img

Test ojcostwa — 5 najważniejszych zalet

test ojcostwa

Zas­tanaw­iasz się, czy warto wykon­ać test ojcost­wa? Pamię­taj, że to najpewniejszy sposób, by sprawdz­ić, czy badany mężczyz­na to bio­log­iczny ojciec badanego dziec­ka. Poz­naj 5 najważniejszych zalet wyko­na­nia takiego bada­nia!

1. Zyskujesz pewność na zawsze

Anal­i­zowane w bada­niu na ojcost­wo frag­men­ty DNA są niezmi­enne – nie ma więc znaczenia, kiedy wykonasz badanie. Wystar­czy jeden test na całe życie, by mieć całkow­itą pewność już na zawsze. To szansa na pozby­cie się wąt­pli­woś­ci i stre­su, które wiążą się z niepewnoś­cią.

Co ważne, test ojcost­wa moż­na wykon­ać już w ciąży, a po nar­o­dz­i­nach – nawet na pod­staw­ie uży­wanej szc­zotecz­ki do zębów, smocz­ka czy chus­tecz­ki z katarem.

2. Test ojcostwa pozwala ustabilizować sytuację prawną

Wynik bada­nia do celów sądowych jest wyko­rzysty­wany jako dowód rozstrzy­ga­ją­cy w wielu sprawach, m.in. o zaprzecze­nie ojcost­wa, ustal­e­nie ojcost­wa czy o ali­men­ty. Pewność, jaką daje test ojcost­wa, pozwala też pod­jąć decyzję w spraw­ie dobrowol­nego uzna­nia dziec­ka (również jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi).

Zobacz też: Jak ura­tować małżeńst­wo? 4 wskazów­ki


OTWÓRZ PORADNIK [PDF]


3. Możesz zadbać o całą rodzinę

W rodzinie, w której wys­tępu­ją wąt­pli­woś­ci co do ojcost­wa, pojaw­ia­ją się wza­jemne obwini­an­ie, brak poczu­cia bez­pieczeńst­wa, kłót­nie… Dzię­ki jed­ne­mu bada­niu moż­na nie tylko znów wprowadz­ić przy­jem­ną atmos­ferę miłoś­ci i bez­pieczeńst­wa, ale też zad­bać o relac­je, tworząc piękne więzi. Wyko­nanie tes­tu na ojcost­wo to dla wielu par wstęp do nowego życia.

4. Masz szansę zaplanować przyszłość

Dzię­ki wiedzy zyskanej po real­iza­cji bada­nia ojcost­wa możesz zaplanować swo­je dal­sze życie. To poz­woli Ci spo­jrzeć w przyszłość w jas­nych barwach. Odzyskanie kon­troli nad każdym aspek­tem włas­nego życia pozwala poczuć się pewniej i iść dalej bez zbęd­nego napię­cia. To również szansa na zabez­piecze­nie przyszłoś­ci dziec­ka, także tej finan­sowej.

To może Cię zain­tere­sować: Gdzie kupić test na ojcost­wo?

5. Zapewniasz dziecku szczęśliwe życie

Dziecko, które nie ma pewnoś­ci co do włas­nej tożsamoś­ci, jest narażone na wys­tąpi­e­nie stre­su, stra­chu i prob­lemów emocjon­al­nych (także w przyszłoś­ci). Pamię­taj, że czu­je ono, że coś jest nie tak, wyczuwa napię­cie w rodzinie. Dzię­ki testowi ojcost­wa zapewnisz więc dziecku szczęśli­we i pogodne życie i zaspokoisz jed­ną z jego pod­sta­wowych potrzeb.


Czat

Test ojcost­wa — 5 najważniejszych zalet
5 (100%) 5 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
nietolerancja glutenu
Zaburzenia funkcji seksualnych? To może być nietolerancja glutenu

Masz kłopoty z potencją, spadkiem libido, a może niepłodnością i bezskutecznie szukasz ich przyczyny? Sprawdź, czy za Twoje kłopoty nie...

Zamknij