img

Test na ojcostwo z danymi osobowymi? Może się przydać!

test na ojcostwo z danymi osobowymi

Chcesz zro­bić test na ojcost­wo za 500 zło­tych, który będzie anon­i­mowy – mimo tego, że pobierasz wymazy z policz­ka? Na Twoim wyniku nie będzie danych osobowych, a opisy, np. „dziecko” i „ojciec” czy „oso­ba A” i „oso­ba B”. Ter­az może Ci to nie przeszkadzać – wyda­je Ci się, że badanie jest tylko for­mal­noś­cią. A co, jeśli okaże się, że wynik wyk­lucza ojcost­wo? Pewnie będziesz chci­ał pokazać go matce dziec­ka czy iść z nim do sądu. Może się więc zdarzyć, że będzie Ci potrzeb­ny właśnie test na ojcost­wo z dany­mi osobowy­mi.

Spis treś­ci:

Czy warto robić anonimowy test na ojcostwo?

Dla wielu osób wyko­nanie bada­nia anon­i­mowo ma wiele zalet – i nic dzi­wnego, w końcu nie każdy chce podawać swo­je dane osobowe. Jeśli świadomie decy­du­jesz się na badanie anon­i­mowe lub gdy nie ma możli­woś­ci poda­nia danych – anon­i­mowy test na ojcost­wo jak najbardziej warto wykon­ać. Oczy­wiś­cie wybier­a­jąc wiary­godne i akredy­towane lab­o­ra­to­ri­um!

Jeśli jed­nak masz wybór:

  • badanie na ojcost­wo za 500 zło­tych z wymazów z policz­ka – bez danych osobowych
  • trochę droższe badanie na ojcost­wo z wymazów z policz­ka – z dany­mi osobowy­mi

Two­ja decyz­ja powin­na być jas­na. Nawet jeśli ter­az trochę dopłacisz, może Ci to oszczędz­ić koniecznoś­ci wyko­na­nia tes­tu (a więc i doko­na­nia opłaty) raz jeszcze…

Dlaczego dane osobowe na wyniku mogą być ważne?

Jeśli wynik tes­tu na ojcost­wo jest potrzeb­ny tylko dla Two­jej wiedzy i wiesz, że schowasz go do szu­fla­dy – anon­i­mowe badanie powin­no wystar­czyć. Nie rezygnuj jed­nak świadomie z możli­woś­ci, jakie daje test na ojcost­wo z dany­mi osobowy­mi!

Pomyśl: wynik bez danych osobowych może nie być brany poważnie przez matkę dziec­ka. Ani tym bardziej proku­ra­to­ra, który wyma­ga twardych dowodów. A dlaczego w ogóle został wspom­ni­any proku­ra­tor?

Mężczyz­na może złożyć wniosek o zaprzecze­nie ojcost­wa w cza­sie 6 miesię­cy od momen­tu, w którym dowiedzi­ał się o nar­o­dz­i­nach dziec­ka. Jeśli prze­gapi ten ter­min – pozew może zostać złożony przez proku­ra­to­ra.

Zan­im to jed­nak zro­bi, trze­ba go przekon­ać, że takie dzi­ałanie jest zasadne. I tutaj przy­da­je się wynik bada­nia na ojcost­wo – z dany­mi osobowy­mi. Pamię­taj, że wystar­czy test pry­wat­ny, w którym udzi­ał mat­ki nie jest wyma­gany.

Jak widzisz, dane osobowe na wyniku tes­tu na ojcost­wo mogą się przy­dać! Jeśli rezygnu­jesz z nich tylko w imię niższej ceny – nie warto.

To może Cię zain­tere­sować: Bada­nia na ojcost­wo cena – czy wystar­czy 500 zło­tych, by mieć pewność?

Kiedy wynik testu na ojcostwo może mieć dane osobowe?

Konieczne jest spełnie­nie dwóch bard­zo ważnych przesłanek:

  • test na pod­staw­ie wymazów z policz­ka – od każdego uczest­ni­ka musi być pobrana taka prób­ka. Jeśli robisz badanie za 500 zło­tych i tak nie masz możli­woś­ci przekaza­nia czegoś innego (prób­ki dyskret­nej). A danych osobowych na wyni­ki tak czy siak nie ma…
  • wyko­nanie bada­nia w sprawd­zonym lab­o­ra­to­ri­um – w takim, które przy bada­ni­ach z wymazów umieszcza dane osobowe na wyniku bez dodatkowych opłat i które dba o te dane – wdraża­jąc pro­ce­dury bez­pieczeńst­wa i dyskrecji.

zdjęcie:StockSnap/pixabay.com

Test na ojcost­wo z dany­mi osobowy­mi? Może się przy­dać!
5 (100%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
test na ojcostwo a leki, czy leki mogą zmienić wynik testu na ojcostwo
Test na ojcostwo a leki – czy stosowane leki mogą zmienić wynik?

Stosujesz leki – czy to z powodu chwilowego przeziębienia czy choroby przewlekłej? A może to dziecko jest leczone? Być może...

Zamknij