img

Terapia dla par – 6 oznak, że warto z niej skorzystać

terapia dla par

Macie kryzys, którego nie potra­fi­cie zażeg­nać sami? Być może ostat­nią deską ratunku będzie dla Was ter­apia dla par. Spec­jal­ista pomoże Wam się porozu­mieć, znaleźć rozwiąza­nia Waszych prob­lemów i spo­jrzeć na Wasz związek z innej per­spek­ty­wy. Poz­naj 6 znaków, że warto z takiej ter­apii sko­rzys­tać (oczy­wiś­cie wtedy, gdy obo­je tego chce­cie).

1. Terapia dla par – kiedy ciągle się kłócicie

I nie potra­fi­cie nor­mal­nie poroz­maw­iać, być może przy­da Wam się zmi­ana sposobu myśle­nia. Jeśli dodatkowo każ­da kłót­nia ma podob­ny sce­nar­iusz i schemat, a Wy tylko na siebie krzy­czy­cie, to znak, że pomoc spec­jal­isty jest naprawdę potrzeb­na.

2. Terapia dla par – kiedy macie problem, którego nie umiecie sami rozwiązać

Nie ma znaczenia, czy wiąże się np. z niepłod­noś­cią, różni­ca­mi w pode­jś­ciu do wychowa­nia potomst­wa, niepewnoś­cią co do ojcost­wa, śmier­cią kogoś bliskiego (która odcis­nęła trwałe pięt­no na Waszym związku) czy uza­leżnie­niem jed­nego z Was… Ter­apeu­ta pomoże Wam znaleźć nowe rozwiąza­nia.

To może Cię zain­tere­sować: Kryzys w małżeńst­wie niejed­no ma imię!

3. Terapia dla par – kiedy zniknęła więź cielesna

Już prak­ty­cznie w ogóle nie upraw­ia­cie sek­su, nie przy­tu­lac­ie się, a buzi­ak przed snem to tylko wspom­nie­nie? Więź fizy­cz­na jest jed­nym z budul­ców związku, dlat­ego nie może jej zabraknąć nawet po wielu lat­ach. Być może dzię­ki roz­mowie z ter­apeutą poz­na­cie przy­czynę takiego stanu rzeczy i znów zakocha­cie się w sobie jak nas­to­lat­ki?

4. Terapia dla par – kiedy jest ktoś trzeci

Zdra­da fizy­cz­na albo emocjon­al­na to najwięk­szy cios dla związku, jed­nak częs­to relację moż­na mimo wszys­tko odbu­dować. Obo­je musi­cie jed­nak tego chcieć. Dzię­ki ter­apii dla par być może uda Wam się spo­jrzeć na tę sytu­ację z dys­tansem i poz­nać motyw dla zdrady. Ozna­ki zdrady żony »

5. Terapia dla par – kiedy negatywne emocje biorą górę

Ciche dni i niechęć do roz­mowy lub krzy­ki, wrza­s­ki, przek­leńst­wa… Zarówno jed­na, jak i dru­ga sytu­ac­ja nie wpły­wa korzyst­nie na Wasz związek. Ter­apia dla par to dobre rozwiązanie, by rozpraw­ić się z tymi emoc­ja­mi i poskromić smutek, złość czy iry­tację.

6. Terapia dla par – kiedy wisi nad Wami rozwód

Roz­mowa ze spec­jal­istą to ostat­nia szansa, by zyskać nową siłę i motywację, spo­jrzeć z nowej per­spek­ty­wy na związek i przy­pom­nieć sobie, dlaczego kiedyś zde­cy­dowal­iś­cie się na ślub.

Zobacz też: Czy wiesz, jak rozpoz­nać zdradę kobi­ety?

Ter­apia dla par – 6 oznak, że warto z niej sko­rzys­tać
5 (100%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

1 komentarz

  1. My byliśmy parą ide­al­ną. Prob­le­mem okazał się seks, z którym dłu­go wstrzymy­wal­iśmy się, ze wzglę­du na to, że obo­je mam do związku bard­zo trady­cyjne pode­jś­cie. Okaza­ło się, że atmos­fera przy zbliże­niu jest co najm­niej niezręcz­na i że nie potrafimy sobie zbyt dobrze z tym radz­ić. Sko­rzys­tal­iśmy z pomo­cy ter­apeut­ki z Psy­cholog­gii Plus. Jest super — ma wielką wiedzę o związkach i sek­sie. Pole­cam! My chodz­imy na spotka­nia już dru­gi miesiąc.

    Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Święta w rodzinie patchworkowej
4 wskazówki, jak przetrwać Święta w rodzinie patchworkowej

Twoją rodzinę można zaliczyć do tzw. rodzin patchworkowych? Na pewno ciężko Wam ustalić, w jaki sposób spędzicie Święta... Najczęściej trudno...

Zamknij