img

Test na ojcostwo w aptece – jak zrobić badanie DNA i zyskać pewność?

Test na ojcostwo w aptece

Aktu­al­iza­c­ja: 14 sierp­nia 2018 r. 

Test na ojcost­wo w aptece? To możli­we – pewne i jed­noz­naczne badanie możesz wykon­ać za pomocą zestawu kupi­onego w pob­liskiej aptece lub… zamówionego do dowol­nego miejs­ca na świecie! Później wystar­czy pobrać prób­ki (mogą to być nawet szc­zotecz­ka do zębów czy smoczek) i odesłać je do lab­o­ra­to­ri­um.

Nie musisz umaw­iać się na badanie w przy­chod­ni czy pobier­ać krwi, by potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo! Co ważne, wynik takiego bada­nia moż­na również wyko­rzys­tać w sądzie, np. w spraw­ie o ustal­e­nie czy zaprzecze­nie ojcost­wa.

Test na ojcostwo w aptece – gdzie kupić zestaw?

Prze­jrza­łem ofer­tę jed­nego z najwięk­szych lab­o­ra­toriów w Polsce. Zestaw do pobiera­nia próbek możesz kupić w jed­nej ze 150 aptek! Peł­na lista dostęp­na jest TUTAJ »

A to jeszcze nie wszys­tko… Takie zestawy dostęp­ne są też stacjonarnie w 200 placówkach na tere­nie całego kra­ju. SPRAWDŹ »

To rozwiązanie sprawdza się szczegól­nie w sytu­acji, gdy nie chcesz odbier­ać żad­nej przesył­ki, a po pros­tu kupić zestaw przy okazji codzi­en­nych zakupów – szy­bko i dyskret­nie.


Czat

Badanie ojcostwa wykonasz w dowolnym miejscu na świecie

Niek­tóre lab­o­ra­to­ria udostęp­ni­a­ją też możli­wość bezpłat­nego zamówienia zestawu (przez tele­fon czy inter­net) do dowol­nego miejs­ca na świecie, także do paczko­matu czy poste restante. To bard­zo wygodne rozwiązanie, z którego korzys­ta wiele osób.

Jeśli chcesz, badanie możesz też oczy­wiś­cie wykon­ać w przy­chod­ni, gdzie nie musisz załatwiać niczego samodziel­nie i gdzie we wszys­tkim pomoże Ci per­son­el medy­czny. Wystar­czy umówić się na dogod­ny ter­min i na dogod­ną godz­inę.

Pewne badanie z dowolnej próbki – smoczka, szczoteczki do zębów i wielu innych

Masz do wyboru pobranie wymazów z policz­ka (małe paty­cz­ki zakońc­zone baweł­ni­aną główką, który­mi wystar­czy kil­ka razy potrzeć wewnętrzną stronę policz­ka) albo zebranie dowol­nych próbek z DNA.

Mam na myśli naprawdę dowolne prób­ki – włosy z cebulka­mi, uży­waną maszynkę do gole­nia, gumę do żucia, chus­teczkę z katarem, tam­pona, smoczek dziec­ka, sztućce, puszkę po napo­ju, niedopałek papierosa…

To może Cię zain­tere­sować: DNA z włosa i innych niety­powych próbek

Co najważniejsze – każ­da z tych próbek jest tak samo pew­na i w każdej jest to samo DNA. Przy­pom­nij sobie filmy krymi­nalne. Polic­ja pracu­je właśnie na mikrośladach, praw­da?A na co zwrócić uwagę przy wyborze laboratorium? 9 najważniejszych punktów

Pamię­taj, że test na ojcost­wo wykonu­jesz raz na całe życie – warto więc wybrać doświad­c­zone i sprawd­zone lab­o­ra­to­ri­um. Oto najważniejsze punk­ty:

 • Anal­iza 24 mark­erów DNA – najwięk­sza pula dostęp­na na rynku, dzię­ki której zyskasz pewny wynik nawet przy bada­niu tylko ojca i dziec­ka.
 • Wynik potwierdza­ją­cy ojcost­wo z praw­dopodobieńst­wem min. 99,9999% – zgod­ny z rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii.
 • Akredy­tac­ja PCA zgod­na z nor­mą EN ISO/IEC 17025.
 • Cer­ty­fikaty i udzi­ał w pro­gra­mach biegłoś­ci.
 • Pod­wój­na kon­tro­la wyniku wyk­lucza­jącego ojcost­wo.
 • Pro­file gene­ty­czne na wyniku – dowód, że badanie zostało wyko­nane.
 • Gwaranc­ja na prób­ki – możli­wość przekaza­nia kole­jnej bezpłat­nie (to szczegól­nie ważne, gdy przekazu­jesz mikrośla­dy).
 • Stacjonarne placów­ki – dowód, że lab­o­ra­to­ri­um w ogóle ist­nieje.
 • Opinie pac­jen­tów i ref­er­enc­je z sądów – najlepiej, gdy są dostęp­ne w internecie.

Więcej dowiesz się z mojego bezpłat­nego porad­ni­ka:

jak wybrać laboratorium genetyczne darmowy poradnik

Czy wynik badania prywatnego możesz wykorzystać w sądzie? Tak!

Test bez udzi­ału mat­ki, na pod­staw­ie mikrośladów i bez pobra­nia próbek w placów­ce to test pry­wat­ny. Cho­ci­aż nie jest on real­i­zowany z pełną pro­ce­durą sądową, nadal może być wyko­rzys­tany w sądzie. Jest on najczęś­ciej dowo­dem wstęp­nym w sprawach o ustal­e­nie czy zaprzecze­nie ojcost­wa (dzię­ki temu sprawa w ogóle może się rozpocząć). Jeśli żad­na ze stron nie wnosi sprze­ci­wu i gdy sędzia nie potrze­bu­je innych dowodów – może być nawet dowo­dem rozstrzy­ga­ją­cym.

Oczy­wiś­cie masz również możli­wość wyko­na­nia tes­tu na ojcost­wo z pro­ce­durą sądową – wcale nie musisz mieć skierowa­nia z sądu.

Zobacz też: Czy wynik pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo moż­na wyko­rzys­tać w sądzie?


Tekst pow­stał we współpra­cy z www.testDNA.pl

Test na ojcost­wo w aptece – jak zro­bić badanie DNA i zyskać pewność?
4.9 (97.65%) 17 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

2 komentarze

 1. ja kupiłem właśnie zestaw w aptece w moim mieś­cie i niedłu­go będę robił, trzy­ma­j­cie kciu­ki za wynik

  Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
ile kosztuje badanie ojcostwa
Ile kosztuje badanie ojcostwa sądowe, a ile prywatne?

Aktualizacja: 23 lutego 2018 r. Koszt badania sądowego wynosi  1500-1700 zł, z kolei prywatne jest nawet o kilkaset złotych tańsze....

Zamknij
,,,