img

Geneticus – nowa marka na rynku tanich testów na ojcostwo

Aktu­al­iza­c­ja 5.03.2018

Artykuł spon­sorowany

Na rynku pojaw­iła się właśnie nowa mar­ka świad­czą­ca usłu­gi z zakre­su testów na ojcost­wo. Geneti­cus wszys­tkie swo­je bada­nia wykonu­je w atestowanym, pol­skim lab­o­ra­to­ri­um. Główny punkt pobrań DNA do testów w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa mieś­ci się Krakowie. Pry­wat­ny test na ojcost­wo dla 2 osób wykonasz już za 677 zł.

Dyskretne, szybkie i tanie testy na ojcostwo z dowolnych próbek

Ofer­ta Geneti­cus zori­en­towana jest na klien­ta, dla którego liczy się przede wszys­tkim dyskrec­ja i anon­i­mowość. Lab­o­ra­to­ri­um real­izu­je swo­je bada­nia głównie drogą wysyłkową (choć prób­ki mate­ri­ału gene­ty­cznego moż­na pobrać również na miejs­cu w Krakowie). Klient zamaw­ia zestaw do domu lub na inny wskazany przez siebie adres i samodziel­nie pobiera wymaz z policz­ka, a potem odsyła go do anal­izy.

Do bada­nia może przekazać również cały szereg innych mate­ri­ałów: włosy z cebulka­mi, zużytą chus­teczkę higien­iczną, fil­tr z papierosa, szc­zoteczkę do zębów czy paty­czek do czyszczenia uszu. Wysył­ka zestawu nic nie kosz­tu­je, nieza­leżnie od tego z jakiego mias­ta w Polsce klient złożył­by zamówie­nie. A może to zro­bić na kil­ka sposobów, tj. tele­fon­icznie, za pośred­nictwem cza­ta na stron­ie inter­ne­towej lub e – mailowo. Po kilku dni­ach roboczych klient otrzy­mu­je wynik bada­nia, który jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza ojcost­wo.

Profesjonalny i tani test na ojcostwo dla każdego

Spośród wielu ofert testów na ojcost­wo w Polsce Geneti­cus ofer­u­je naj­tańsze bada­nia na rynku, biorąc pod uwagę wysok­ie stan­dardy jakie zapew­nia swoim klien­tom. Fir­ma dys­ponu­je najnowocześniejszą aparaturą, najlep­szy­mi odczyn­nika­mi oraz współpracu­je ze spec­jal­is­ta­mi z kra­ju i z zagrani­cy. Świadectwem jakoś­ci badań są pon­ad­to uzyskane liczne cer­ty­fikaty jakoś­ci.

Więcej infor­ma­cji na tem­at ofer­ty badań Geneti­cus zajdziesz na stron­ie: www.geneticus.pl, otrzy­masz pisząc na adres: kontakt@geneticus.pl lub dzwoniąc na numer tele­fonu: 575 347 086


Zobacz też:

Geneti­cus – nowa mar­ka na rynku tanich testów na ojcost­wo
5 (100%) 6 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wynik testu ojcostwa - jak wygląda i o czym informuje?
Wynik testu ojcostwa – jak wygląda?

Aktualizacja: 20 sierpnia 2016 r.  Za pomocą testu na ojcostwo można uzyskać wynik potwierdzający lub wykluczający pokrewieństwo badanego mężczyzny z...

Zamknij