Test na ojcostwo w aptece

Test na ojcostwo w aptece

Aktu­al­iza­c­ja: 23 sierp­nia 2016 r. 

Test na ojcostwo w aptece

Do dnia dzisiejszego ustal­e­nie ojcost­wa budzi sporo kon­trow­er­sji, a wiele osób myśli, że taki test moż­na wykon­ać jedynie na wniosek sądu.  Praw­da jest jed­nak taka, że badanie jest na wyciąg­niecie ręki — moż­na go wykon­ać pry­wat­nie, bez koniecznoś­ci udawa­nia się gdziekol­wiek.

Wyda­je mi się, że jest to wygodne rozwiązanie dla par, które pol­ubown­ie chcą załatwić for­mal­noś­ci związane z ojcost­wem lub dla mężczyzn, którzy mają jakieś wąt­pli­woś­ci i chcą dyskret­nie sprawdz­ić swo­je ojcost­wo..

Jed­nym słowem test pry­wat­ny moż­na wykon­ać w dowol­nym momen­cie, a sposobów jego przeprowadzenia jest kil­ka.

Prywatne badanie na ojcostwo — dyskrecja i poufność!

Stan­dar­d­owo pry­wat­ny test na ojcost­wo pole­ga na tym, że klient może zamówić sobie spec­jal­ny zestaw i pobrać prób­ki samodziel­nie. W zestaw­ie zna­j­du­ją się sterylne pałecz­ki, które posłużą do pobra­nia wymazów z policz­ka.

Samo zebranie próbek jest bard­zo proste, bezbolesne i nie zaj­mu­je więcej niż 15 sekund. Z powodze­niem każ­da oso­ba, nawet laik, poradzi sobie z pobraniem takiego mate­ri­ału, dzię­ki czemu moż­na w pełni zachować dyskrecję oraz  kom­fort samego pobra­nia. Klient nie jest także ogranic­zony cza­sowo, ponieważ prób­ki moż­na pobrać w dowol­nym momen­cie – wiec­zorem lub w week­end.


Zobacz film: Jak zabez­pieczyć prób­ki do badań DNA?


Test na ojcostwo w aptece

Wychodząc naprze­ciw klien­tom niek­tóre lab­o­ra­to­ria, a w zasadzie dwa, jak­iś czas temu wprowadz­iły nowy kanał dys­try­bucji swoich zestawów – klien­ci mogą go kupić w aptekach na tere­nie całej Pol­s­ki! Na pewno jest to duże udo­god­nie­nie dla osób, którym po pier­wsze zależy na cza­sie, a po drugie nie chcą otrzymy­wać przesył­ki do domu. Niek­tóre oso­by wolą oso­biś­cie udać się do placówki/apteki i kupić zestaw. W ten sposób moż­na sprawdz­ić czy lab­o­ra­to­ri­um rzeczy­wiś­cie ist­nieje. Nie każdy prze­cież ufa infor­ma­cjom dostęp­nym w Internecie…

W których miastach można kupić taki zestaw?

Sprawdz­iłem ofer­tę jed­nego lab­o­ra­to­ri­um, które swo­je zestawy sprzeda­je prak­ty­cznie w każdym więk­szym mieś­cie. Poniżej kil­ka adresów aptek: 

test na ojcostwo w aptece
 
Pełną listę aptek moż­na zobaczyć TUTAJ». Tak naprawdę wystar­czy udać się do wybranej apte­ki i poprosić o zestaw do bada­nia ojcost­wa — koszt takiego zestawu wynosi ok. 45 zł. W takim zestaw­ie zna­j­du­ją się wszys­tkie niezbędne akce­so­ria do zlece­nia bada­nia DNA na ojcost­wo.

Badanie ojcostwa w placówce medycznej

Oso­by, które boją się samodziel­nego pobra­nia mate­ri­ału, mogą udać się na wiz­ytę do placów­ki medy­cznej. Lab­o­ra­to­ri­um posi­a­da sieć punk­tów pobrań zlokali­zowanych w całej Polsce. Wystar­czy wcześniej umówić ter­min wiz­yt, wypeł­ni­a­jąc for­mu­la­rz rejes­tra­cyjny dostęp­ny na stron­ie www lub kon­tak­tu­jąc się tele­fon­icznie z lab­o­ra­to­ri­um.

Zas­tanaw­iasz się w którym mieś­cie moż­na udać się na pobranie? Sprawdź już ter­az listę placówek

Jeszcze do niedaw­na nie do pomyśle­nia było to, że ojcost­wo moż­na ustal­ić „inter­ne­towo”. Badanie to kojarzyło się ze swego rodza­ju prestiżem, a także oso­bistym staw­i­en­nictwem na badanie. W obec­nych cza­sach wszys­tko moż­na załatwić bez wychodzenia z domu. Wystar­czy zaopa­trzyć się w spec­jal­ny zestaw, pobrać prób­ki, a następ­nie odesłać je do lab­o­ra­to­ri­um i oczeki­wać na wynik. Jed­nym słowem — szy­bko, pros­to i skutecznie!

Tekst pow­stał przy współpra­cy z UstalOjcostwo.pl, www.ustalojcostwo.pl 

logo-nowe-ustalojcostwo

 Zobacz też: 


REKLAMA

 

4.7 (94.29%) 7 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

1 komentarz

  1. ja kupiłem właśnie zestaw w aptece w moim mieś­cie i niedłu­go będę robił, trzy­ma­j­cie kciu­ki za wynik

    Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
ile kosztuje badanie ojcostwa
Ile kosztuje badanie ojcostwa sądowe, a ile prywatne?

Aktualizacja: 23 lutego 2018 r. Koszt badania sądowego wynosi  1500-1700 zł, z kolei prywatne jest nawet o kilkaset złotych tańsze....

Zamknij
,,,