, ekspert ds. usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

Test ojcostwa — jak wybrać laboratorium badań DNA? 9 najważniejszych punktów

Pamię­taj, że test ojcost­wa wykonu­jesz raz na całe życie – warto więc wybrać doświad­c­zone i sprawd­zone lab­o­ra­to­ri­um. Jak zro­bić test na ojcost­wo i zyskać pewność? Oto najważniejsze punk­ty:

 • Anal­iza 24 mark­erów DNA – najwięk­sza pula dostęp­na na rynku, dzię­ki której zyskasz pewny wynik nawet przy bada­niu tylko ojca i dziec­ka.
 • Wynik potwierdza­ją­cy ojcost­wo z praw­dopodobieńst­wem min. 99,9999% – zgod­ny z rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii.
 • Akredy­tac­ja PCA zgod­na z nor­mą EN ISO/IEC 17025.
 • Cer­ty­fikaty i udzi­ał w pro­gra­mach biegłoś­ci.
 • Pod­wój­na kon­tro­la wyniku wyk­lucza­jącego ojcost­wo.
 • Pro­file gene­ty­czne na wyniku – dowód, że badanie zostało wyko­nane.
 • Gwaranc­ja na prób­ki – możli­wość przekaza­nia kole­jnej bezpłat­nie (to szczegól­nie ważne, gdy przekazu­jesz mikrośla­dy).
 • Stacjonarne placów­ki – dowód, że lab­o­ra­to­ri­um w ogóle ist­nieje.
 • Opinie pac­jen­tów i ref­er­enc­je z sądów – najlepiej, gdy są dostęp­ne w internecie.

Więcej na tem­at tes­tu ojcost­wa i wyboru lab­o­ra­to­ri­um dowiesz się z mojego bezpłat­nego porad­ni­ka:

test na ojcostwo, testy na ojcostwo, test na ojcostwo w aptece, test na ojcostwo apteka, test ojcostwa

Czy prywatny test ojcostwa można wykorzystać w sądzie? Tak!

Test bez udzi­ału mat­ki, na pod­staw­ie mikrośladów i bez pobra­nia próbek w placów­ce to test pry­wat­ny. Cho­ci­aż nie jest on real­i­zowany z pełną pro­ce­durą sądową, nadal może być wyko­rzys­tany w sądzie.

Jest on najczęś­ciej dowo­dem wstęp­nym w sprawach o ustal­e­nie czy zaprzecze­nie ojcost­wa (dzię­ki temu sprawa w ogóle może się rozpocząć). Jeśli żad­na ze stron nie wnosi sprze­ci­wu i gdy sędzia nie potrze­bu­je innych dowodów – może być nawet dowo­dem rozstrzy­ga­ją­cym.

Oczy­wiś­cie masz również możli­wość wyko­na­nia tes­tu na ojcost­wo z pro­ce­durą sądową – wcale nie musisz mieć skierowa­nia z sądu.


Tekst pow­stał we współpra­cy z www.testDNA.pl

Test na ojcost­wo w aptece – jak zro­bić badanie DNA i zyskać pewność?
4.9 (98.75%) 32 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

2 komentarze

 1. ja kupiłem właśnie zestaw w aptece w moim mieś­cie i niedłu­go będę robił, trzy­ma­j­cie kciu­ki za wynik

  Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
ile kosztuje badanie ojcostwa
Ile kosztuje badanie ojcostwa?

Ile kosztuje badanie ojcostwa? Zwykle od ok. 600 do ok. 2500 złotych, gdy zlecasz test po narodzinach dziecka. Jeśli badanie...

Zamknij