img

Gdzie zrobić badanie ojcostwa?

Gdzie zrobić badanie ojcostwa

Aktu­al­iza­c­ja: 11 sierp­nia 2016 r. 

Szuka­jąc lab­o­ra­to­ri­um do bada­nia ojcost­wa warto zwró­cić uwagę na ilość badanych mark­erów, gwarancję ponownego pobra­nia próbek czy staż pra­cy. Wyz­nacznikiem wiary­god­noś­ci lab­o­ra­to­ri­um są też zdobyte ref­er­enc­je i cer­ty­fikaty jakoś­ci. Warto upewnić się czy fir­ma pracu­je zgod­nie z nor­ma­mi ISO, w szczegól­noś­ci z nor­mą ISO 17025.  

O tym gdzie zro­bić badanie ojcost­wa powie nam kil­ka wbrew pozorom bard­zo istot­nych rzeczy. Poz­wolą one być może uniknąć prob­lemów i rozczarowań wynika­ją­cych z niewłaś­ci­wie wyko­nanej usłu­gi.

Gdzie zrobić badanie ojcostwa — na co zwrócić uwagę wybierając laboratorium

Dostępność informacji

Renomowane placów­ki medy­czne udostęp­ni­a­ją zwyk­le sporo infor­ma­cji na swój tem­at na stron­ie inter­ne­towej,  np. dane odnoszące się do przeprowadzanych badań, kwal­i­fikacji pra­cown­ików oraz uzyskanych cer­ty­fikatów jakoś­ci. Odwiedza­jąc stronę inter­ne­tową danego lab­o­ra­to­ri­um powin­niśmy zwró­cić uwagę na to, czy zamieszc­zone na niej infor­ma­c­je nie są zbyt ubo­gie. Brak ważnych danych może świad­czyć o tym, że lab­o­ra­to­ri­um albo nie ma się czym pochwal­ić, albo nadzwycza­jnej w świecie coś ukry­wa.

Doświadczenie laboratorium w badaniach ojcostwa

Prowadze­nie anal­iz gene­ty­cznych na odpowied­nim poziomie wyma­ga zaplecza intelek­tu­al­nego oraz sprzę­towego. Potrzeb­ni są nie tylko kom­pe­tent­ni pra­cown­i­cy, ale też najwyższej klasy aparatu­ra. Bez wiedzy i doświad­czenia zdoby­cie pozy­cji na rynku będzie bard­zo trudne, a cza­sem wręcz niemożli­we. Tym­cza­sem chęć osiąg­nię­cia zysku powodu­je, że wiele firm zaj­mu­ją­cych się doty­chczas zupełnie innym polem dzi­ałal­noś­ci, decy­du­je się prze­branżow­ić. Nie mają one jed­nak zwyk­le zbyt dużego poję­cia o real­iza­cji tego typu badań.

Przeglą­da­jąc ofer­ty sprawdźmy też zakres anal­i­zowanych próbek. Jeśli lab­o­ra­to­ri­um bada tylko wymazy, może to oznaczać, że nie ma zbyt dużego doświad­czenia. Pro­fesjon­alne lab­o­ra­to­ri­um ustali ojcost­wo bez wzglę­du na rodzaj prób­ki jaką mu dostar­czymy — czy to będzie wymaz, szc­zotecz­ka do zębów, czy nad­muchany przez dziecko balonik.

Wiarygodność wyników

Właś­ci­wie przeprowad­zona anal­iza gene­ty­cz­na pozwala pewnie ustal­ić ojcost­wo, tj. jed­noz­nacznie je potwierdz­ić bądź wyk­luczyć. Każdy wynik tes­tu na ojcost­wo powinien zaw­ier­ać pełne pro­file gene­ty­czne jego uczest­ników oraz rzetel­ną anal­izę statysty­czną. Obec­ność tych ele­men­tów nie tylko pod­nosi wiary­god­ność całego bada­nia, ale też daje możli­wość wery­fikacji w razie pojaw­ia­nia się jakichkol­wiek zas­trzeżeń. Jeśli wiemy, że jedyny­mi uczest­nika­mi bada­nia będzie ojciec i dziecko upewni­jmy się, czy lab­o­ra­to­ri­um wykonu­je wszys­tkie anal­izy na pod­staw­ie 24 mark­erów, nie zaś 16. Takie szer­sze badanie pozwala uzyskać pewny wynik nawet wtedy, kiedy badanie odby­wa się bez udzi­ału mat­ki dziec­ka.

