img

500 plus dokumenty – jakie są potrzebne, by otrzymać świadczenie?

500 plus dokumenty

W tym roku przez inter­net wnios­ki o 500 plus moż­na składać już od 1 lip­ca. Jeśli chcesz otrzy­mać świad­cze­nie na drugie i każde kole­jne dziecko, to zwyk­le jedyny niezbęd­ny doku­ment. Gdy starasz się o 500 zło­tych na pier­wsze dziecko, wyma­gane jest przed­staw­ie­nie też innych zaświad­czeń. 500 plus doku­men­ty – sprawdź, co przy­go­tować!

500 plus dokumenty – kiedy i gdzie złożyć?

Drogą elek­tron­iczną wnios­ki składać moż­na już od 1 lip­ca, a stacjonarnie – od 1 sierp­nia. Jeśli zro­bisz to do 31 sierp­nia, do 31 październi­ka otrzy­masz pieniądze za październik, a ciągłość wypłat zostanie zachowana (w prze­ci­wnym razie zostaną wypła­cone później).

Wniosek (i ewen­tu­al­nie inne doku­men­ty) możesz wysłać przez inter­net – np. przez bankowość elek­tron­iczną, przesłać pocztą lub złożyć oso­biś­cie w Urzędzie Gminy, który jest właś­ci­wy Two­je­mu miejs­cu zamieszka­nia.

500 plus dokumenty – wniosek i co jeszcze?

Jeśli starasz się o świad­cze­nie na drugie i każde kole­jne dziecko, nie ma koniecznoś­ci składa­nia innych doku­men­tów (500 zło­tych wypła­cane jest bez wzglę­du na dochody rodziny). W takiej sytu­acji najczęś­ciej wystar­czy wypełniony i pod­pisany wniosek.

Cza­sa­mi wyma­gane mogą być też inne doku­men­ty, np. wyro­ki i orzeczenia sądu rodzin­nego w spraw­ie przys­poso­bi­enia dziec­ka czy zaświad­czenia potwierdza­jące wiek dziec­ka.

To może Cię zain­tere­sować: 500 plus na pier­wsze dziecko – kry­te­ria dochodowe

500 plus dokumenty – świadczenie na pierwsze dziecko

Jeśli chcesz otrzy­mać 500 plus na pier­wsze dziecko (lub jedyne), niezbędne są dodatkowe doku­men­ty. Jakie? W zależnoś­ci od indy­wid­u­al­nej sytu­acji dołącza się m.in.:

  • zaświad­czenia o dochodzie podle­ga­ją­cym opo­datkowa­niu podatkiem dochodowym od osób fizy­cznych (dla każdej oso­by wchodzącej w skład rodziny);
  • zaświad­czenia o innych dochodach wlicza­ją­cych się do dochodu rodziny;
  • oświad­czenia o dochodach fak­ty­cznie uzyski­wanych przez oso­by, które podle­ga­ją przepi­som o zrycza­ł­towanym podatku dochodowym;
  • oświad­czenia o dochodach gospo­darst­wa rol­nego;
  • oświad­czenia i inne doku­men­ty potwierdza­jące utratę lub uzyskanie dochodu w przy­pad­ku zmi­an sytu­acji dochodowej;
  • w przy­pad­ku rodz­iców samot­nie wychowu­ją­cych dziecko: doku­ment poświad­cza­ją­cy zasądze­nie ali­men­tów od drugiego rodz­i­ca (np. odpis orzeczenia sądu), zaświad­cze­nie o śmier­ci drugiego rodz­i­ca lub inny doku­ment.

Pamię­taj, że nie jest to zamknię­ty kat­a­log doku­men­tów, których rodzaj jest wyma­gany zależnie od konkret­nej sytu­acji.

Zobacz też: Czy wynik pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo moż­na wyko­rzys­tać w sądzie?

Zdję­cie: ©Free-Photos/pixabay.com

500 plus doku­men­ty – jakie są potrzeb­ne, by otrzy­mać świad­cze­nie?
5 (100%) 4 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
zrobiłam test na ojcostwo w ciąży
Zrobiłam test na ojcostwo w ciąży – historia Moniki

Nigdy nie zapomnę dnia 6 czerwca 2016 roku – to właśnie wtedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży. I byłam...

Zamknij