img

Uznanie ojcostwa przed porodem – o tym pamiętaj…

uznanie ojcostwa przed porodem, jak uznać ojcostwo przed porodem

Czy uznanie ojcost­wa przed poro­dem jest możli­we? Tak! Zan­im zde­cy­du­jesz się jed­nak uznać dziecko, sprawdź, jakie są kon­sek­wenc­je tej decyzji i upewnij się, że jest właś­ci­wa i prze­myślana. W prze­ci­wnym razie możesz jej naprawdę żałować…

Tego dowiesz się z artykułu:

Jakie są konsekwencje uznania ojcostwa w ciąży?

Moż­na uznać ojcost­wo przed urodze­niem się dziec­ka już poczętego” – mówi to art. 75 §1. Kodek­su rodzin­nego i opiekuńczego.

Jeśli pode­jmiesz taką decyzję, gdy dziecko pojawi się na świecie, sta­niesz się jego ojcem prawnym i będziesz wpisany do aktu urodzenia. Zyskasz więc wszelkie prawa i obow­iąz­ki rodz­i­ca (także finan­sowe).

A jeśli uznasz ojcostwo przed porodem, a potem okaże się… że to wcale nie jest Twoje dziecko?

  • Jeśli przed nar­o­dz­i­na­mi dziec­ka umrzesz – maluch po porodzie będzie po Tobie dziedz­iczyć.
  • Nikt nie zwró­ci Ci wpła­conych ali­men­tów czy innych środ­ków finan­sowych (także pod­czas ciąży).
  • Przy­wiążesz się do dziec­ka, więc zer­wanie z nim kon­tak­tu nie będzie proste.
  • Dziecko może nie zrozu­mieć sytu­acji, poczuć się odrzu­cone.

Na czym polega uznanie ojcostwa przed porodem?

Wyglą­da ono prak­ty­cznie tak samo jak po nar­o­dz­i­nach: mężczyz­na musi oświad­czyć, że jest ojcem dziec­ka, a mat­ka (w ciągu 3 miesię­cy) musi to oświad­cze­nie potwierdz­ić.

Bard­zo ważne: uznanie ojcost­wa doty­czy tylko tych dzieci, które przyszły (przyjdą) na świat poza małżeńst­wem i które nie mają (nie będą miały) innego ojca prawnego.

Jak uznać ojcostwo przed porodem?

To naprawdę łatwe. Oświad­czenia skła­da się w Urzędzie Stanu Cywilnego (a w niek­tórych przy­pad­kach np. w kon­sulac­ie), gdzie urzęd­nik dopeł­nia for­mal­noś­ci i infor­mu­je o skutkach tej decyzji. Rodz­ice mogą przyjść razem lub osob­no.

Konieczne jest przyniesie­nie doku­men­tów: zaświad­czenia lekarskiego o ciąży, doku­men­tów tożsamoś­ci i zaświad­czenia o stanie cywilnym mat­ki dziec­ka. Ust­nie przekazy­wane są takie dane, jak np. nazwisko, jakie dziecko będzie nosiło po nar­o­dz­i­nach.

Poczy­taj też: 500 plus dla samot­nego rodz­i­ca a ali­men­ty – to warto wiedzieć

Czy na pewno jestem ojcem?

Zada­jesz sobie takie pytanie i mimo wszys­tko chcesz jeszcze przed poro­dem uznać ojcost­wo? Robi tak wielu mężczyzn – w końcu w grę wchodzą silne emoc­je, chęć wal­ki o związek, pres­ja cza­su… Taka decyz­ja wyma­ga jed­nak trzeźwego myśle­nia.

Tym bardziej, że niepewność i wąt­pli­woś­ci nie znikną, gdy maluch przyjdzie na świat. Będą rosły z każdym dniem. Najlep­szy moment na ich rozwian­ie jest właśnie ter­az!

Jak mieć pewność co do ojcostwa?

Test na ojcost­wo – to on jest najpewniejszym sposobem. Czy zatem wiesz, że pewne badanie wykonasz od 8 tygod­nia ciąży? Możesz oczy­wiś­cie zde­cy­dować się też na test po nar­o­dz­i­nach z dowol­nych próbek (np. smoczek czy chus­tecz­ka higien­icz­na). Wciąż będziesz miał czas, żeby uznać ojcost­wo, jed­nak zro­bisz to pewny, że Two­ja decyz­ja jest odpowied­nia.

Ciekawy artykuł: Jak nie płacić ali­men­tów bezpod­stawnie?


zdję­cie: dw-lifestylefotografie/pixabay.com

Uznanie ojcost­wa przed poro­dem – o tym pamię­taj…
5 (100%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
500 plus dla samotnego rodzica, 500 plus dla samotnego rodzica a alimenty
500 plus dla samotnego rodzica a alimenty – to warto wiedzieć

Świadczenie 500 plus – czy należy się samotnemu rodzicowi? Owszem, jednak konieczne są ustalone alimenty od drugiego rodzica. W tym...

Zamknij