img

Czy bliźnięta mogą mieć różnych ojców?

czy bliźnięta mogą mieć różnych ojców, test na ojcostwo u bliźniąt

Czy bliźnię­ta mogą mieć… dwóch różnych ojców? Czy moż­na zro­bić test na ojcost­wo u bliźniąt? Czym różnią się bliźnię­ta jed­no­ja­jowe od dwu­ja­jowych? Na ten pyta­nia warto odpowiedzieć cho­ci­aż­by z jed­nego powodu – już niedłu­go (19 maja) obchodz­imy Ogólnopol­s­ki Dzień Bliźniąt.

Tego dowiesz się z artykułu:

Czym różnią się bliźnię­ta jed­no­ja­jowe od dwu­ja­jowych?
Czy bliźnię­ta mogą mieć różnych ojców?
Czy moż­na zro­bić test na ojcost­wo u bliźniąt?

Czym różnią się bliźnięta jednojajowe od dwujajowych?

Bliźnię­ta jed­no­ja­jowe przy­chodzą na świat w efek­cie zapłod­nienia jed­nej komór­ki jajowej jed­nym plem­nikiem. Z tego powodu mają iden­ty­czny mate­ri­ał gene­ty­czny, a więc i taką samą płeć i prak­ty­cznie taki sam wygląd.

Bliźnię­ta dwu­ja­jowe pow­sta­ją nato­mi­ast z dwóch komórek jajowych i dwóch plem­ników. Nie są więc iden­ty­czne pod wzglę­dem gene­ty­cznym (są podob­ne jak rodzeńst­wo) i mogą mieć różną płeć.

Ciekawy artykuł: Jak nie płacić ali­men­tów bezpod­stawnie?

Czy bliźnięta mogą mieć różnych ojców?

Bliźnię­ta, które mają dwóch różnych ojców? To się zdarza – ale naprawdę bard­zo rzad­ko (w cza­sie wykony­wa­nia testów na ojcost­wo wykry­to tylko kil­ka takich przy­pad­ków na świecie). Z medy­cznego punk­tu widzenia jest to możli­we tylko w przy­pad­ku bliźniąt dwu­ja­jowych i w określonych sytu­ac­jach. Jakich?

1. Kobi­eta odby­wa sto­sunek z dwoma mężczyz­na­mi w cza­sie owu­lacji, pod­czas której dochodzi do uwol­nienia 2 komórek jajowych gotowych do zapłod­nienia.

2. Kobi­eta odby­wa sto­sunek z dwoma mężczyz­na­mi – jeden kil­ka dni przed owu­lacją (a jego nasie­nie pozosta­je w jej orga­nizmie), dru­gi w cza­sie owu­lacji, pod­czas której dochodzi do uwol­nienia 2 komórek jajowych gotowych do zapłod­nienia.

3. Na bard­zo wczes­nym etapie ciąży ma miejsce dodatkowa owu­lac­ja, a kobi­eta odby­wa sto­sunek z innym mężczyzną, którego nasie­nie zapład­nia dodatkową komórkę jajową.

Czy można zrobić test na ojcostwo u bliźniąt?

Jak najbardziej – u bliźniąt moż­na zro­bić test na ojcost­wo. Konieczne jest jed­nak podanie infor­ma­cji, czy są to bliźnię­ta jed­no- czy dwu­ja­jowe.

Bliźnię­ta jed­no­ja­jowe mają iden­ty­czne pro­file gene­ty­czne, więc wystar­czy prze­badanie tylko jed­nego dziec­ka – cho­ci­aż w trosce o pewność i wiary­god­ność lab­o­ra­to­ria zale­ca­ją badanie obo­j­ga.

Bliźnię­ta dwu­ja­jowe mają z kolei różne pro­file gene­ty­czne, dlat­ego bada się zarówno jed­no dziecko, jak i drugie.

To może Cię zain­tere­sować: Moje dziecko nie jest do mnie podob­ne… Może nie jestem jego ojcem?


zdję­cie: 3194556/pixabay.com

Czy bliźnię­ta mogą mieć różnych ojców?
5 (100%) 1 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
przepisanie spadku
O czym pamiętać przed przepisaniem spadku?

Każdy z nas chce, żeby majątek jego życia trafił do odpowiednich osób. Czasami boimy się jednak, że spadek otrzyma ktoś,...

Zamknij