img

Pobranie próbek do testu na ojcostwo w soboty

Lab­o­ra­to­ri­um testD­NA wprowadz­iło do swo­jej ofer­ty możli­wość pobra­nia mate­ri­ału do tes­tu na ojcost­wo w sobotę! Posz­er­zona usłu­ga doty­czy wybranych miast, a w tym lokalnych punk­tów pobrań we Wrocław­iu, Gor­zowie Wielkopol­skim i Białym­stoku.
W placów­ce medy­cznej lab­o­ra­to­ri­um testD­NA prób­ki przez­nac­zone do anal­izy (wymaz z wewnętrznej strony policz­ka) zostaną pobrane przez doświad­c­zony per­son­el.

Ter­min pobra­nia mate­ri­ału DNA do bada­nia moż­na ustal­ić tele­fon­icznie, dzwoniąc pod następu­jące numery:
• 800–007-771 (bezpłat­na infolinia)
• (32) 445–34-36 lub (32) 445–34-26

NOWOŚĆ!

Wychodząc naprze­ciw potrze­bom osób korzys­ta­ją­cych z badań, lab­o­ra­to­ri­um daje możli­wość zamówienia zestawu do samodziel­nego wyko­na­nia również w sobotę — bez ponoszenia dodatkowych kosztów!

Aby otrzy­mać zestaw testowy w sobotę wystar­czy w trak­cie roz­mowy tele­fon­icznej z kon­sul­tan­tem zaz­naczyć chęć otrzy­ma­nia tes­tu na ten dzień. Składa­jąc zamówie­nie drogą elek­tron­iczną najlepiej zaz­naczyć tę infor­ma­cję w uwa­gach. Brak takiego zgłoszenia spowodu­je, że przesył­ka zostanie nadana w try­bie zwykłym i dotrze do klien­ta najw­cześniej w poniedzi­ałek. Zamówienia należy dokon­ać w piątek przed godz­iną 14:30, zestaw dotrze wów­czas na wskazany adres już następ­nego dnia w godz­i­nach 8.00–16.00.

Na życze­nie klien­ta lab­o­ra­to­ri­um może dostar­czyć przesyłkę w dyskret­nej formie, niewskazu­jącej na jej zawartość.

Więcej infor­ma­cji: www.testdna.pl


Zobacz też:

 

 

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Czy test na ojcostwo można wykonać w szpitalu?

Osoby zainteresowane wykonaniem testu na ojcostwo zapewne zastanawiały się czy badania tego typu dostępne są wszędzie i czy można je...

Zamknij