img

Z czego składa się wynik testu na ojcostwo

Z czego składa się wynik testu na ojcostwo

Na wyniku tes­tu na ojcost­wo powin­ny zna­j­dować się pro­file gene­ty­czne badanych osób wraz z oceną zgod­noś­ci tych pro­fili, opis wyko­rzys­tanej w bada­niu metody oraz pod­pisy i piecząt­ki osób, które wykon­ały i zatwierdz­iły wynik bada­nia. Każdy zle­cony test powinien też mieć swój indy­wid­u­al­ny numer, który w razie potrze­by poz­woli szy­bko go odnaleźć. Wszys­tkie te ele­men­ty wpły­wa­ją na aut­en­ty­czność wyniku i ułatwia­ją jego zrozu­mie­nie.

Wyni­ki testów na ojcost­wo wys­taw­iane w poszczegól­nych lab­o­ra­to­ri­ach mogą różnić się między sobą. Jedne będą posi­adały pro­file gene­ty­czne i opis metody anal­izy, na innych zna­jdziemy samą infor­ma­cję o ojcost­wie. Niem­niej jed­nak wybier­a­jąc lab­o­ra­to­ri­um, które­mu zlec­imy badanie DNA, warto, abyśmy zwró­cili uwagę na to, czy rezul­tat posi­a­da następu­jące ele­men­ty:

Numer zlecenia  i numer identyfikacyjny próbki

Numer zlecenia i numer identyfikacyjny próbkiNa ich pod­staw­ie lab­o­ra­to­ri­um jest w stanie szy­bko ziden­ty­fikować dane zlece­nie, gdy tylko zaist­nieje taka potrze­ba. Numery zle­ceń i próbek są numera­mi charak­terysty­czny­mi tylko dla danego bada­nia – raz nadanego numeru nie moż­na wyko­rzys­tać ponown­ie. Znakowanie próbek i zle­ceń oby­wa się zwyk­le automaty­cznie, przy pomo­cy spec­jal­nego pro­gra­mu kom­put­erowego.

Opis stanu próbki

Opis stanu próbkiZan­im prób­ki trafią do anal­izy lab­o­ra­to­ri­um powin­no mieć najpierw pewność czy w ogóle się do tego nada­ją. Dostar­c­zony przez pac­jen­ta mate­ri­ał jest badany na obec­ność pleśni, wilgo­ci, resztek jedzenia itp.

Profile genetyczne na wyniku

Profile genetyczne na wynikuPro­fil gene­ty­czny, zamieszc­zony na wyniku w formie tabeli, mówi nam na jakiej pod­staw­ie lab­o­ra­to­ri­um potwierdz­iło lub wyk­luczyło ojcost­wo. To właśnie jego porównu­je się w bada­ni­ach na pokrewieńst­wo, tym w tes­tach na ojcost­wo. Pro­fil DNA skła­da się, w zależnoś­ci od lab­o­ra­to­ri­um, z kilku­nas­tu bądź kilkudziesię­ciu mark­erów gene­ty­cznych (najlepiej jeśli jest ich 24, bo wtedy wynik jest pewny bez wzglę­du na okolicznoś­ci, np. ilość badanych osób), opisanych nazwą i parą liczb. Jed­ną liczbę z każdej pary dziecko dziedz­iczy po ojcu, drugą po matce. Kom­bi­nac­ja tych liczb u każdego człowieka jest inna, ponieważ pro­fil gene­ty­czny jest cechą indy­wid­u­al­ną. Nawet bliźnię­ta jed­no­ja­jowe mają min­i­malne różnice w swoich pro­fi­lach gene­ty­cznych.

Pole­camy: Dlaczego potwierdze­nie ojcost­wa nie jest stupro­cen­towe?

Opis metody badania

Opis metody badaniaLab­o­ra­to­ri­um powin­no infor­mować swoich pac­jen­tów o metodzie anal­izy DNA, którą sto­su­je w swoich bada­ni­ach, o tym, od których pro­du­cen­tów kupu­je odczyn­ni­ki i na jakiej aparaturze prowadzi wszys­tkie anal­izy. Wszelkie zmi­any w metodzie anal­izy lab­o­ra­to­ryjnej powin­ny być zawsze zgłaszane do Pol­skiego Cen­trum Akredy­tacji.

Ocena zgodności profili

Ocena zgodności profiliJest to tak naprawdę właś­ci­wy wynik bada­nia. To na pod­staw­ie oce­ny zgod­noś­ci pro­fili, lab­o­ra­to­ri­um potwierdza lub wyk­lucza ojcost­wo. Lab­o­ra­to­ri­um określa jak bard­zo praw­dopodob­ne jest, że dany mężczyz­na to bio­log­iczny ojciec dziec­ka.  Posługu­je się przy tym określony­mi wzo­ra­mi matem­aty­czny­mi i baza­mi danych, obe­j­mu­ją­cy­mi daną pop­u­lację.

Dane laboratorium wykonującego test

Czyli jego peł­na nazwa, adres, numer tele­fonu oraz numery, pod który­mi lab­o­ra­to­ri­um to jest wpisane do ofic­jal­nych rejestrów. Obec­ność firmy w bazach NIP, regon, KRS czy Kidl świad­czy przede wszys­tkim o tym, że dzi­ała ona legal­nie.

Podpisy i pieczątki osób wykonujących i zatwierdzających wynik badania

Każdy wynik tes­tu na ojcost­wo powinien być przy­go­towany przez kom­pe­tent­ną osobę – z odpowied­nim wyk­sz­tałce­niem i doświad­cze­niem w real­iza­cji tego typu badań. Oso­by pod­pisu­jące się na wynikach testów na ojcost­wo ponoszą za nie pełną odpowiedzial­ność, ich pod­pis jest świadectwem rzetel­nie przeprowad­zonej anal­izy.


logo

Artykuł pow­stał we współpra­cy z www.testDNA.pl

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. jest lab­o­ra­to­ri­um badaw­czym akredy­towanym przez PCA Nr AB 1618. Posi­a­da również cer­ty­fikaty ISFG i GEDNAP. Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało 100% zgod­noś­ci w tes­tach na ojcost­wo w między­nar­o­dowych bada­ni­ach biegłoś­ci CTS. Należy do czołów­ki firm wykonu­ją­cych bada­nia gene­ty­czne z zakre­su ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa i pokrewieńst­wa oraz diag­nos­ty­ki medy­cznej. Współpracu­je z pon­ad 20 sąda­mi z całej Pol­s­ki. Bada­nia w testD­NA zle­ca­ją oso­by pry­watne, lekarze, detek­ty­wi, proku­ratu­ra. Mar­ka testD­NA jest obec­na na pol­skim rynku już 15 lat.

Zobacz też: 

Z czego skła­da się wynik tes­tu na ojcost­wo
5 (100%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dlaczego potwierdzenie ojcostwa nie jest stuprocentowe?

Czy badanie DNA, które potwierdza ojcostwo na ponad 99,9999% jest pewne? Takie pytanie pada z ust wielu osób,  zgłaszających się...

Zamknij