Ustalenie a uznanie ojcostwa – czym to się różni?
 

Ustalenie a uznanie ojcostwa – czym to się różni?

sądowy test na ojcostwo, sądowe testy na ojcostwo, test na ojcostwo do celów sądowych

Wielu czytelników naszego bloga używa zamiennie terminów uznanie ojcostwa oraz ustalenie ojcostwa. Tymczasem istnieje między nimi pewna istotna różnica. Aby ją dokładnie wyjaśnić konieczne jest przytoczenie kilku przepisów prawa polskiego.

Artykuł 62. § 1 k. r. i o. mówi, że jeśli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub też przed upływem trzystu dni od jego ustania czy unieważnienia, to domniemywa się, iż pochodzi ono od męża matki. Domniemanie to nie ma zastosowania tylko w jednym przypadku – jeśli dziecko urodziło się po pływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

300 dni od prawomocnego wyroku …

Małżeństwo najczęściej ustaje na skutek wyroku sądowego o jego rozwiązaniu przez rozwód. Warto jednak wiedzieć, że dopóki wyrok nieprawomocni się, dopóty formalnie partnerzy są jeszcze ze sobą związani związkiem małżeńskim. Termin 300 dni jest z kolei liczony nie od momentu orzeczenia o rozwodzie, a uprawomocnienia wyroku. Jeśli jednak w tym czasie matka zawrze drugi związek małżeński, to domniemanie ojcostwa dotyczy drugiego męża matki.

Dwie drogi do ojcostwa …

Kodeks rodzinny wskazuje nam dwie drogi do prawnego uregulowania kwestii ojcostwa w sytuacji, gdy domniemanie ojcostwa zostało obalone. W tym przypadku może dojść albo do uznania ojcostwa (mężczyzna dobrowolnie uznaje dziecko za swoje) lub sądowego ustalenia ojcostwa.

Uznanie ojcostwa dopuszczalne jest wówczas, gdy matka jest niezamężna albo domniemanie ojcostwa zostało prawomocnie obalone. W tej sytuacji mężczyzna dobrowolnie oświadcza, iż jest ojcem danego dziecka. Oświadczenie to następuje przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Jednocześnie matka dziecka musi również potwierdzić ten fakt w terminie do trzech miesięcy od złożenia przez mężczyznę oświadczenia o uznaniu dziecka. Do uznania ojcostwa może też dojść przed sądem opiekuńczym, a za granicą przed polskim konsulem. Jego następstwem jest z kolei stosunek prawno-rodzinny pomiędzy dzieckiem a ojcem a także ich krewnymi, który wchodzi w życie z mocą wsteczną.

Do uznania ojcostwa nie może dojść wówczas, gdy w sądzie toczy się już sprawa o ustalenie ojcostwa w stosunku do danego dziecka.

Z kolei jeśli chodzi o sądowe ustalenie ojcostwa to może go zażądać dziecko, matka lub domniemany ojciec. Matka i domniemany ojciec nie mają jednak prawa wystąpienia z takim wnioskiem po uzyskaniu przez dziecko pełnoletniości lub też po jego śmierci. Aby ustalić ojcostwo matka lub dziecko muszą wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanego ojcu, z kolei domniemany ojciec matce i dziecku.


Zobacz też:

 

Więcej …

 

Oceń

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA