img

Test na ojcostwo do celów sądowych – jak wygląda przebieg badania?

uznanie a ustalenie ojcostwa

Sądowe badanie ojcost­wa wyma­ga – w prze­ci­wieńst­wie do tes­tu pry­wat­nego – zas­tosowa­nia pewnych określonych pro­ce­dur, zgod­nych ze stan­dar­d­a­mi narzu­cony­mi przez kra­jowe sądown­ict­wo.

Sądowy test na ojcostwo — jakie warunki muszą być spełnione? 

Aby wynik bada­nia wykony­wanego w celu potwierdzenia lub wyk­luczenia ojcost­wa danego mężczyzny mógł zostać uznany przez sąd za wiary­god­ny oraz pełnowartoś­ciowy dowód w spraw­ie muszą zostać spełnione pewne warun­ki, a zal­icza się do nich:  

  • Konieczność uczest­nict­wa trzech osób, jeżeli dziecko jest niepełno­let­nie – dom­nie­manego ojca, dziec­ka oraz mat­ki, przy czym w przy­pad­ku, jeśli dziecko posi­a­da innych prawnych opiekunów niezbędne jest przed­staw­ie­nie zgody jego prawnych opiekunów na przeprowadze­nie tes­tu.
  • Obow­iązek wery­fikacji tożsamoś­ci wszys­t­kich badanych osób, odby­wa się to poprzez okazanie odpowied­nich doku­men­tów (dowodu oso­bis­tego, bądź pasz­por­tu), w przy­pad­ku niepełno­let­niego dziec­ka takim doku­mentem może być akt jego urodzenia.
  • Konieczność uda­nia się do odpowied­niej placów­ki medy­cznej, w której mate­ri­ał przez­nac­zony do anal­izy pobrany zostanie w obec­noś­ci lekarza lub diag­nos­ty lab­o­ra­to­ryjnego upoważnionego przez biegłego sądowego.
  • Obow­iązek spisa­nia pro­tokołu z całego zdarzenia.

Jak wygląda badanie?

Pry­watne testy na ojcost­wo, jak również te wykony­wane na potrze­by sądu są całkowicie bez­pieczne i bezbolesne. Sądowy test na ojcost­wo nie wyma­ga przed­staw­ienia żad­nego skierowa­nia, wystar­czy jedynie skon­tak­tować się z odpowied­nią placówką medy­czną. Prób­ki do bada­nia uzysku­je się poprzez pobranie wymazu z wewnętrznej strony policz­ka przy pomo­cy steryl­nej, zakońc­zonej baweł­ni­aną nasad­ką wymazów­ki. Cała pro­ce­du­ra trwa zaled­wie kil­ka min­ut. Czas oczeki­wa­nia na wynik anal­izy jest sto­sunkowo krót­ki i nie przekracza kilku dni roboczych. Zestaw doku­men­tów wzbo­ga­conych rzetel­ną eksper­tyzą biegłego sądowego gotowy jest zazwyczaj po upły­wie 2 tygod­ni. Klient ma pon­ad­to możli­wość wyboru sposobu dostar­czenia wyniku. Infor­ma­c­je o ojcost­wie może otrzy­mać lis­town­ie na wskazany adres, e-mailowo, tele­fon­icznie bądź też udać się po wynik do placów­ki, w której zle­cone zostało badanie.

  

Zobacz też: 

Test na ojcost­wo do celów sądowych – jak wyglą­da prze­bieg bada­nia?
4.8 (96%) 5 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kto i w jakich terminach może żądać ustalenia ojcostwa?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy mówi, że jeśli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub do 300 dni po jego...

Zamknij