img

Ile kosztuje badanie ojcostwa sądowe, a ile prywatne?

ile kosztuje badanie ojcostwa

Aktu­al­iza­c­ja: 23 lutego 2018 r.

Koszt bada­nia sądowego wynosi  1500–1700 zł, z kolei pry­watne jest nawet o kilka­set zło­tych tańsze. Skąd bierze się ta różni­ca, zapy­tal­iśmy Bar­barę Proku­rat, eksper­ta ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa z testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

Wyni­ka to przede wszys­tkim z odmi­en­nej pro­ce­dury pobra­nia próbek oraz z dołączenia eksper­tyzy do rezul­tatu bada­nia — tłu­maczy Bar­bara Proku­rat. — Sama anal­iza DNA prze­b­ie­ga tak samo, a wynik jest w każdym przy­pad­ku pewny i wiary­god­ny.

Ile kosztuje badanie ojcostwa? Na cenę sądowego badania ojcostwa wpływa sposób pobrania próbek

W bada­niu sądowym biorą udzi­ał obow­iązkowo trzy oso­by:  dziecko, dom­nie­many ojciec oraz mat­ka. Prób­ki (wymazy z policz­ka lub krew) pobier­ane są zawsze w przy­chod­ni, w obec­noś­ci świad­ków. Obec­ny jest lekarz lub diag­nos­ta wyz­nac­zony przez eksper­ta ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa pełniącego funkcję biegłego sądowego.

Oso­by badane okazu­ją doku­men­ty potwierdza­jące tożsamość i spisy­wany jest pro­tokół, dzię­ki czemu sąd zysku­je pewność, że prób­ki zostały pobrane od właś­ci­wych osób. Udzi­ał mat­ki w bada­niu jest wyma­gany z tego wzglę­du, że jed­nocześnie zosta­je ustalone macierzyńst­wo. Wyk­lucza się więc możli­wość zami­any noworod­ka w szpi­talu.

Do wyniku bada­nia ojcost­wa zosta­je dołąc­zona eksper­tyza i cały doku­ment jest pełnowartoś­ciowym dowo­dem w sądzie np. w spraw­ie o ali­men­ty czy ustal­e­nie ojcost­wa. Warto też wiedzieć, że badanie sądowe moż­na zle­cić samemu, bez skierowa­nia z sądu.

test na ojcostwo

REKLAMA

Jeśli nie może­my spełnić wymogów for­mal­nej pro­ce­dury bada­nia sądowego, może­my zde­cy­dować się na test pry­wat­ny. Wynik bada­nia pry­wat­nego jest uznawany przez sądy jako dowód wstęp­ny, a bywa też dowo­dem wystar­cza­ją­cym (jeśli obie strony się z nim zgadza­ją).

Badanie prywatne jest zwykle tańsze – próbki można pobrać w domu

Niższa cena bada­nia DNA na ojcost­wo pry­wat­nego związana jest z jego mniej for­mal­nym prze­biegiem. Prób­ki moż­na pobrać samodziel­nie w domu, np. za pomocą wysyłkowego zestawu, i odesłać je do lab­o­ra­to­ri­um. Mogą to być dowolne prób­ki DNA, również włosy z cebulka­mi czy przed­mio­ty których uży­wała dana oso­ba:  niedopałek papierosa, sztućce, szk­lan­ka czy chus­tecz­ka z katarem.

Badanie z takich próbek może być bardziej przy­jazne i kom­for­towe dla małego dziec­ka niż wiz­y­ta w przy­chod­ni, w cza­sie której pobier­ane są wymazy z policz­ka.


Zobacz film: Z jakich próbek DNA moż­na zro­bić test na ojcost­wo?

