img

Całowanie przed testem na ojcostwo – czy wpłynie na wynik?

Całowanie przed testem na ojcostwo – czy wpłynie na wynik?

Dłu­gi i namięt­ny pocałunek tuż przed pobraniem wymazu do tes­tu na ojcost­wo? Być może zas­tanaw­iasz się, czy wpłynie na wynik, czy w jak­iś sposób go zmieni albo zafałszu­je… Tak naprawdę – jeśli wybierzesz pewne lab­o­ra­to­ri­um – nie ma żad­nych obaw.

Spis treś­ci:

Czy całowanie przed testem na ojcostwo wpłynie na wynik?

W cza­sie długiego i namięt­nego pocałunku następu­je wymi­ana śliny między dwiema osoba­mi. To mogło­by oznaczać, że mate­ri­ał gene­ty­czny jed­nej oso­by zna­jdzie się w jamie ust­nej tej drugiej… Co więc w sytu­acji, jeśli po całowa­niu będą pobrane wymazy z policz­ka do bada­nia na ojcost­wo?

Tak naprawdę nie ma to żad­nego wpły­wu na wynik bada­nia. Może się co najwyżej zdarzyć, że obec­na będzie mieszan­i­na DNA, co lab­o­ra­to­ri­um zauważy od razu (będą widoczne dwa różne pro­file DNA – a każdy ma swój unikalny i niepow­tarzal­ny).

Jak w takiej sytu­acji postępu­je pewne lab­o­ra­to­ri­um? Zgłasza po pros­tu konieczność ponownego pobra­nia – nie kon­tynu­u­je anal­izy na zanieczyszc­zonej próbce. Aby badanie było możli­we, wymaz musi zaw­ier­ać DNA tylko jed­nej oso­by.

Co jeszcze warto wiedzieć? Tak naprawdę test na ojcost­wo z wymazu nie jest robiony ze śliny. Wyko­rzys­tu­je się nabłonek zna­j­du­ją­cy się na wewnętrznej stron­ie policz­ka.

Czy można sfałszować wynik testu na ojcostwo?

Wiesz już, że dłu­gi i namięt­ny pocałunek nie wpłynie na wynik tes­tu na ojcost­wo – może co najwyżej spowodować konieczność pobra­nia wymazu raz jeszcze. Także jedze­nie, picie, żucie gumy, pale­nie papierosów czy jakiekol­wiek inne zanieczyszczanie jamy ust­nej przed pobraniem nie ma wpły­wu na wynik. Lab­o­ra­to­ria proszą, aby ok. godz­inę wcześniej tego nie robić właśnie ze względów prak­ty­cznych – żeby prób­ka nadawała się do anal­izy.

A co z taki­mi czyn­nika­mi jak infekc­ja, choro­ba przewlekła, ciąża, alko­hol, narko­ty­ki, stosowanie leków? One również nie mają żad­nego wpły­wu na wynik tes­tu na ojcost­wo! W tym bada­niu anal­izu­je się DNA, które jest nieza­leżne od czyn­ników zewnętrznych.

To może Cię zain­tere­sować: Testy na ojcost­wo – czy wyp­i­ty alko­hol może wpłynąć na wynik?

Czy test na ojcostwo jest pewny?

Jeśli wybierzesz wiary­godne lab­o­ra­to­ri­um – tak, jest pewny (pamię­taj również, że prób­ki muszą pochodz­ić od odpowied­nich osób). A co wpły­wa na wiary­god­ność lab­o­ra­to­ri­um? Najważniejsze są:

  • akredy­tac­ja PCA i posi­adane cer­ty­fikaty,
  • wysok­iej jakoś­ci odczyn­ni­ki wyko­rzysty­wane do anal­izy,
  • stosowanie rygo­rysty­cznych pro­ce­dur bez­pieczeńst­wa (np. powtórne wykony­wanie bada­nia, gdy wynik wskaże na wyk­lucze­nie ojcost­wa),
  • doświad­cze­nie w real­iza­cji badań gene­ty­cznych.

Poczy­taj więcej: Akredy­tac­ja PCA – co oznacza dla pewnoś­ci tes­tu na ojcost­wo?

Całowanie przed testem na ojcost­wo – czy wpłynie na wynik?
5 (100%) 3 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
błędny wynik badania dna
Błędny wynik badania DNA – prawdziwe historie ku przestrodze…

Badania DNA są coraz bardziej popularne. W ciągu ostatnich 2-3 lat pojawiło się co najmniej kilka nowych firm oferujących testy...

Zamknij