img

Badania genetyczne – testy na ojcostwo i…?

badania genetyczne, jakie badania genetyczne można zrobić, czy warto robić badania genetyczne, ile kosztują badania genetyczne

Bada­nia gene­ty­czne to nie tylko testy na ojcost­wo. Ich zas­tosowanie jest bard­zo sze­rok­ie: od ustal­e­nia bio­log­icznego pokrewieńst­wa, przez wykry­wanie chorób gene­ty­cznych czy predys­pozy­cji do zachorowa­nia, aż po iden­ty­fikację np. ofi­ar wypad­ków czy zbrod­ni. Nic dzi­wnego – wynik badań DNA jest pewny i niesie istot­ną do koń­ca życia infor­ma­cję.

Spis treś­ci:

Jakie badania genetyczne można zrobić?

Tak naprawdę badań gene­ty­cznych jest wiele, a najproś­ciej moż­na podzielić je na bada­nia medy­czne (z zakre­su diag­nos­ty­ki medy­cznej) oraz bada­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa. Najpop­u­larniejsze wyko­rzys­tanie testów gene­ty­cznych obe­j­mu­je:

 • Bada­nia gene­ty­czne w kierunku chorób gene­ty­cznych – sprawdza­jące, czy u danej oso­by wys­tępu­ją geny związane z daną chorobą czy skłon­noś­cią (np. hemochro­ma­tozą pier­wot­ną, celi­ak­ią, trom­bofil­ią wrod­zoną, zespołem Dow­na).
 • Bada­nia gene­ty­czne ojcost­wa i pokrewieńst­wa – sprawdza­jące, czy między dany­mi osoba­mi ist­nieją więzy krwi (bio­log­iczne pokrewieńst­wo). Są to zarówno testy między dzieck­iem a dom­nie­manym ojcem, jak i np. dzi­ad­kiem i wnukiem, rodzeńst­wem czy wujkiem i bratankiem.
 • Bada­nia gene­ty­czne mate­ri­ału poron­nego – dzię­ki którym moż­na określić płeć zarodka/płodu (co jest potrzeb­ne do sko­rzys­ta­nia z należnych po poronie­niu praw) i sprawdz­ić, czy do straty przy­czyniła się choro­ba gene­ty­cz­na (np. zespół Turn­era).
 • Bada­nia gene­ty­czne w kierunku iden­ty­fikacji osob­niczej – dzię­ki którym moż­na jed­noz­nacznie ustal­ić tożsamość np. ofi­ary wypad­ku, spraw­cy przestępst­wa czy odnalezionych zwłok. Takie badanie wyko­rzysty­wane są przede wszys­tkim przez policję i sądy.

To może Cię zain­tere­sować: Test DNA na ojcost­wo – 5 zaskaku­ją­cych cieka­wostek

Czy warto robić badania genetyczne? 7 najważniejszych korzyści

To pytanie, nad którym być może właśnie się zas­tanaw­iasz… Odpowiedź brz­mi: tak, warto! Dlaczego?

 1. Wynik badań gene­ty­cznych jest pewny i daje jed­noz­naczną infor­ma­cję.
 2. Bada­nia DNA wystar­czy zro­bić tylko raz – ich wynik jest niezmi­en­ny.
 3. Testy gene­ty­czne moż­na wykon­ać bez wzglę­du na wiek, niek­tóre nawet na etapie życia pre­na­tal­nego (np. test na ojcost­wo w ciąży czy badanie kar­i­o­ty­pu).
 4. Na wynik badań DNA nie mają wpły­wu czyn­ni­ki zewnętrzne (np. uży­w­ki, infekc­ja, ciąża).
 5. Bada­nia gene­ty­czne są bez­pieczne i bezbolesne, do ich real­iza­cji najczęś­ciej wystar­czy wymaz z policz­ka (a do badań ojcost­wa i pokrewieńst­wa czy iden­ty­fikacji osob­niczej – też takie prób­ki jak włosy z cebulka­mi, plamy krwi czy przed­mio­ty codzi­en­nego użytku).
 6. Dzię­ki badan­iom DNA moż­na wykryć wczes­ny etap choro­by czy predys­pozy­c­je do zachorowa­nia, a także skró­cić czas diag­nos­ty­ki.
 7. Pewność, którą daje wynik badań gene­ty­cznych, pozwala odzyskać spokój w wielu sytu­ac­jach, a częs­to unor­mować prawną sytu­ację (np. wynik badań ojcost­wa przy­da­je się w wielu sprawach sądowych).

Warto przeczy­tać: Jak wybrać lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­czne? DARMOWY PORADNIK

Ile kosztują badania genetyczne?

badania genetyczne, jakie badania genetyczne można zrobić, czy warto robić badania genetyczne, ile kosztują badania genetyczneTo, ile kosz­tu­ją bada­nia gene­ty­czne, zależy od wielu różnych czyn­ników. Ważne jest głównie to, czy robisz badanie medy­czne czy ojcost­wa albo pokrewieńst­wa.

Na cenę badań DNA mają wpływ też m.in. doświad­cze­nie lab­o­ra­to­ri­um (obec­nie coraz częś­ciej bada­nia gene­ty­czne robią zwykłe lab­o­ra­to­ria anal­i­ty­czne, bez odpowied­niej wprawy i pro­ce­dur), wyko­rzysty­wane odczyn­ni­ki (te wysok­iej jakoś­ci są droższe, ale zapew­ni­a­ją jed­noz­naczny wynik) oraz cer­ty­fikaty i udzi­ał w kon­tro­lach zewnętrznych (a przy bada­ni­ach ojcost­wa – waż­na jest akredy­tac­ja PCA).

Tak naprawdę testy DNA nie są tak dro­gie, jak wyda­je się wielu osobom – są przys­tęp­ne cenowo i dostęp­ne właś­ci­wie dla każdego.


zdję­cie: geralt/pixabay.com

Bada­nia gene­ty­czne – testy na ojcost­wo i…?
5 (100%) 3 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
test na ojcostwo z danymi osobowymi
Test na ojcostwo z danymi osobowymi? Może się przydać!

Chcesz zrobić test na ojcostwo za 500 złotych, który będzie anonimowy – mimo tego, że pobierasz wymazy z policzka? Na...

Zamknij