Gwarancja na ponowne pobranie próbek

Ten ele­ment ofer­ty ma znacze­nie w sytu­acji, gdy­by okaza­ło się, że prób­ki które pobral­iśmy samodziel­nie nie nada­ją się do anal­izy (bo np. mają za mało DNA). W takim przy­pad­ku powin­niśmy mieć pra­wo dostar­czenia kole­jnej, bez ponoszenia żad­nych dodatkowych opłat.

 

Gdzie zrobić badanie ojcostwa

 .

Badania wykonywane dwa razy

Jeśli wynik, który utrzy­masz będzie wyk­lucza­ją­cy lub niejed­noz­naczny, to renomowane lab­o­ra­to­ri­um wykona badanie jeszcze raz, oczy­wiś­cie w pod­sta­wowej cenie. Tym sposobem fir­ma, z której korzys­tamy daje nam gwarancję, że wys­taw­iony przez nią wynik jest źródłem pewnej infor­ma­cji.

Certyfikaty i referencje laboratorium

Lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne, które wykonu­ją swo­ją pracę rzetel­nie i z pełnym zaan­gażowaniem nie będą obaw­iały się nawet najbardziej restryk­cyjnej kon­troli. Wiele prowadzą­cych ją ośrod­ków wys­taw­ia potem doku­men­ty będące potwierdze­niem  jakoś­ci i pro­fesjon­al­iz­mu danego przed­siębiorstwa. Jeśli zatem na stron­ie danej firmy zna­jdziemy infor­ma­cję o przyz­nanych cer­ty­fikat­ach i wyróżnieni­ach , a także opinie cenionych w środowisku spec­jal­istów, to znak, że może warto zle­cić jej badanie.

A już na pewno moż­na jej zau­fać jeśli pracu­je (lub choć­by jest w trak­cie wdraża­nia) normy ISO 17025. Jest to nor­ma, która reg­u­lu­ję pracę lab­o­ra­toriów badaw­czych, z gene­ty­czny­mi włącznie. Zdobyć ją nie jest łat­wo. Ubie­ga­ją­ca się o nią placówka musi spełnić szereg restryk­cyjnych wymogów, doty­czą­cych stosowanej metody badań, prowad­zonej doku­men­tacji, per­son­elu, obsłu­go klien­ta, a nawet warunk­ów lokalowych. Wdrażanie normy jest wieloetapowym pro­ce­sem i może trwać nawet pon­ad rok.

Systemy ochrony danych

Dane udostęp­ni­ane przez pac­jen­tów powin­ny być ściśle chro­nione i prze­chowywane w spec­jal­nych bazach danych, do których nikt spoza per­son­elu nie będzie miał wglą­du. Jest to sprawa niezwyk­le waż­na, gdyż znacznej częś­ci zlece­nio­daw­ców zależy na zachowa­niu całkowitej poufnoś­ci.

Cena badania ojcostwa

Koszt real­iza­cji tes­tu może być bard­zo różny. Ist­nieją bowiem lab­o­ra­to­ria, które ofer­u­ją swo­je usłu­gi za 1300 zł, ale i takie, które wykon­a­ją dla nas anal­izę już za 500 – 600 zł. Warto jed­nak pamię­tać, że tańsze bada­nia uwzględ­ni­a­ją zwyk­le samą anal­izę. Za wszelkie dodatkowe opcję, a więc np. ponowne pobranie próbek czy kon­sul­tację z ekspertem pac­jent musi już wnieść dodatkową opłatę..

Tekst pow­stał we współpra­cy z testD­NA,  www.testdna.pl

logo testDNA


Czat

Zobacz też:
 

Gdzie zro­bić badanie ojcost­wa?
5 (100%) 3 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ranking polskich laboratoriów genetycznych
Ranking polskich laboratoriów genetycznych

Aktualizacja: 23 lutego 2018 r.  25 marca 2015 roku na łamach dodatku do Gazety Wyborczej „Tylko Zdrowie” ukazał się ranking...

Zamknij