img

Polecamy: Analiza 16 czy 24 markerów DNA?

Ostat­nio coraz więcej lab­o­ra­toriów zwięk­sza liczbę badanych mark­erów gene­ty­cznych. Jedne firmy robią to w pod­sta­wowej cenie, inne za dopłatą. Jakie znacze­nie dla wyniku tes­tu na ojcost­wo ma anal­iza 24 mark­erów gene­ty­cznych, zami­ast stan­dar­d­owej puli 16? Zachę­camy do przeczy­ta­nia bard­zo ciekawego artykułu, który odpowia­da na to pytanie.

Anal­iza DNA na pod­staw­ie 24 mark­erów jest pole­cana, gdy w bada­niu uczest­niczą tylko 2 oso­by, a konkret­nie, jak już zostało wspom­ni­ane, ojciec i dziecko. Zale­ty takiego rozwiąza­nia są w zasadzie dwie. Po pier­wsze, zmniejsza­my praw­dopodobieńst­wo, że wynik anal­izy będzie niejed­noz­naczny i ostate­cznie, aby potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo, trze­ba będzie włączyć do bada­nia matkę. Unikniemy wtedy wydłuże­nia cza­su bada­nia i zwięk­szenia jego kosztów. Po drugie, ojcost­wo zostanie określone z jeszcze wyższym praw­dopodobieńst­wem (…)

Anal­iza 24 mark­erów DNA — sprawdź lab­o­ra­to­ri­um

Dlat­ego przy wyborze lab­o­ra­to­ri­um warto upewnić się czy anal­izu­je ono taką liczbę mark­erów, na jakiej nam zależy i czy będziemy mieć ją w cenie czy za dopłatą. Warto również dowiedzieć się, czy na wyniku bada­nia, obok infor­ma­cji o ojcost­wie zna­jdzie się rezul­tat zaawan­sowanej anal­izy statysty­cznej oraz pro­fil gene­ty­czny badanych osób czyli wykaz wszys­t­kich przeanal­i­zowanych mark­erów. Bo pro­fil gene­ty­czny jest tak naprawdę dowo­dem z wyko­na­nia bada­nia DNA na ojcost­wo (…)

Czy­taj cały artykuł w por­talu poradnikzdrowie.pl» 

Pole­camy: Anal­iza 16 czy 24 mark­erów DNA?
5 (100%) 1 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Test na ojcostwo w ciąży
Kiedy lepiej wykonać test na ojcostwo – po urodzeniu dziecka czy jeszcze w czasie ciąży?

Celem każdego testu na ojcostwo jest potwierdzenie lub zaprzeczenie biologicznego pokrewieństwa między mężczyzną (potencjalnym ojcem), a dzieckiem. Najczęściej takie badania...

Zamknij