img

DNA z włosa i innych nietypowych próbek

DNA z włosa

Chcesz wykon­ać badanie na ojcost­wo, ale nie masz możli­woś­ci pobra­nia wymazu z policz­ka? Nic stra­conego! Lab­o­ra­to­ri­um może pobrać DNA z włosa, maszyn­ki do gole­nia, szc­zotecz­ki do zębów i innych – pozornie niety­powych – próbek. Sprawdź, co jeszcze moż­na wyko­rzys­tać!

DNA z włosa – musisz pamiętać o jednej kwestii…

Tak naprawdę DNA nie pobiera się z włosa, tylko z cebul­ki i naskór­ka, który się tam zna­j­du­je. Z tego powodu włosy przekazane do bada­nia muszą te cebul­ki (widoczne gołym okiem) zaw­ier­ać – powin­ny być więc wyr­wane lub pochodzące ze szc­zot­ki, a nie obcięte. Pon­ad­to najlepiej przekazać kil­ka sztuk włosów z cebulka­mi.


Czat

Guma do żucia, maszynka do golenia i… ciastko!

Do bada­nia gene­ty­cznego moż­na wyko­rzys­tać między inny­mi te właśnie, niety­powe, prób­ki. Inne ele­men­ty, z których moż­na wyi­zolować DNA badanego, to słom­ka z napo­ju, sztućce, prez­er­waty­wa, wkład­ka higien­icz­na, tam­pon, szc­zotecz­ka do zębów, pusz­ka po napo­ju, niedopałek papierosa, plamy krwi, chus­tecz­ka z katarem, woskow­ina na paty­czku do czyszczenia uszu i wiele więcej.

Są one nazy­wane mikroślada­mi – chodzi o takie przed­mio­ty, na których obec­ny jest mate­ri­ał gene­ty­czny oso­by badanej.

Warto jed­nak zwró­cić uwagę, jak ważne w tym przy­pad­ku jest to, aby przed­miot należał do właś­ci­wej oso­by. To właśnie dlat­ego mikrośla­dy wyko­rzys­tu­je się w bada­ni­ach na ojcost­wo do celów pry­wat­nych.

To może Cię zain­tere­sować: Badanie ojcost­wa – z jakich próbek moż­na je wykon­ać?

Test na ojcostwo – zawsze pewny wynik

Bez wzglę­du na to, jaką próbkę zde­cy­du­jesz się przekazać, rezul­tat tes­tu na ojcost­wo zawsze będzie jed­noz­naczny. DNA człowieka jest prze­cież takie samo w każdej komórce orga­niz­mu! Dzię­ki wyko­rzys­ta­niu mikrośladów badanie ojcost­wa moż­na przeprowadz­ić nawet po śmier­ci jed­nego z uczest­ników. Doświad­c­zone lab­o­ra­to­ri­um jest w stanie wyi­zolować mate­ri­ał gene­ty­czny po wielu lat­ach.

Jeśli masz wąt­pli­woś­ci co do ojcost­wa, tylko wyko­nanie takiego bada­nia je rozwieje. To najpewniejszy sposób, aby jed­noz­naczne wyk­luczyć lub potwierdz­ić, czy badany mężczyz­na to bio­log­iczny ojciec danego dziec­ka.

Zobacz też: Jakie mikrośla­dy do tes­tu na ojcost­wo moż­na pobrać od dziec­ka?


Czat
DNA z włosa i innych niety­powych próbek
5 (100%) 4 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
kariotyp
Kariotyp – co mówi o naszym zdrowiu?

Podejrzewasz u siebie lub swojego dziecka chorobę genetyczną? Masz w rodzinie osobę cierpiącą na wadę o podłożu genetycznym? A może...

Zamknij