img

Bezpłatny test na ojcostwo?

Bezpłatny test na ojcostwo Bezpłatny test na ojcostwo

Aktu­al­iza­c­ja: 20 sierp­nia 2016 r. 

Testów na ojcost­wo nie wykonu­je się w celach medy­cznych, a tylko takie są refun­dowane przez NFZ. W związku z tym nie ma czegoś takiego jak bezpłat­ny test na ojcost­wo. Za jego real­iza­cję płaci oso­ba, która się go doma­ga, prze­ważnie jest nią zlece­nio­daw­ca. Ist­nieje jed­nak kil­ka rozwiązań, które spraw­ia­ją, że testy na ojcost­wo są dostęp­ne dla każdego.

Same lab­o­ra­to­ria stara­ją się dos­tosowywać swo­je bada­nia do zróżni­cow­anych możli­woś­ci finan­sowych swoich pac­jen­tów. Jak im się to uda­je?

Za test na ojcostwo nie musisz płacić od razu w całości!

Niek­tóre z nich wprowadza­ją np. spec­jalne, częs­to całkowicie nieo­pro­cen­towane, sys­te­my ratalne. Są one adresowane przede wszys­tkim do tych osób, które nie mogą zapłacić za całe badanie ojcost­wa od razu. Taki pac­jent otrzy­mu­je wów­czas szy­b­ki kredyt, a wszys­tkie kosz­ty związane z wyko­naniem bada­nia gene­ty­cznego zosta­ją rozłożone na kil­ka lub kilka­dziesiąt rat – w zależnoś­ci od indy­wid­u­al­nych potrzeb. Zerowe opro­cen­towanie oznacza jed­nocześnie, że nie są mu nal­iczane żadne odset­ki. Pac­jent może więc spoko­jnie spła­cać swo­je badanie, bez poczu­cia, że jego miesięczny budżet został w jak­iś szczegól­ny sposób nad­szarp­nię­ty. 

test na ojcostwo

REKLAMA

Kiedy koszty badania ojcostwa mogą zostać przeniesione na Skarb Państwa

W przy­pad­ku pry­wat­nego bada­nia ojcost­wa uiszcze­nie opłaty za jego wyko­nanie jest obow­iązkiem zlece­nio­daw­cy, chy­ba, że mat­ka dziec­ka i dom­nie­many ojciec umówią się inaczej. Za sądowe badanie ojcost­wa płaci najczęś­ciej strona prze­grana, w zależnoś­ci od tego, która z nich jest stroną pozy­wa­jącą, a która pozwaną. Cza­sem sąd sam decy­du­je o podzie­le­niu obow­iązku wniesienia opłaty za test po równo między obie strony. Ist­nieją pon­ad­to sytu­acje kiedy oso­ba doma­ga­ją­ca się bada­nia gene­ty­cznego może zostać zwol­niona z obow­iązku opłaty za jego wyko­nanie. Dzieje się tak w przy­pad­ku:

  • Gdy dziecko, którego sprawa doty­czy prze­by­wa w ośrod­ku opiekuńczym
  • Gdy trud­na sytu­ac­ja mate­ri­al­na uniemożli­wia opłace­nie bada­nia ojcost­wa zarówno jed­nej, jak i drugiej stron­ie

Wów­czas kosz­ty za przeprowad­zone badanie gene­ty­czne zosta­ją w całoś­ci prze­nie­sione na Skarb Państ­wa.

Pole­camy: Cena czyni cuda w tes­tach na ojcost­wo?

Testy na ojcostwo – jednorazowy koszt, wiedza na całe życie!

Ceny testów na ojcost­wo są roz­maite. Zna­jdziemy i takie za 500 i takie za 1500 zł. Wybier­a­jąc badanie upewni­jmy się, że w cenie mamy wszys­tko, na czym nam zależy np. możli­wość ponownego pobra­nia prób­ki na wypadek niepowodzenia, albo możli­wość sko­rzys­ta­nia z dar­mowych kon­sul­tacji tele­fon­icznych – w trak­cie real­iza­cji bada­nia obie te opc­je mogą się okazać niezwyk­le pomoc­ne. Warto sobie jed­nak uzmysłow­ić, że sprawy związane z ustal­e­niem ojcost­wa są tak ważne, że cena powin­na odgry­wać tym przy­pad­ku dru­go­planową rolę. Bo prze­cież real­iza­c­ja tes­tu na ojcost­wo to jed­no­ra­zowy koszt, za to infor­ma­c­je, których dostar­cza służą nam przez całe życie.Zobacz też:

Bezpłat­ny test na ojcost­wo?
4.7 (93.85%) 13 Czy artykuł okazał się pomocny?s

1 komentarz

  1. Prosze o podanie kosz­tu bada­nia prenatalnego..oraz pla­cowek w kto­rych moz­na badanie wykonac..czy jest mozli­we pobranie probek w wybranym lab­o­ra­to­ri­um szpi­tal­nym i przes­lanie do Panst­wa.

    Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
testy na ojcostwo Warszawa
Centrum Genetyki GenLab — najlepsze testy na ojcostwo w Warszawie!

W GenLab wykonasz pewne testy na ojcostwo: dla własnej wiedzy, na potrzeby sądu, badania na ojcostwo w ciąży, a nawet...

Zamknij