img

500 plus na pierwsze dziecko – kryteria dochodowe

500 plus na pierwsze dziecko

Dziś omaw­iam tem­at, o który w wiado­moś­ci poprosił mnie jeden z Was. To chy­ba zagad­nie­nie, które budzi najwięcej emocji: kiedy rodz­ice mogą sko­rzys­tać z 500 plus na pier­wsze dziecko? Tym bardziej, że z założe­nia pro­gram Rodz­i­na 500+ jest pomocą mate­ri­al­ną przyz­nawaną na dziecko drugie i każde kole­jne do ukończenia 18. roku życia – bez wzglę­du na stan mate­ri­al­ny rodziny…

500 plus na pierwsze dziecko – w tym przypadku dochody rodziny są ważne

Aby otrzy­mać 500 zło­tych również na pier­wsze dziecko, dochód rodziny w przelicze­niu na osobę nie może przekraczać 800 zło­tych. Trochę inaczej sprawa wyglą­da w sytu­acji, gdy jed­nym z członków rodziny jest dziecko niepełnosprawne – wów­czas próg ten jest wyższy i wynosi 1200 zło­tych.

To kwoty net­to (na rękę), które mogą być walo­ry­zowane i wery­fikowane przez Radę Min­istrów w opar­ciu o bada­nia Insty­tu­tu Pra­cy i Spraw Soc­jal­nych (nie obow­iązu­ją więc na zawsze, jed­nak aktu­al­nie tak).

To może Cię zain­tere­sować: Na czym pole­ga pro­gram Rodz­i­na 500+?

500 plus na pierwsze dziecko – co wlicza się do dochodu rodziny?

Pod uwagę brane są dochody uzyskane w roku kalen­dar­zowym, który poprzedza rok złoże­nia wniosku. W przy­pad­ku wniosków na rok 2018/2019 – będą to dochody za rok 2017. Co zatem należy wliczyć? Przede wszys­tkim (to nie jest zamknię­ta lista):

 • przy­chody wykazane w zez­na­niu PIT (np. z umowy o pracę, zlece­nie czy dzieło), od których ode­j­mu­je się kosz­ty uzyska­nia przy­chodu, podatek i skład­ki;
 • dochody z dzi­ałal­noś­ci;
 • dochody z tytułu umów wyna­j­mu, dzierżawy etc.;
 • dochody z gospo­darstw rol­nych;
 • dochody, które nie podle­ga­ją opo­datkowa­niu lub są z niego zwol­nione (np. ali­men­ty, stype­n­dia, świad­czenia rodzi­ciel­skie).

Jeśli masz wąt­pli­woś­ci, co powin­no zostać wlic­zone – najlepiej skon­tak­tuj się ze swoim urzę­dem mias­ta lub gminy albo z ośrod­kiem pomo­cy społecznej.

500 plus na pierwsze dziecko – kogo uwzględniać przy liczeniu dochodu?

Dochody wszys­t­kich członków rodziny się sumu­je, a następ­nie dzieli przez liczbę osób (aby obliczyć śred­ni dochód miesięczny w przelicze­niu na człon­ka rodziny). Przy licze­niu dochodu:

 • jeśli wychowu­jesz dziecko samot­nie – uwzględ­ni­asz tylko siebie;
 • jeśli jesteś w związku małżeńskim – uwzględ­ni­asz siebie i małżonka/małżonkę;
 • jeśli jesteś w związku niefor­mal­nym – uwzględ­ni­asz siebie i drugiego rodz­i­ca, jeśli razem wychowu­je­cie min. 1 wspólne dziecko.

Dodatkowo do obliczenia dochodu należy uwzględ­nić dzieci, które są na Twoim/Waszym utrzy­ma­niu i które z Tobą/z Wami mieszka­ją (i nie ukończyły 25 lat lub ukończyły 25 lat i posi­ada­ją orzecze­nie o znacznym stop­niu niepełnosprawnoś­ci.

Ważne! Nie uwzględ­ni­aj dziec­ka, które wzięło ślub i/lub skończyło 18. rok życia i ma własne dziecko.

500 plus na pier­wsze dziecko – kry­te­ria dochodowe
5 (100%) 12 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

1 komentarz

 1. przy­dat­ny artykul

  Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
500+
Na czym polega program Rodzina 500+?

Jesteś już rodzicem lub niedługo nim zostaniesz? Z własnego doświadczenia wiem, że w takiej sytuacji interesujące stają się kwestie pomocy...

Zamknij