img

Ekspresowy test DNA na ojcostwo – wynik gotowy już w 48 godzin?

Ekspresowy test na ojcostwo

Aktu­al­iza­c­ja 24 listopa­da 2015

Czas real­iza­cji tes­tu na ojcost­wo bywa różny w zależnoś­ci od lab­o­ra­to­ri­um. Zwyk­le wynosi on od 5 do 14 dni roboczych. Niek­tóre firmy są w stanie wydać jed­noz­naczny wynik anal­izy w jeszcze krót­szym cza­sie, nawet od 3 do 5 dni. Sytu­acje życiowe klien­tów bywa­ją jed­nak skom­p­likowane. Niekiedy zlece­nio­daw­com zależy na jeszcze szyb­szym rozstrzyg­nię­ciu kwestii ojcost­wa.

Wynik testu ojcostwa już w 48 godzin!

Chcąc sprostać wyma­gan­iom klien­tów lab­o­ra­to­ria zaczęły więc wprowadzać do swoich ofert bada­nia wykony­wane w try­bie ekspre­sowym. Dzię­ki nim klient może otrzy­mać wynik bada­nia ojcost­wa nawet w 48 godzin. Decy­du­jąc się na taką opcję musimy być jed­nak przy­go­towani na to, że za badanie zapłacimy nieco więcej. Warto jed­nak z niej sko­rzys­tać jeśli szczegól­nie zależy nam na cza­sie, (bo np. wyjeżdżamy za granicę i chce­my załatwić sprawę jeszcze przed wyjaz­dem), a jesteśmy w stanie przez­naczyć więk­szą kwotę na test. Z czego bierze się ta różni­ca w cenie?

06

Dlaczego ekspresowy test DNA na ojcostwo jest droższy?

Badanie DNA na ojcost­wo z per­spek­ty­wy samego klien­ta wyda­je się dziecin­nie proste. Jego udzi­ał w tym pro­ce­sie ogranicza się bowiem jedynie do kilku czyn­noś­ci, głównie związanych ze zlece­niem tes­tu oraz ewen­tu­al­nie pobraniem próbek (choć i w tym ele­men­cie pomóc mu mogą fachow­cy). Z punk­tu widzenia lab­o­ra­to­ri­um taka gene­ty­cz­na anal­iza jest jed­nak mozol­nym, składa­ją­cym się z kilku etapów pro­ce­sem, który wyma­ga ogrom­nego wkładu pra­cy. Zaan­gażowanie per­son­elu medy­cznego jest jeszcze więk­sze, gdy wynik musi zostać wys­taw­iony w prze­ciągu 48 godzin od otrzy­ma­nia próbek.

Badanie ojcostwa — szybciej nie znaczy mniej dokładnie!

Wiele osób może mieć obawy, że badanie gene­ty­czne robione „na szy­bko” nie będzie tak dokładne jak to prowad­zone w try­bie stan­dar­d­owym. Nic bardziej błęd­nego! Nieza­leżnie od tego czy na wynik anal­izy będziemy czekać 48 godzin czy 5 dni będzie on tak samo wiary­god­ny. Ekspre­sowy test DNA na ojcost­wo jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza pokrewieńst­wo mężczyzny wzglę­dem dziec­ka


Zobacz też:

Ekspre­sowy test DNA na ojcost­wo – wynik gotowy już w 48 godzin?
5 (100%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?s

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Test na ojcostwo z nietypowych próbek
Testy na ojcostwo – zdziwisz się z jak nietypowych próbek możesz je wykonać!

Laboratoria genetyczne wykonują testy na ojcostwo z wielu próbek, zarówno tych standardowych, czyli wymazów z policzka, jak i tych znacznie...

Zamknij