W badaniu prywatnym wystarczy udział tylko dziecka i ojca

W takiej sytu­acji pewny jed­noz­naczny i wiary­god­ny zapewni anal­iza 24 mark­erów DNA – infor­mu­je Bar­bara Proku­rat – Anal­izu­jąc 24 mark­ery DNA, uzysku­je się wynik wyk­lucza­ją­cy ojcost­wo w 100% lub potwierdza­ją­cy je z praw­dopodobieńst­wem powyżej 99,9999%. Zgod­nie z zalece­ni­a­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii taki wynik jest pewny. W gene­tyce sądowej nazy­wa się go „praw­dopodobieńst­wem graniczą­cym z pewnoś­cią”.

Jeśli badane są tylko 16 mark­ery DNA, częś­ciej uzysku­je się wynik potwierdza­ją­cy ojcost­wo z mniejszym praw­dopodobieńst­wem. W takiej sytu­acji może być konieczne włącze­nie mat­ki do bada­nia lub rozsz­erze­nie anal­izy do 24 mark­erów DNA.

Sąd wyda­je cza­sa­mi wyrok na pod­staw­ie wyniku bada­nia pry­wat­nego, np. gdy obie strony są co do niego zgodne. Wyni­ka to z tego, że testy DNA są najskuteczniejszą metodą ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa i ufa­ją im sądy.

Protokolarny test na ojcostwo – tańsza alternatywa badania sądowego

Jeśli nie wiemy jeszcze, czy wynik bada­nia wyko­rzys­tamy w sądzie (np. uza­leż­ni­amy to od samego rezul­tatu), a zależy nam na niższej cenie, dobrym rozwiązaniem może być tzw. pro­toko­larny test na ojcost­wo.

W skró­cie moż­na powiedzieć, że jest to badanie sądowe bez eksper­tyzy dołąc­zonej do wyniku. Obniża nam to cenę bada­nia, a jed­nocześnie zachowu­je­my możli­wość późniejszego zlece­nia eksper­tyzy, jeśli będzie nam potrzeb­na.

Kto płaci za sądowe badanie ojcostwa?

W przy­pad­ku zlece­nia pry­wat­nego (bez skierowa­nia z sądu) badanie opła­ca zlece­nio­daw­ca. Jeśli badanie zle­ca sąd, kosz­ty pokry­wa zwyk­le strona prze­grana. Sąd może jed­nak rozłożyć płat­ność na obie strony, a w szczegól­nych przy­pad­kach kosz­ty pokry­je Skarb Państ­wa. Warto też dodać, że lab­o­ra­to­ria częs­to umożli­wia­ją rozłoże­nie płat­noś­ci za badanie na raty.


Artykuł pow­stał we współpra­cy z www.testDNA.pl

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. jest lab­o­ra­to­ri­um badaw­czym akredy­towanym przez PCA Nr AB 1618. Posi­a­da również cer­ty­fikaty ISFG i GEDNAP. Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało 100% zgod­noś­ci w tes­tach na ojcost­wo w między­nar­o­dowych bada­ni­ach biegłoś­ci CTS. Należy do czołów­ki firm wykonu­ją­cych bada­nia gene­ty­czne z zakre­su ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa i pokrewieńst­wa oraz diag­nos­ty­ki medy­cznej. Współpracu­je z pon­ad 20 sąda­mi z całej Pol­s­ki. Bada­nia w testD­NA zle­ca­ją oso­by pry­watne, lekarze, detek­ty­wi, proku­ratu­ra. Mar­ka testD­NA jest obec­na na pol­skim rynku już 15 lat.

Czat

Zobacz też:
Ile kosz­tu­je badanie ojcost­wa sądowe, a ile pry­watne?
4.9 (98.18%) 11 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

1 komentarz

  1. tak naprawde ta cena nie jest jakas super wyso­ka, chy­ba lep­iej miec pewnosc

    Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
test na ojcostwo przez internet
Test na ojcostwo przez Internet?

Pewny test na ojcostwo wykonać można nawet bez wychodzenia z domu. Wystarczy zamówić zestaw do pobierania próbek, pobrać je samodzielnie,...

Zamknij
,,,