Rozwód z orzeczeniem o winie - satysfakcja i szansa na korzyści materialne
 

Rozwód z orzeczeniem o winie – satysfakcja i szansa na korzyści materialne

Rozwód z orzeczeniem o winie, zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, to sądowe orzeczenie o rozpadzie małżeństwa z jednoczesnym wskazaniem winy. Sąd może orzec winę jednego lub obojga małżonków, może też uznać, że winy nie ponosi żadna ze stron. Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie i dlaczego warto korzystać z tej alternatywy?

Rozwód z orzeczeniem o winie – jak przebiega procedura?
Rozwód z orzeczeniem o winie – co trzeba wiedzieć?
Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie są zalety i wady?
Rozwód z orzeczeniem o winie – kto ponosi koszty?

Rozwód z orzeczeniem o winie – jak przebiega procedura?

Decyzję o tym, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa orzeka sąd, opierając się na przedstawionych przez strony dowodach, zeznaniach świadków oraz argumentach ustnych. Wina oznacza w tym przypadku świadome zachowania małżonka, które w rażący sposób naruszają zasady współżycia społecznego, prowadząc tym samym do zupełnego i trwałego rozpadu małżeństwa.

Rozwód z orzeczeniem o winie – co trzeba wiedzieć?

Wniosek o wydanie orzeczenia o rozwodzie z orzeczeniem o winie składa jedna ze stron. Po odebraniu odpisu drugi z małżonków w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pisma powinien przedstawić własne stanowisko. W tym czasie sąd zawiadamia strony, jak również ewentualnych świadków o terminie pierwszej rozprawy. Uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie nie należy do łatwych, sąd musi wnikliwie zbadać przedstawione przez strony stanowiska i wydać obiektywną decyzję.

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie są zalety i wady?

Największą zaletą rozwodu z orzeczeniem o winie jest możliwość dochodzenia od winnego małżonka alimentów, korzystniejszy dla strony poszkodowanej podział majątku czy choćby wewnętrzna satysfakcja. Należy jednak pamiętać, że uzyskanie ewentualnych korzyści wymaga rzeczowych i wiarygodnych argumentów oraz dowodów.

Niestety, należy liczyć się również z tym, że sąd nie zawsze zasądza alimenty – głównym czynnikiem w tej sytuacji są możliwości finansowe obu stron. Podobnie rzecz wygląda w kwestii podziału majątku – uznanie winy nie musi oznaczać, że poszkodowany małżonek otrzyma większą część. Ostateczną decyzję w tej kwestii wydaje sąd.

Rozwód z orzeczeniem o winie – kto ponosi koszty?

W przypadku wydania decyzji o rozwodzie z orzeczeniem o winie, koszty sprawy sądowej ponosi małżonek uznany przez sąd za osobę winną rozpadu małżeństwa. Są to zarówno urzędowe opłaty za wydanie orzeczenia, jak również koszty ponoszone z tytułu powołania biegłych oraz zastępstwa procesowego, czyli skorzystania z pomocy adwokata – dotyczy to także drugiego

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA