Wykluczenie ojcostwa a zniesienie alimentów
 

Wykluczenie ojcostwa a zniesienie alimentów

sądowy test na ojcostwo, sądowe testy na ojcostwo, test na ojcostwo do celów sądowych

Prawo nakłada na rodziców obowiązek łożenia na utrzymywanie dziecka przez cały okres trwania jego edukacji. Celem tych działań powinno być zaspokojenie elementarnych potrzeb życiowych dziecka, obejmujących sferę materialną oraz duchową. Zobowiązanie to dotyczy zarówno matek, jak i ojców. A co jeśli ojcostwo danego mężczyzny zostanie wykluczone?

Kiedy mężczyzna zostanie obciążony obowiązkiem alimentacyjnym?

Mężczyzna może zostać obciążony przez sąd obowiązkiem alimentacyjnym w oparciu o zasadę domniemania ojcostwa, a więc wtedy, gdy dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa, lub w wyniku tzw. uznania dziecka.

Zapisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówią ponadto, że mężczyzna, którego ojcostwo zostało uwiarygodnione, ma obowiązek pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz utrzymania matki i dziecka przez okres trzech miesięcy od momentu porodu – nawet wówczas, gdy nie doszło do zawarcia związku małżeńskiego. Uwiarygodnienie to może mieć charakter zeznań świadków, potwierdzających, że kobieta i mężczyzna mieli ze sobą bliskie kontakty.

W przypadku braku dowodów mogących potwierdzić (uwiarygodnić) ojcostwo danego mężczyzny, matka chcąca ubiegać się o alimenty na dziecko narodzone ze związku pozamałżeńskiego musi jednocześnie wytoczyć powództwo o sądowe ustalenie ojcostwa.

Wysokość alimentów

Wysokość zasądzonych alimentów będzie uwarunkowana sytuacją materialnej i zarobkową osoby zobowiązanej do ich płacenia, przy czym może ona ulec zmianie zależnie od okoliczności. Należy również pamiętać, że jedną z form spełniania obowiązku alimentacyjnego mogą być „osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dziecka”. Prawo do alimentów wygasa wówczas, gdy osoba do nich uprawniona osiąga zdolność samodzielnego utrzymywania się.

Wykluczenie ojcostwa podstawą do wstrzymania alimentów

Prawomocny wyrok sądu wskazujący na brak biologicznego pokrewieństwa między ojcem a dzieckiem automatycznie zwalnia mężczyznę z obowiązku płacenia na niego alimentów. Niestety świadczenia alimentacyjne wypłacone na dziecko do chwili jednoznacznego zaprzeczenia ojcostwa nie podlegają zwrotowi.


Zobacz też:

4/5 - (1 głosów / głosy)

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA