img

Na czym polega program Rodzina 500+?

500+

Jesteś już rodz­icem lub niedłu­go nim zosta­niesz? Z włas­nego doświad­czenia wiem, że w takiej sytu­acji intere­su­jące sta­ją się kwest­ie pomo­cy mate­ri­al­nej dla rodzin z dzieć­mi. Jed­nym z głównych pro­gramów państ­wa jest Rodz­i­na 500+. Na czym on pole­ga i komu przysługu­je 500 zł na dziecko?

Rodzina 500+ – 500 złotych na drugie i kolejne dziecko

Pro­gram Rodz­i­na 500+ pole­ga na wspar­ciu finan­sowym rodziny. Rodz­ice, prawni opiekunowie lub opiekunowie fak­ty­czni co miesiąc otrzy­mu­ją 500 zło­tych na drugie i każde kole­jne dziecko w wieku od 0 do 18 lat. W tym przy­pad­ku nie ma znaczenia finan­sowa sytu­ac­ja rodziny, a swoich dochodów nie trze­ba doku­men­tować.

Jeśli dochody rodziny wynoszą poniżej 800 zło­tych net­to (1200 zło­tych gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne), 500 plus na pier­wsze dziecko także przysługu­je.

Warto pamię­tać, że 500 zło­tych otrzymy­wane na dziecko w ramach pro­gra­mu nie jest świad­cze­niem opo­datkowanym i nie wlicza się do dochodu rodziny obliczanego na potrze­by innych świad­czeń.

To może Cię zain­tere­sować: Prawa ojca – co przysługu­je Ci po nar­o­dz­i­nach dziec­ka?

Rodzina 500+ – komu przysługuje?

Świad­cze­nie przysługu­je każdej rodzinie, bez wzglę­du na stan cywilny rodz­iców. Po roz­wodzie otrzy­ma je ten rodz­ic, który fak­ty­cznie opieku­je się dzieck­iem. W przy­pad­ku opie­ki naprzemi­en­nej zostanie ono podzielone pomiędzy matkę i ojca.

A co wtedy, gdy rodz­ic wychowu­je dziecko samot­nie? Wów­czas na dziecko muszą być zasąd­zone ali­men­ty od drugiego rodz­i­ca (chy­ba że to niemożli­we, np. z powodu jego śmier­ci).

Ciekawy artykuł: Sądowe ustal­e­nie ojcost­wa

Rodzina 500+ – złożenie wniosku

500+ przyz­nawane jest na okres od 1 październi­ka do 30 wrześ­nia następ­nego roku. Wnios­ki (wraz z ewen­tu­al­ny­mi doku­men­ta­mi dodatkowy­mi) moż­na składać już od 1 sierp­nia (1 lip­ca on-line), co pozwala zachować ciągłość wypłat. Moż­na go złożyć oso­biś­cie, przez inter­net lub wysłać pocztą.

Jeśli rodz­ic wniosku­je o wypłatę 500 zło­tych na drugie i każde kole­jne dziecko, nie musi dołączać dodatkowych doku­men­tów. Są one wyma­gane m.in. do udoku­men­towa­nia dochodów poniżej 800/1200 zło­tych na osobę czy potwierdzenia ustal­e­nia świad­czenia ali­men­ta­cyjnego.

Niebawem opub­liku­ję dal­sze wpisy na tem­at 500+. O czym chcielibyś­cie przeczy­tać? Pisz­cie w komen­tarzach!
Na czym pole­ga pro­gram Rodz­i­na 500+?
5 (100%) 10 Czy artykuł okazał się pomocny?s

2 komentarze

  1. fajny tem­at, mnie najbardziej intere­su­je 500+ dla rodz­i­cow ktorzy wychowu­ja dziecko samot­nie

    Odpowiedz
  2. szko­da tylko że 500+ przysługu­je na dzieci w JEDNEJ rodzinie czego dowo­dem jest takie rozu­mowanie: [link usunię­ty przez admin­is­tra­to­ra] PIS jest pro­rodzin­ny fakt, ale w sposób proka­tolic­ki. i nieste­ty rodziny po roz­wodach i nowe związ­ki są dyskrymi­nowane.

    Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
test DNA
Test DNA na ojcostwo – 5 zaskakujących ciekawostek

Test DNA to najpewniejszy sposób, by sprawdzić, czy między badanymi osobami istnieje pokrewieństwo. Dzięki analizie genów możesz m.in. jednoznacznie ustalić,...

Zamknij