img

Testy DNA na ojcostwo po śmierci?

Choć dla wielu osób może się to wydać mało praw­dopodob­ne, to z całą pewnoś­cią ist­nieje możli­wość ustal­e­nia ojcost­wa także po śmier­ci jed­nego z pac­jen­tów. Jest to oczy­wiś­cie nieco trud­niejsze dla pac­jen­ta, bowiem musi on dys­ponować mate­ri­ałem zmarłej oso­by. Test DNA na ojcost­wo oraz testy DNA na ojcost­wo wykonu­je się w opar­ciu o mate­ri­ał do bada­nia, który w następ­nym okre­sie jest anal­i­zowany.
.
Oczy­wiś­cie mate­ri­ał musi pochodz­ić od oso­by zmarłej. Jak pokazu­ją nam strony poświę­cone temu zagad­nie­niu, może to być roz­maity mikroślad. Przede wszys­tkim wyko­rzys­tu­je się włosy, śla­dy krwi, czy też szc­zoteczkę do zębów. Gen­er­al­nie rzecz biorąc test DNA na ojcost­wo oraz testy DNA na ojcost­wo wykonu­je się w opar­ciu o każdy ele­ment pochodzenia organ­icznego. Test DNA na ojcost­wo oraz testy DNA na ojcost­wo może wspo­ma­gać obec­noś­cią pod­czas bada­nia innych osób, które są spokrewnione ze zmarłą osobą. Tutaj musimy mieć pewność, że taka zażyłość ist­nieje. Niem­niej jed­nak najlepiej jeśli do takiego bada­nia przys­tępu­ją mężczyźni, gdyż w tym przy­pad­ku badanie jest najpewniejsze, ponieważ badan się chro­mo­som Y. Oczy­wiś­cie nic nie stoi na przeszkodzie, aby w bada­niu brały udzi­ał także kobi­ety, lecz efekt może być mniej pewny i cza­sa­mi może być przekła­many.

Zobacz też:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Test prywatny czy sądowy? Zobacz, który test będzie dla Ciebie odpowiedni!

Jeszcze do niedawna wiele osób mówiło o tym, że internet to nic innego jak zaśmiecanie sobie głowy rozmaitymi pomysłami. Oczywiście...

Zamknij