img

Ile kosztuje badanie ojcostwa?

ile kosztuje badanie ojcostwa

Ile kosz­tu­je badanie ojcost­wa? Zwyk­le od ok. 600 do ok. 2500 zło­tych, gdy zle­casz test po nar­o­dz­i­nach dziec­ka. Jeśli badanie przeprowadza się w ciąży, cena to od ok. 2000 do ok. 6000 zło­tych. Skąd te różnice? Cena bada­nia DNA waha się w zależnoś­ci od wielu czyn­ników… Sprawdź, co ma na niego wpływ i jakie badanie wybrać, żeby mieć całkow­itą pewność!

Niska cena badania DNA? Nie zawsze to świetna okazja…

Każdy z nas chce wydać jak najm­niej – doskonale zda­ję sobie więc sprawę, że najbardziej kuszą Cię tanie testy ojcost­wa, których cena nie obciąży prze­sad­nie Two­jego port­fela… Pamię­taj jed­nak, że test na ojcost­wo to badanie, które wykonu­jesz tylko raz w życiu.

Od jego wyniku zależy wiele (np. konieczność płace­nia ali­men­tów), dlat­ego chcesz mieć całkow­itą pewność, praw­da? Cena bada­nia DNA to nie jedy­na rzecz, na którą powin­no się zwracać uwagę!


Czat

Badania na ustalenie ojcostwa – skąd ta niska cena badania DNA?

Mało kto zda­je sobie sprawę, co tak naprawdę wpły­wa na cenę bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa. Na szczęś­cie zaraz Ci wszys­tko wytłu­maczę – mam nadzieję, że po przeczy­ta­niu tek­stu wybierzesz sprawd­zone lab­o­ra­to­ri­um, a nie „super okazję” z aukcji inter­ne­towej.

Niska cena bada­nia DNA częs­to wyni­ka z fak­tu, że placówka rezygnu­je z udzi­ału w pro­gra­mach biegłoś­ci (które są kosz­towne i wyma­ga­ją dos­tosowa­nia do rygo­rysty­cznych pro­ce­dur), oszczędza na szkole­ni­ach dla pra­cown­ików czy… jest po pros­tu ceną początkową. Być może będzie trze­ba dodatkowo dopłacić za tak pod­sta­wowe rzeczy jak pro­file gene­ty­czne na wyniku, badanie ojcost­wa z kole­jnej prób­ki czy nawet wynik w języku pol­skim!

Ile kosztuje badanie ojcostwa i co wpływa na cenę? 10 elementów, na które warto zwrócić uwagę

 • Stała cena bada­nia DNA – bez ukry­tych kosztów. Wybierz ofer­tę, w której od początku będzie jasne, ile zapłacisz. W dobrym lab­o­ra­to­ri­um cena będzie zaw­ier­ała wszys­tkie opisane niżej przeze mnie ele­men­ty (które gwaran­tu­ją pewność), a dodatkowo płatne mogą być tylko te, które nie mają wpły­wu na wynik. Chodzi np. o przyspiesze­nie wyda­nia rezul­tatu do 24–48 godzin, poradę eksper­ta czy wydanie eksper­tyzy do tes­tu sądowego.
 • Anal­iza 24 mark­erów DNA – taka licz­ba jest najwięk­szą dostęp­ną pulą na rynku. Ale to nie wszys­tko. Najważniejsze, że badanie 24 mark­erów DNA pozwala wydać pewny wynik także w przy­pad­ku, gdy w teś­cie biorą udzi­ał tylko dziecko i mężczyz­na. Anal­iza 16 mark­erów DNA przy bada­niu dwóch osób może nie wystar­czyć.
 • Wynik, który potwierdza ojcost­wo z praw­dopodobieńst­wem min. 99,9999% – zgod­nie z rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Jedynie taki rezul­tat jest jed­noz­naczny i pewny, w końcu ten próg został ustalony przez ekspertów.
 • Pra­ca zgod­na z nor­mą ISO 17025 i cer­ty­fikaty – dzi­ałanie zgodne z między­nar­o­dowy­mi nor­ma­mi, kon­t­role zewnętrzne i uzyskane cer­ty­fikaty to gwaranc­ja jakoś­ci wykony­wanych testów i bezstron­noś­ci lab­o­ra­to­ri­um. To pon­ad­to pewność, że nie ma mowy o błędzie. To, ile kosz­tu­je badanie ojcost­wa, może być związane właśnie z udzi­ałem lab­o­ra­to­ri­um w kon­tro­lach i zewnętrznych bada­ni­ach.

 • Stacjonarne placów­ki – nawet jeśli chcesz pobrać prób­ki w domu, wybierz lab­o­ra­to­ri­um, które ma dostęp do punk­tów stacjonarnych. Dzię­ki temu masz pewność, że w ogóle ist­nieje…
 • Pro­file gene­ty­czne na wyniku – te pro­file (nazy­wane „gene­ty­czny­mi odciska­mi pal­ca”) są właś­ci­wie dowo­dem z wyko­nanego bada­nia. Jeśli ich nie ma, skąd wiesz, że test został w ogóle zro­biony? Wynik bez pro­fili DNA jest bezwartoś­ciowy.
 • Badanie z każdej prób­ki – szc­zotecz­ka do zębów, guma do żucia czy nawet nad­gryzione ciastko… Jeśli lab­o­ra­to­ri­um bada każdą próbkę, to oznacza, że ma naprawdę duże doświad­cze­nie. Jeśli lab­o­ra­to­ri­um nale­ga na wymazy z policz­ka przy bada­niu pry­wat­nym (przy sądowym nie wyko­rzys­tu­je się mikrośladów), coś jest nie tak.
 • Gwaranc­ja na prób­ki – czyli badanie kole­jnej prób­ki i anal­iza do skutku bez dodatkowych opłat. Gdy przekazu­jesz mikroślad (np. włosy czy maszynkę do gole­nia), pewnie obaw­iasz się, czy w ogóle ten mate­ri­ał nada się do anal­izy. Masz gwarancję na prób­ki? Nie musisz się niczym martwić.
 • Pod­wój­na kon­tro­la wyniku, który wyk­lucza ojcost­wo – niek­tóre lab­o­ra­to­ria real­izu­ją takie bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa dwa razy, przez dwa zespoły i z dwóch różnych próbek. To dodatkowa pewność, że nie doszło do pomył­ki.
 • Odczyn­ni­ki mar­ki PROMEGA – to najwyższa jakość wśród odczyn­ników (najlep­sze na rynku). A jeśli lab­o­ra­to­ri­um nie chce podać mar­ki? Uważaj, bo słabe odczyn­ni­ki mogą mieć wpływ na wynik.

Badanie ojcostwa koszt – a co z badaniem w ciąży? Ile kosztuje badanie ojcostwa, zanim dziecko przyjdzie na świat?

Badanie ojcost­wa koszt – w ciąży wynosi on ok. 2000–2500 zło­tych bądź ok. 7000 zło­tych. Cena bada­nia DNA zależy od tego, jakim sposobem pobier­ane są prób­ki mate­ri­ału gene­ty­cznego dziec­ka.

To może Cię zain­tere­sować: Zro­biłam test na ojcost­wo w ciąży – his­to­ria Moni­ki

Mogą być pobrane w cza­sie badań pre­na­tal­nych (płyn owod­niowy) – wtedy na pod­staw­ie prób­ki moż­na sprawdz­ić też obec­ność ewen­tu­al­nych wad, np. zespołu Dow­na. Dru­gi sposób to pobranie krwi od mat­ki i wyi­zolowanie z niej DNA dziec­ka. Takie bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa mogą być wyko­nane już po 8. tygod­niu ciąży.


Badania na ustalenie ojcostwa wykonujesz raz na całe życie

Warto wybrać dobre lab­o­ra­to­ri­um, żeby mieć całkow­itą pewność! Więcej dowiesz się z mojego bezpłat­nego porad­ni­ka:

jak wybrać laboratorium genetyczne darmowy poradnik


aktu­al­iza­c­ja: 12 październi­ka 2018 r.

Ile kosz­tu­je badanie ojcost­wa?
4.9 (98.82%) 17 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

1 komentarz

 1. tak naprawde ta cena nie jest jakas super wyso­ka, chy­ba lep­iej miec pewnosc

  Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
test na ojcostwo przez internet
Test na ojcostwo przez Internet?

Pewny test na ojcostwo wykonać można nawet bez wychodzenia z domu. Wystarczy zamówić zestaw do pobierania próbek, pobrać je samodzielnie,...

Zamknij