img

Testy DNA na ojcostwo – które próbki wybrać i jak zrobić badanie?

testy DNA na ojcostwo

Chcesz zro­bić testy DNA na ojcost­wo i zas­tanaw­iasz się, jakie prób­ki wyko­rzys­tać? Wymaz z policz­ka, krew, włosy z cebulka­mi, a może zuży­ta szc­zotecz­ka do zębów… Potenc­jal­nych źródeł ludzkiego DNA jest naprawdę bard­zo dużo. Każde z nich może zostać wyko­rzys­tane do tes­tu DNA na ojcost­wo. Ale czy któryś jest lep­szy? Czy rodzaj anal­i­zowanego mate­ri­ału ma wpływ na pewność wyniku?

Testy DNA na ojcostwo — wymaz z policzka

Wymaz z policz­ka jest mate­ri­ałem trwałym, sto­sunkowo łatwym do pozyska­nia (pac­jent może przy­go­tować go samodziel­nie przy pomo­cy zestawu) i prze­trans­portowa­nia, a do tego posi­a­da zwyk­le sporą ilość mate­ri­ału gene­ty­cznego.  To właśnie jego wyko­rzys­tu­je się najczęś­ciej zami­ast pobranej krwi, robiąc testy DNA na ojcost­wo. 

W wielu lab­o­ra­to­ri­ach gene­ty­cznych wymaz z wewnętrznej strony policz­ka – czyli ze środ­ka jamy ust­nej – trak­towany jest jako pod­sta­wowe źródło DNA.

Warto jed­nak pamię­tać, że doświad­c­zone lab­o­ra­to­ri­um nie rozdziela próbek na lep­sze i gorsze i nie boi się mate­ri­ałów innych niż wymazy. Jeśli lab­o­ra­to­ri­um bada tylko wymazy (również w teś­cie pry­wat­nym), praw­dopodob­nie ma małe doświad­cze­nie w anal­izie próbek i lep­iej poszukać innej placów­ki.

test DNA na ojcostwo reklama

Test DNA na ojcostwo – gdy pobranie wymazu jest niemożliwe…

A co jeśli oso­ba, która musi wziąć udzi­ał w bada­niu na ojcost­wo, niespodziewanie zmarła lub wyjechała za granicę? To oczy­wiste, że pobranie od niej wymazu z błony ślu­zowej policz­ka automaty­cznie stanie się niemożli­we. Nadal moż­na jed­nak wykon­ać test DNA na ojcost­wo…

Wystar­czy, że dys­ponu­je­my przed­mio­ta­mi, które oso­ba ta pozostaw­iła po sobie przed śmier­cią lub wyjaz­dem. Określeń na tego typu mate­ri­ały jest kil­ka. Fachow­cy nazy­wa­ją je „mikroślada­mi”, „próbka­mi mikroślad­owy­mi”. Testy na ojcost­wo zre­al­i­zowane na ich pod­staw­ie są tak samo pewne jak te, w których za próbkę posłużyły wymazy.

To może Cię zain­tere­sować: DNA z włosa i innych niety­powych próbek

Testy DNA na ojcostwo ze szklanki lub maszynki do golenia?

Źródłem mate­ri­ału gene­ty­cznego do bada­nia na ojcost­wo może być prak­ty­cznie każ­da rzecz, z którą dana oso­ba miała kon­takt. Niek­tórym może się to wydawać niewiary­godne, ale swo­je DNA pozostaw­iamy ma szk­lankach, łyżkach, widel­cach, kubkach, szc­zoteczce do zębów czy maszynce do gole­nia.

DNA zna­j­du­je się też w cebulkach naszych włosów, frag­men­cie naskór­ka, a nawet w wydzielin­ie z nosa i innych wydzieli­nach, woskowinie usznej czy gumie do żucia.

Z punk­tu widzenia gene­ty­ki nie ma tak naprawdę różni­cy, czy testy DNA na ojcost­wo zostaną przeprowad­zone z uży­ciem wymazów czy mikrośladów. Gdy wykonu­jesz badanie DNA ojcost­wo zosta­je więc zawsze potwierd­zone lub wyk­luc­zone.

Testy DNA na ojcostwo – jak pobiera się wymazy?

Wymazy pobiera się na steryl­ną wymazówkę – długą pałeczkę z baweł­ni­aną nasad­ką na jed­nym z jej końców. Pac­jen­tom decy­du­ją­cym się na testy DNA na ojcost­wo, którym zależy na kom­for­cie i pełnej dyskrecji, lab­o­ra­to­ria wysyła­ją spec­jalne zestawy pozwala­jące pobrać taką próbkę samodziel­nie w domu.

Wymazówkę wystar­czy tylko wprowadz­ić do jamy ust­nej i potrzeć o wewnętrzną stronę policz­ka (robi się to dwa razy — na lewym i prawym policzku). Później należy włożyć ją ponown­ie do opakowa­nia, a następ­nie do kop­er­ty zwrot­nej z wyp­isanym adresem lab­o­ra­to­ri­um.

Test DNA na ojcostwo – jak pobiera się mikroślady?

Robisz test DNA na ojcost­wo na pod­staw­ie mikrośladów? Prób­ki takie jak szc­zotecz­ka do zębów, włosy czy paty­czek z woskow­iną uszną zabez­piecza się równie pros­to. Moż­na je bowiem włożyć do czys­tej, papierowej kop­er­ty lub jałowego kubecz­ka na mocz. Jeśli taką próbką jest np. kubek, moż­na go z kolei zabez­pieczyć np. w tek­tur­owym lub sty­ropi­anowym pudełku.

W związku z tym, że prób­ki DNA nie powin­ny być wys­taw­iane na dzi­ałanie czyn­ników zewnętrznych —  promieniowa­nia UV, wilgo­ci, czy wysok­iej tem­per­atu­ry — aż do wysył­ki należy je prze­chowywać w suchym, zaciem­nionym miejs­cu. Mokre prób­ki należy też przed ich wysłaniem pozostaw­ić do wyschnię­cia.

To może Cię zain­tere­sować: Jak wybrać lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­czne? [DARMOWY PORADNIK]

DNA ojcostwo – jaką próbkę wybrać?

Gdy robisz badanie DNA ojcost­wo zosta­je potwierd­zone lub wyk­luc­zone – bez wzglę­du na to, jaką próbkę wyko­rzys­tasz. Wymazy, włosy z cebulka­mi, inhala­tor, pas­ki z glukometru czy nawet nagryzione ciastko… Test DNA na ojcost­wo wykonasz na pod­staw­ie właś­ci­wie każdej prób­ki.

Wszys­tko zależeć będzie od indy­wid­u­al­nej sytu­acji i możli­woś­ci. Nieza­leżnie od rodza­ju anal­i­zowanej prób­ki wynik tes­tu na ojcost­wo będzie tak samo wiary­god­ny, ponieważ anal­i­zowane frag­men­ty DNA są iden­ty­czne w każdej komórce i nigdy się nie zmieni­a­ją.


Zobacz też:

Testy DNA na ojcost­wo – które prób­ki wybrać i jak zro­bić badanie?
5 (100%) 4 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Prywatny czy sądowy test na ojcostwo
Prywatny czy sądowy test na ojcostwo? Na który się zdecydować?

Wyniki prywatnych i sądowych testów na ojcostwo są równie jednoznaczne. Inaczej wygląda tylko sposób pobierania próbek. W badaniach sądowych ich...

Zamknij