img

Pewny test na ojcostwo Białystok

 Wpis spon­sorowany

.

W Białym­stoku wykonasz pewny test na ojcost­wo w opar­ciu aż o 24 mark­ery DNA. Tak rozsz­er­zona anal­iza gwaran­tu­je wydanie pewnego i jed­noz­nacznego wyniku, zgod­nie z rekomen­dacją Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Jest to szczegól­nie ważne kiedy w bada­niu biorą udzi­ał dwie oso­by (ojciec i dziecko).

Do bada­nia możesz dostar­czyć dowol­ną próbkę (wymazy, włosy, szc­zoteczkę, sztućce,  i wiele innych), które objęte są gwarancją. Co to oznacza? Gdy­by okaza­ło się, że prób­ki są złej jakoś­ci możesz dostar­czyć kole­jną próbkę bezpłat­nie. Badanie wykony­wane jest aż do skutku bez żad­nych dodatkowych opłat. 

Pobranie próbek do testu ojcostwa 

Adres

Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa – Białys­tok
ul. Fab­rycz­na 4
15–483 Białys­tok

Informacja telefoniczna i umawianie wizyt

tel. (85) 674 99 06 kom. 796 645 008
Ogólnopol­s­ki bezpłat­ny numer (dla połączeń stacjonarnych i komórkowych): 800 007 771
pon.-czw. 7:00–22:00, pt. 7:00–20:00, week­endy i świę­ta 9:00–21:00.

Punkt pobrań obsługu­je miejs­cowoś­ci:
Białys­tok, Łomża, Sejny, Mońki,Sokółka, Biel­sk Pod­las­ki, Hajnówka, Siemi­aty­cze.

Testy na ojcostwo Białystok — gwarancja pewnego wyniku

 • Pewnego wyniku - nasze bada­nia hon­orowane są przez pol­skie sądy. Wynik moż­na wyko­rzys­tać w sprawach o ustal­e­nie ojcost­wa i ali­men­ty
 • Bada­nia KAŻDEJ prób­ki — test możesz wykon­ać za pomocą wymazu z policz­ka lub mikrośladów (włosy, szc­zotecz­ka do zębów, chus­tecz­ka z katarem, sztućce, kubek i wiele innych).
 • Wiary­god­noś­ci i bez­pieczeńst­wa — cieszymy się zau­faniem sądów, mamy pon­ad 10 let­nie doświad­cze­nie.
 • Dyskrecji — wynik możesz otrzy­mać bez oznaczeń lab­o­ra­to­ri­um.
 • Wygody i kom­for­tu — jesteśmy dostęp­ni w całej Polsce:
  • Pon­ad 200 placówek jest do Two­jej dys­pozy­cji;
  • 100 aptek posi­a­da w swo­jej ofer­cie nasze zestawy;
  • Prób­ki możesz pobrać i pozostaw­ić w placów­ce.

 

O Laboratorium

Spec­jal­izu­je­my się w  w wykony­wa­niu testów na usta­lanie ojcost­wa do celów pry­wat­nych i sądowych.  Jeszcze żaden wys­taw­iony przez nas wynik nie został prawnie pod­ważony. Bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa zle­ca­ją nam pol­skie sądy (współpracu­je­my z pon­ad 20 sąda­mi z całego kra­ju), lekarze, proku­ratu­ra czy detek­ty­wi. Dzię­ki reg­u­larnym kon­trolom zewnętrznym może­my potwierdz­ić wysoką jakość wykony­wanych przez nas anal­iz.

certyfikaty

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu