img

Kiedy lepiej wykonać test na ojcostwo – po urodzeniu dziecka czy jeszcze w czasie ciąży?

Test na ojcostwo w ciąży

Celem każdego tes­tu na ojcost­wo jest potwierdze­nie lub zaprzecze­nie bio­log­icznego pokrewieńst­wa między mężczyzną (potenc­jal­nym ojcem), a dzieck­iem. Najczęś­ciej takie bada­nia wykonu­je się dopiero po nar­o­dz­i­nach dziec­ka – pier­wszą próbkę DNA w postaci wymazu z policz­ka moż­na pobrać już od 2-dniowego noworod­ka. Cza­sem jed­nak part­nerzy nie mogą odkładać sprawy na „za 9 miesię­cy”.

Z różnych powodów zależy im na szyb­szym poz­na­niu prawdy, np. gdy w grę wchodzą ali­men­ty. W takim przy­pad­ku mogą zde­cy­dować się na badanie ojcost­wa w ciąży. Na czym ono pole­ga? Czy jest mniej, czy może bardziej skuteczne od trady­cyjnego tes­tu na ojcost­wo?

Test na ojcostwo w trakcie badań w ciąży

Test na ojcost­wo wyko­nany w trak­cie badań w ciąży daje pewny i jed­noz­naczny wynik. Moż­na go połączyć z bada­ni­a­mi diag­nos­ty­czny­mi i przy okazji dowiedzieć się czy dziecko nie ma tri­somii odpowiedzial­nych za zespoły wad wrod­zonych, np. zespół Dow­na. Zarówno jed­no, jak i drugie badanie wyma­ga pobra­nia próbek mate­ri­ału z najbliższego otoczenia pło­du – niewielkiej iloś­ci wód płodowych lub frag­men­tu kos­mów­ki. Badanie wykonu­je doświad­c­zony lekarz , który kon­trolu­je jego prze­bieg przy pomo­cy ultra­sono­gra­fu.

Przeczy­taj również: Jak krok po kroku ustal­ić ojcost­wo w cza­sie ciąży?

Test DNA z krwi matki – prosta i szybka metoda na ustalenie ojcostwa w ciąży?

Taki test pole­ga na anal­izie krwi pobranej od mat­ki oraz wymazu z policz­ka pozyskanego od mężczyzny – przy­puszczal­nego ojca. Nasuwa się jed­nak pytanie: a co z próbka­mi DNA dziec­ka?

Otóż pozyski­wane są one bezpośred­nio z krwi mat­ki. To właśnie w niej zna­j­du­ją się mate­ri­ał gene­ty­czny przyszłego potom­ka. Ten typ DNA określa się jako cffD­NA, czyli wolne poza­komórkowe DNA pło­du. W początkowej fazie jest go co praw­da niezbyt dużo, zwięk­sza jed­nak swo­je stęże­nie z każdym kole­jnym dniem. Aby badanie było skuteczne wystar­czy skońc­zony 8 tydzień ciąży. Pobranie prób­ki do tes­tu wyglą­da jak zwykła mor­folo­gia, a przy­chodząc na nie, nie trze­ba być na czc­zo. Pozosta­je jeszcze kwes­t­ia najważniejsza, a mianowicie: jaka jest skuteczność tej metody? Okazu­je się, że iden­ty­cz­na jak w przy­pad­ku tes­tu na ojcost­wo po porodzie.

REKLAMA

Pole­camy: Uznać lub ustal­ić ojcost­wo możesz jeszcze przed urodze­niem dziec­ka!

Tym co różni test DNA na ojcost­wo w ciąży od tes­tu prowad­zonego metodą trady­cyjną jest na pewno jego cena. Niem­niej jed­nak nie ma innej metody, która pozwalała­by ustal­ić bio­log­iczne ojcost­wo tak wcześnie.

Co zatem wybrać?

Wybór bada­nia powinien zależeć od potrzeb i możli­woś­ci przyszłych rodz­iców i być dobrze prze­myślany. Nieza­leżnie jed­nak od z jakiego rodza­ju prób­ki test na ojcost­wo w ciąży zostanie wyko­nany, jego wynik będzie zawsze pewny i jed­noz­naczny.Zobacz też:

Aktu­al­iza­c­ja 25 kwiet­nia 2018 r.

Kiedy lep­iej wykon­ać test na ojcost­wo – po urodze­niu dziec­ka czy jeszcze w cza­sie ciąży?
5 (100%) 1 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Test na ojcostwo… prostszy niż myślisz!

Ustalenie ojcostwa jest naprawdę bardzo proste. Badania pozwalające potwierdzić lub wykluczyć pokrewieństwo można wykonać prywatnie w coraz większej ilości placówek....

Zamknij