img

Test na ojcostwo od 8 tygodnia ciąży [INFOGRAFIKA]

Test na ojcostwo od 8 tygodnia ciąży

Czy wiesz, że badanie na ojcost­wo moż­na wykon­ać już od 8 tygod­nia ciąży? To najw­cześniej dostęp­ne badanie tego typu na świecie, które gwaran­tu­je jed­noz­naczny wynik – iden­ty­czny jak po nar­o­dz­i­nach. Sprawdź, jak zro­bić takie badanie, jakie prób­ki przekazać i na czym ono pole­ga. Test na ojcost­wo od 8 tygod­nia ciąży – zobacz info­grafikę.

Test na ojcostwo od 8 tygodnia ciąży [INFOGRAFIKA] kliknij, żeby powiększyć

test na ojcostwo w ciąży od 8 tygodnia

Test na ojcostwo od 8 tygodnia ciąży i nie tylko

Poczy­taj więcej artykułów o bada­ni­ach na ojcost­wo w ciąży:


Artykuł pow­stał we współpra­cy z www.testDNA.pl

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. jest lab­o­ra­to­ri­um badaw­czym akredy­towanym przez PCA Nr AB 1618. Posi­a­da również cer­ty­fikaty ISFG i GEDNAP. Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało 100% zgod­noś­ci w tes­tach na ojcost­wo w między­nar­o­dowych bada­ni­ach biegłoś­ci CTS. Należy do czołów­ki firm wykonu­ją­cych bada­nia gene­ty­czne z zakre­su ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa i pokrewieńst­wa oraz diag­nos­ty­ki medy­cznej. Współpracu­je z pon­ad 20 sąda­mi z całej Pol­s­ki. Bada­nia w testD­NA zle­ca­ją oso­by pry­watne, lekarze, detek­ty­wi, proku­ratu­ra. Mar­ka testD­NA jest obec­na na pol­skim rynku już 15 lat.
Test na ojcost­wo od 8 tygod­nia ciąży [INFOGRAFIKA]
5 (100%) 3 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
jak potwierdzić ojcostwo
Jak potwierdzić ojcostwo?

Jak potwierdzić ojcostwo? To pytanie zadaje sobie wiele osób... Może analizując podobieństwo wizualne albo sprawdzając grupy krwi? Nie! Najpewniejszym sposobem...

Zamknij